Skip til hoved indholdet

Tider for sagsbehandling

Her på siden finder du et samlet overblik over tider for sagsbehandling i Furesø Kommune på alle områder. Tiden for sagsbehandling regnes fra den dag, Furesø Kommune modtager borgerens henvendelse og frem til den dag, Furesø Kommune sender et svar til borgeren. De udmeldte frister for sagsbehandling viser både frister, som er fastsat ved lov, og frister som Furesø Byråd har besluttet.

Sådan anvender du overblikket over sagsbehandlingstider 

For at finde en ønsket sagsbehandlingstid, skal du klikke dig gennem emnerne hver især.

Søger du eksempelvis på tider for behandling af pas, så klik på Borgerservice -> Pas for at få vist sagsbehandlingstiderne på det område.

Find sagsbehandlingstider på de enkelte områder herunder:

Beskæftigelsesområdet

Overblik over sagsbehandlingstider

Område

Frister

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og tilbud 14 dage
Vurdering af arbejdsevne ved revalidering 3 måneder
Ledighedsydelse 14 dage
Rimeligt begrundede enkeltudgifter 3 uger
Udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v. 4 uger
Økonomisk hjælp til samvær med børn/rejseudgifter til bortførte børn 3 uger
Hjælp til flytning 3 uger
Lønrefusion ved fleksjob 2-6 uger
Bevilling af fleksjob 3 måneder
Hjælp til arbejdsredskaber, hjælpemidler, arbejdspladsindretninger m.v. 1 måned
Støtte til mentorfunktion 1 måned
Løntilskud til førtidspensionister 3 måneder
Hjælp til repatriering 1 måned
Dagpenge ved sygdom 3 uger
Refusion af sygedagpenge til arbejdsgiver 3 uger
Refusionsaftale ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. 4 uger
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)  2 måneder
Job med løntilskud 1 måned
Ansøgning om pension (lovbestemt frist) 3 måneder
Førtidspension søgt før 1. januar 2003 (lovbestemt frist)  3 måneder

 

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsområdet

Sagsbehandlingstider

Paragraf

Område

Frister

Dagtilbudslovens § 16 a, stk. 3 Fritagelse fra et sundt frokostmåltid 4 uger
Dagtilbudslovens § 27 b Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov 4 uger
Dagtilbudslovens §§ 43 og 43 a Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn 4 uger
Dagtilbudslovens §§ 63 og 63 a SFO søskendetilskud og fripladstilskud 4 uger
Dagtilbudslovens § 76 Friplads og søskendetilskud 4 uger
Dagtilbudslovens § 80 Privat pasning 4 uger
Dagtilbudslovens § 85 Søskendetilskud efter ansøgning 4 uger
Dagtilbudslovens § 85 a Kombinationstilbud 4 uger
Dagtilbudslovens § 86 Pasning af egne børn 4 uger

 

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Børne- og ungeområdet

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Aflastning og afløsning 3 måneder
Merudgifter 4 måneder
Tabt arbejdsfortjeneste 4 måneder
Hjemmetræning - nye ansøgninger 6 måneder
Hjemmetræning - enkeltstående udgifter  4 måneder
Ledsageordning 4 måneder
Særlig supplerende ydelse 4 måneder
Økonomisk støtte (konsulentbistand, prævention mv.) 3 måneder
Særlige klubtilbud 3 måneder
Særlige dagtilbudspladser til kræftramte børn 4 uger
Samvær og kontakt til anbragte børn 4 uger 
Stofmisbrugsbehandling 14 dage
Første besøg af en sundhedsplejerske efter fødsel * 4 til 5 dage, dog senere, hvis barnet har været indlagt efter fødslen.
Praktisk og personlig hjælp, hjælpemidler og forbrugsgoder, vedligeholdelsestræning, bilstøtte, boligindretning, pasning af nærtstående mv. ** Ansøgninger behandles i visitationen. 

Området sagsbehandles af Center for Børn og Voksne med undtagelse af områder markeret med:

 • Behandles af Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse *
 • Behandles af Visitationen **

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Du kan nu vælge mellem:

Voksen-handicap

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Aflastning og afløsning 8 uger
Socialpædagogisk støtte 8 uger
Ledsagelse 8 uger
Døvblinde-kontaktperson 8 uger 
Beskyttet beskæftigelse 8 uger
Aktivitets- og samværstilbud 8 uger
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere/Borgerstyret personlig assistance(BPA) 12 uger
Merudgifter 12 uger
Botilbud 12 uger
Krisecentre og forsorgshjem/herberg

Straks - Borgeren kan selv henvende sig - Furesø kommune skal orienteres

Stofmisbrugsbehandling

14 dage

Kompenserende specialundervisning

1 måned

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Team Bolig

Sagsbehandlingsfrister

Område

Frist

Boliggodkendelse 5 dage
Indskudslån 14 dage
Optagelse på akutboliglisten 6 uger

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse
teambolig@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Ældre

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Modtagelse af genoptræningsplan fra hospital Borgeren kontaktes senest 3 dage efter modtagelse af genoptræningsplan
Personlige hjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler) 8 uger
Genbrugshjælpemidler 8 uger
Mindre boligændringer 8 uger
Større boligændringer/ombygninger 10 måneder
Ældrebolig 8 uger
Plejebolig 8 uger
Praktisk hjælp 8 uger
Personlig pleje 4 uger
Madservice 2 uger
Indkøb 2 uger
Invalidebil 8 måneder
Handicapkørsel – Movia 4 uger
Plejevederlag/Pasning af nærtstående 2 uger
Sygeplejeartikler m.m. 2 uger

 

Kontakt

Center for Sundhed og Seniorliv

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Du kan nu vælge mellem:

Sygesikringsydelser

 

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Nyt sundhedskort

Straksbestilling med MitID.

Leveres direkte fra leverandør inden for 14 dage.

Blåt EU-sygesikringskort

Straksbestilling med MitID.

Leveres direkte fra leverandør inden for 14 dage.

Kontakt Udbetaling Danmark.

Refusion gruppe 2 regninger (bl.a. sukkersyge) 14 dage
Refusion af fodplejeregninger 4 uger
Kørsel til læge for pensionister Straksbestilling til kommende kørsler. Bestillinger af kørsel skal ske senest dagen før kl. 14.

 

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Team Bolig

Sagsbehandlingsfrister

Område

Frist

Boliggodkendelse 5 dage
Indskudslån 14 dage
Optagelse på akutboliglisten 6 uger

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse
teambolig@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Ydelser til pensionister

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Ansøgning om varmetillæg - personligt Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061
Refusion af helbredstillæg, fodpleje 3-4 uger
Udvidet helbredstillæg Bevilling: 2 uger
Refusion: 3-4 uger

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Pension

Sagsbehandlingstider

Pension Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Ejendom

Sagsbehandlingstider

Ansøgning om lån til ejendomsskat 2 måneder

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Børnefamilieydelser


Kontakt


Udbetaling Danmark på telefon 7012 8062
Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Folkeregister

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Flyttemeddelelser 14 dage
Partshøring 14 dage – part svarfrist 14 dage – afgørelse straks
Logiværtserklæring 14 dage – part svarfrist 8 dage – afgørelse 2 dage
Bopælsattester CPR 8 dage
Ved personligt fremmøde: Straks
Bopælssager arkiv Udføres af Furesø Museer

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Kontakt

Furesø Museerne

Kulturtorvet 12
3520 Farum

Ring til os

Vielser

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Udstedelse af prøvelsesattester 3 uger
Vielse i Furesø Kommune 3 uger

 

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Pas

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Udstedelse af nyt pas

Straks ved personligt fremmøde.

Levering inden for 14 dage.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Kørekort

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Udstedelse af kørekort

Straks ved personligt fremmøde.

Levering inden for 14 dage.

Udstedelse af midlertidige kørekort Straks ved personligt fremmøde.
Booking af køreprøver Straks

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Fritagelse fra Digital Post

Straks ved personligt/fuldmagtshavers fremmøde i Borgerservice.

Husk at bestille tid.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

SKAT

Kun personlige henvendelser i Borgerservice

Husk at bestille tid. 

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Foreningsgodkendelse og ansøgning af midler fra Idræts- og fritidspuljen

Folkeoplysningsudvalget har ordinære møde ca. 6 gang om året.

Ansøgninger, der opfylder de krav, som Folkeoplysningsudvalget stiller for at blive godkendt som forening eller for at søge om tilskud fra udvalgets pulje, vil blive behandles på førstkommende ordinære udvalgsmøde, såfremt ansøgning er forvaltningen i hænde senest 14 arbejdsdage forud for mødet.

Liste over mødedatoer kan ses på kommunens hjemmeside.

Ansøgere får svar på ansøgningen senest én uge efter udvalgsbehandlingen.

Alle andre henvendelser

Alle andre henvendelser besvares inden for kommunes overordnende sagbehandlingstider.

Du kan nu vælge mellem:

Natur og Miljø

Sagsbehandlingsfrister

Område

Frist

Dispensation fra bestemmelser om beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven § 3) 8 uger
Nedsivning af tag- og overfladevand 2 uger
Større miljøgodkendelser 21 uger
Mindre miljøgodkendelser 18 uger
Tilladelse til at lede processpildevand til kloak 8 uger
Forhåndsanmeldelse af aktiviteter i Natura 2000-områder 4 uger (lovbestemt frist)
Forespørgsel om § 3 status 4 uger (lovbestemt frist)
Anvisninger/accept af jordflytning 4 uger (lovbestemt frist)
Tilladelse til varmeslanger i jord 5 uger

 

Yderligere definition af sagsbehandlingstiden

 • Sagsbehandlingstiden gælder fra der er modtaget en fyldestgørende ansøgning eller anmeldelse.
 • Sagsbehandlingstiden vil afhænge af den enkelte sags nærmere karakter og kompleksitet, herunder om ansøgningen skal udvalgsbehandles, i høring hos andre myndigheder, naboer eller andre høringsberettigede efter loven, til udtalelse hos andre instanser eller om kommunens afgørelse skal koordineres med afgørelse fra anden myndighed.
 • Hvis en tilladelses- eller godkendelsessag forudsætter dispensation, VVM-afgørelse eller tilladelse efter anden lovgivning, afventer tilladelsen et sagsforløb jf. det omhandlede sagsområde. De forskellige sagsforløb vil dog til dels forløbe parallelt.
 • Ved sager, hvor der ikke træffes afgørelser, gælder en sagsbehandlingstid på henvendelser fra borgere og virksomheder på 10 dage.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Vej, trafik og grøn omstilling

 

Sagsbehandlingstider

Område

Frist

Ansøgning om gravetilladelse 1-2 uger
Råden over vejareal 1-2 uger
Vejmyndighedssager i øvrigt (ekskl. vejkendelser) 2-6 uger
Vejkendelser

Inden for 1til 4 uger afgøres det, om der skal afsiges en kendelse.

Afsigelser af kendelser indgår i prioriteret rækkefølge og afpasses efter de ressourcer, der er til rådighed.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Plan- og byggeområdet

Status på sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden for byggesager er pt brutto 12 uger, hvilket er lidt længere tid, end det plejer at være. Det skyldes, at kommunen er ved at gennemgå et større antal byggesager, og derfor er sagsbehandlingstiden forlænget.

Ansøgning om byggetilladelse 

Alle ansøgninger skal indsendes via portalen Byg og Miljø. Når kommunen har gennemgået din ansøgning, skriver vi til dig og fortæller, hvornår du kan forvente, at din sag er færdigbehandlet, og om vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din sag.

Furesø kommune har nedenstående mål for sagsbehandlingstider for byggesager. Der er tale om gennemsnit for alle de byggesager, som kommunen behandler. Furesøs mål svarer til de nationale mål for byggesagsbehandling.

Sagsbehandlingstider for byggeri

Område

Eksempler

Frist

Enfamiliehus (bolig)

 • Fritliggende enfamiliehus
 • Tilbygning til fritliggende enfamiliehus
 • Udestue
 • Anneks
 • Tag-etage
 • Kvist og karnap.
40 dage
Etagebyggeri/lejlighed (bolig)
 • Nybyggeri
 • Ændret anvendelse til bolig
60 dage
Etagebyggeri/lejlighed (erhverv)
 • Nybyggeri
 • Ændret anvendelse til erhverv
55 dage
Industri/lagerbygning (erhverv)
 • Nybyggeri
 • Indvendig ombygning i erhvervsenhed over 150 m²
50 dage
Simple konstruktioner
 • Nybygning, ombygning eller tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende, når alle bygningerne på grunden er over 50 m²
40 dage

 

Øvrige sagsbehandlingstider

Område

Frist

Dispensation fra Lokalplaner 8 uger
Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer 8 uger
Dispensation fra bestemmelser om beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens § 3) 8 uger
Nye servitutbestemmelser på fast ejendom 3 uger
Nedsivning af tag- og overfladevand 2 uger

 

Information om sagsbehandlingstiden

Sagsbehandlingstiden gælder fra der er modtaget en fyldestgørende ansøgning eller anmeldelse.

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af den enkelte sags nærmere karakter og kompleksitet, herunder om ansøgningen skal udvalgsbehandles, i høring hos andre myndigheder, naboer eller andre høringsberettigede efter loven, til udtalelse hos andre instanser eller om kommunens afgørelse skal koordineres med afgørelse fra anden myndighed.

Hvis en tilladelses- eller godkendelsessag forudsætter dispensation, VVM-afgørelse eller tilladelse efter anden lovgivning, afventer tilladelsen et sagsforløb jf. det omhandlede sagsområde. De forskellige sagsforløb vil dog til dels forløbe parallelt.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback