Skip til hoved indholdet

Skel, træer og hegn

Her kan du læse om reglerne omkring skel, træer og hegn.

Hvis du er i tvivl om, hvor dit skel ligger, skal du kontakte en Landinspektør.

Landinspektøren kan udføre en skelretablering og afsætte skellet i overensstemmelse med matriklens oplysninger. Hvis Landinspektøren konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem ejendomsgrænserne i marken og matriklens oplysninger, skal Landinspektøren foretage en nærmere undersøgelse og eventuelt en skelforretning.

Skelforretning

Du kan selv eller i fællesskab med din nabo rekvirere en skelforretning. Landinspektøren indkalder til et åstedsmøde. Ved en skelforretning kan eventuelle hævdspørgsmål også blive afgjort.

Du skal nøje overveje, om det er den rette måde at løse eventuelle skelproblemer på. Ikke alene kan det blive en temmelig kostbar affære, men ofte er det også vanskeligt at genskabe et godt naboskab, hvis I først har stået stejlt over for hinanden i en skelforretning.

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, og de er derfor ikke omfattet af Hegnsloven.

I nogle tilfælde kan træerne dog tilsammen danne et hegn, hvis:

 • Der er et vist antal træer
 • Træerne er ensartede og af samme størrelse
 • Træerne står på en række
 • Der er kort indbyrdes afstand mellem træerne
 • Træerne ikke står længere væk fra skel end 1,75 m
 • Træerne er placeret, så de udgør en væsentlig del af skellets længde

Det er Hegnssynet, der kan vurdere, om træerne har karakter af et hegn.

Ifølge Hegnsloven må træer ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige dette og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber og lignende.

Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, at grenene vokser ind over din grund eller lignende, kan du lægge sag an ved den lokale domstol.

Der findes tre forskellige typer hegn:

 • Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde
 • Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m
 • Indre hegn – er et hegn som enten ikke følger skellet, eller som står mere end 1,75 m fra skellet

De to første typer hegn hører under hegnsloven – for det indre hegn gælder ingen lovregler.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan for eksempel være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur. Du skal være opmærksom på, at der i tinglyste servitutter og i lokalplaner kan være beskrevet særlige krav til et hegns udformning og materialevalg. Ligesom der også kan være forbud mod at opsætte hegn.

Ændring af hegn

Hvis du ønsker at ændre eller udskifte et fælleshegn, skal du være enig med din nabo om det. Kan I ikke blive enige – og ønsker du fortsat at ændre hegnet – kan du henvende dig til Hegnssynet.

Egne hegn må du gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst 1 måned før du foretager ændringen.

Regler for fælleshegn og egne hegn

Naboer må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud – jf. dog ovenstående. Men hvis man ikke kan blive enige om højden, er udgangspunktet, at hegnet må være 1,8 m højt.

Et fælleshegn skal stå i selve skellet.

Egne hegn må have en højde på 1,8 m + afstanden til skellet. Eget hegn må ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end fælleshegn.

Opsætning og vedligeholdelse af hegn

Naboer skal normalt deles om udgifterne til at opsætte og vedligeholde fælleshegn. Hvis begge naboer har en interesse i at opsætte et fælleshegn, har de ifølge hegnsloven også pligt til at deltage i opsætningen af hegnet – men I skal være enige om, hvilken slags hegn I skal have, og I skal være opmærksomme på, at der i tinglyste servitutter og i lokalplaner kan være beskrevet særlige krav til hegnets udformning og materialevalg.

Naboer må selv finde ud af, hvordan og hvornår vedligeholdelse skal foregå. Den jord der støder op til fælleshegnet må I ikke anvende, så det skader hegnet.

Hvis du har lejet en ejendom, skal du normalt også vedligeholde de hegn der hører med til ejendommen. Hvis du vil klage over et hegn, der hører til en udlejet ejendom, skal du henvende dig til ejeren.

Hegn mod vej, sti eller åben plads

Hvis du skal opsætte et hegn, der grænser op til vej, sti eller plads som er åben for almindelig færdsel, gælder følgende regler:

 • Hegnet skal stå på egen grund
 • Hegnet må ikke vokse ud på vejen, stien eller pladsen
 • Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds og sving
 • Du skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet
 • Hegnet skal holdes i god stand og må ikke beskadiges
 • En hæk bør normalt klippes to gange om året.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback