Skip til hoved indholdet

Træer

Furesø Kommune er en grøn kommune med skove, søer og lysåbne naturområder. Kommunen ønsker også et grønt præg i byrummet, derfor passer vi godt på vores træer langs veje, stier, på p-pladser, i parker og haver også selv om de skygger og taber bladene om efteråret.

Hvorfor træer er vigtige?

Træer er et vigtigt element i landskabet og i byrummet. De skaber oplevelser, struktur og variation og er med til at danne forbindelseslinjer mellem de grønne områder og byerne. En stor mangfoldighed af træer i både artsfordeling og alder gavner en række insekter, fugle og pattedyr i byerne.

Træer langs bygninger kan fungere som et isolerende lag, der regulerer temperaturen omkring bygningerne. Er de placeret rigtigt, kan træer hjælpe med til at holde bygninger kølige om sommeren og varmere om vinteren. Træerne er også med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, CO2 omdannes til ilt, og luften renses ved at binde støvpartikler bl.a. fra bilers udstødning.

Derfor er det vigtigt, at vi værner om vores træer, både af biologiske, fysiologiske, og æstetiske grunde. Hver gang kommunen planter nye træer, forsøger vi at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for træerne. Bl.a. med god plads til rødderne, ordentlig iltforsyning og efterfølgende vanding. Om vinteren vil vi gerne beskytte træerne mod alt den salt der spredes ud. Der er derfor udvalgt særlige vejstrækninger hvor der ikke saltes, men bruges et alternativt trævenligt glatførermiddel kaldet CMA.

Træer, der er nævnt i lokalplaner som bevaringsværdige, må du ikke fælde eller beskære uden dispensation fra kommunen.

Lokalplaner og kommuneplan

Træer, som er hule, kan være potentielle levesteder for fugle og flagermus. Ifølge artsfredningsbekendtgørelsen må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes i perioden 1. november – 31. august. Træer med rastende eller ynglende flagermus må ikke fældes uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Læs mere om beskyttelse af fredede arter på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs mere her om Skel, træer og hegn

Der kan være forhold, der gør, at træer skal fældes. Det vil typisk være, at træet udgør en sikkerhedsmæssig risiko for bebyggelse eller forbipasserende. Sunde og vitale træer bliver som udgangspunkt ikke fældet.

Fældning eller beskæring af træer sker altid på baggrund af en faglig helhedsvurdering.

De retningslinjer vi vurderer ud fra er primært:

  • evt. skader, døde grene eller svampeforekomster
  • træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse, veje, stier eller meget befærdede områder såsom legeplads el. lign.
  • træets alder, størrelse, struktur og æstetiske værdi
  • træets betydning for dyrelivet og evt. lokalhistorisk betydning. 

Gamle eller døde træer, der står ugeneret for bebyggelse og menneskelig aktivitet, fældes ikke, da de er fantastiske levesteder for dyrelivet. Især flagermus, fugle, insekter og svampe har stor glæde af de gamle træer.
Bemærk, at når du færdes og opholder dig i naturen, er det på eget ansvar.

Kommunen udsteder ikke sankekort, dvs. du kan ikke købe brænde af kommunen.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback