Skip til hoved indholdet

Privatlivspolitik

Furesø Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Furesø Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden vis krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Om vores behandling af dine data

Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til os, fx hvis du sender os et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre former for personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du har ringet til os, givet os oplysninger på et møde eller benyttet dig af en af vores selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside.

I andre tilfælde modtager vi oplysninger om dig fra andre. Du kan fx optræde som en såkaldt biperson i en sag, hvis du er pårørende til den person sagen drejer sig om, eller du kan være part i en sag, som andre rejser som fx en nabotvist i en hegnssag.

Vi kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. Fx kan vi indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret, vi kan indhente indkomstoplysninger fra SKAT og oplysninger om din ejendom fra BBR-registret og Tinglysningsretten.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Vi behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, vi skal løse som kommunal forvaltning. Typen af oplysninger, vi får om dig, vil afhænge af formålet med den opgave, vi skal løse. Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse vores opgaver.

Vores behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine oplysninger eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for at løse vores opgave. Det kan være for at levere en service til dig, som du har ret til at modtage efter fx serviceloven, byggelovgivningen, sundhedsloven, dagtilbudsloven mv. Det kan også være, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine personoplysninger, eller vi kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at vi skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen. 

Det kan også være, at vi tidligere har indhentet samtykke fra dig til brug for vores behandling af dine oplysninger.

Det er derfor EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, b, c, d og e samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a, b, c, e f, g, h, i, eller j, der danner lovgrundlag for vores indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger. 

Hvis vi indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske eller videnskabelige formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 eller forordningens art. 9, stk. 1 eller artikel 10 jf. databeskyttelsesloven § 10.

Her kan se databeskyttelsesforordningen.


Som udgangspunkt anvender vi den fællesoffentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger MitID til at logge ind på selvbetjeningsløsninger og -blanketter.
Der vil dog også være formularer og selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og kodeord. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det eksempelvis drejer sig om en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.
Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Dette reguleres af arkivloven.
Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgervejleder.

I første omgang kan du også blot kontakte den afdeling i kommunen, som behandler din sag/henvendelse og få nærmere forklaret afgørelsen og/eller hvordan det behandler dine personoplysninger.

I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

I nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltnings- eller offentlighedslovens regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

I nogle tilfælde anvender vi databehandlere, som hjælper os med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger, eller hvis vi indgår aftale med en advokatvirksomhed eller lignende om at hjælpe os med vores sagsbehandling.

Enkelte af vores databehandlere befinder sig uden for EU/EØS (tredjelande) eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig i tredjelande.

Det kan derfor ske, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i disse tredjelande.

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag. Det vil sige, at vi sikrer os, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

Du har forskellige rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder nedenfor.

Dine rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger

Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger.

Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig samt supplerende oplysninger om vores behandling. 

Bemærk, at du også har mulighed for at søge aktindsigt. 


Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Som offentlig myndighed vil vi i mange tilfælde være forpligtede til at behandle oplysninger om dig, fx fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for vores myndighedsudøvelse.

Dette indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedsloven om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

I særlige tilfælde, fx hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at vi bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.


Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver


dbr@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback