Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Høring

Høring af forslag til Lokalplan 162 og Tillæg 5

Planer og byudvikling Tilbage

Furesø Kommune har den 3. juni 2024 offentliggjort Forslag til Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021. Planforslagene er nu i høring frem til og med søndag den 1. september 2024.

Tilbage

Her kan du finde mere information

Planforslagene er offentliggjort på plandata.dk, men du kan også finde planforslagene her på siden i højre kolonne. Du kan også læse mere om planforslagene nedenfor i ”Forslag til Lokalplan 162 for bevaringsværdige bygninger i landzone – kort fortalt” og ”Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 – kort fortalt”. Derudover kan du læse ”spørgsmål og svar” til temalokalplanen ved at klikke på linket i højre kolonne.

Miljøvurdering

Furesø Kommune har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, om at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene. Som grundlag for afgørelsen er der gennemført en screening af planforslagene efter de kriterier, der er angivet i miljøvurderingslovens bilag 3.

Afgørelsen med den tilhørende screening er offentliggjort den 3. juni 2024 her på siden. Du kan finde den i højre kolonne.

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene kan påklages til Planklagenævnet. Klagefrist og klagevejledning kan læses i afgørelsen.

 

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger til planforslagene skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø ved at klikke på linket i højre kolonne.

Bemærkninger til planforslagene kan også sendes via enten Digital Post, eller som brev til Stiager 2, 3500 Værløse. Skriv venligst sagsnummer 23/8229 i brevets overskrift.

Bemærkninger kan f.eks. være, hvis du er ejer af en bygning, der er omfattet af lokalplanen og har oplysninger om ændringer og/eller ny viden om bygningen, som er relevant for lokalplanen.

Furesø Kommune skal have modtaget dine bemærkninger senest søndag den 1. september 2024.

 

Borgermøde om planforslagene

Der bliver afholdt borgermøde om planforslagene torsdag den 22. august 2024, kl. 17-18.30 i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Tryk på linket i højre kolonne for at tilmelde dig borgermødet, senest onsdag den 21. august 2024.

 

Beslutningen om at sende planforslagene i høring

Furesø Byråd har på møde den 29. maj 2024 besluttet at sende planforslagene i høring.

Du kan se mødematerialet og læse referatet fra den politiske behandling på møder i Udvalget for Plan og Byudvikling, Økonomiudvalg og Byrådet på Furesø Kommunes hjemmeside furesoe.dk. Klik på ”Politik” og vælg derefter ”Referater og dagsordner”, eller klik på linket til mødeoversigter i højre kolonne.


Forslag til Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone

- kort fortalt

Forslag til Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger udpeger og fastlægger bestemmelser for bevaringsværdige bygninger i landzone, der ikke i forvejen er omfattet af bevarende lokalplaner. Temalokalplanen sikrer bevaringsværdige bygninger i landzone mod nedrivning, og at ydre ændringer sker i overensstemmelse med den bevaringsværdige bygnings bevaringsværdier. Temalokalplanen regulerer ikke ny bebyggelse og har ikke bonusvirkning, derfor vil planlovens landzonebestemmelser fortsat være gældende. Det samme gør sig gældende for bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet omfatter ejendomme i landzone med bevaringsværdige bygninger.. Et kort findes nederst på siden, hvor man kan se afgrænsningen af lokalplanområdet.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af planforslaget.


Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2021

- kort fortalt

Formålet med Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 er at udlægge et nyt rammeområde; 1L3 – Klaus Nars Holm, der muliggør lokalplanlægning for bevaringsværdige bygninger på øen Klaus Nars Holm i Farum Sø.

Den eksisterende bebyggelsesstruktur fastholdes og der muliggøres ikke ny bebyggelse med Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 udover, hvad der i forvejen er muligt i henhold til planlovens landzonebestemmelser.

Et kort findes nederst på siden hvor man kan se afgrænsningen af kommuneplanramme 1L3 – Klaus Nars Holm, beliggende i Farum Sø er vist med rød.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback