Skip til hoved indholdet

Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone

I 2024 udarbejder Furesø Kommune en bevarende temalokalplan, der skal værne om og beskytte bevaringsværdige bygninger i det åbne land.

Furesø Kommune har en rig kulturarv, hvor bevaringsværdige bygninger i det åbne land er vigtige vidnesbyrd om vores fælles historie. I Furesø har bygninger tilknyttet landbrug og skovbrug sat deres tydelige spor i bebyggelsesstrukturen i hele kommunen. I Furesø Kommune ligger flere gårde, husmandssteder og huse tilknyttet skovbruget samt unikke landsteder. Disse bygninger og deres placeringer i landskabet er synlige spor af udviklingen med landbrugsreformer, kongens skovbrug og Furesø Kommune som udflugtssted.

Udvalg for Plan og Byudvikling igangsatte den 3. oktober 2023 arbejdet med en bevarende temalokalplan, der har til hensigt at værne om og beskytte vores fælles historie og bygningskulturarv. Temalokalplanen skal omfatte alle bevaringsværdige bygninger i det åbne land. Arbejdet tager udgangspunkt i de bygninger i landområderne, som er optaget i Furesø Kommuneplan 21 som bevaringsværdige. Det er bygninger, som er SAVE-registreret med bevaringsværdi (SAVE-værdi) mellem 1 og 4. I alt indgår 156 bygninger i arbejdet med temalokalplanen fordelt på 76 ejendomme.

Spørgsmål og svar

En lokalplan, der har et afgrænset emne, fx bevaring, og som ofte omfatter et større geografisk område end en almindelig lokalplan.

En bevarende lokalplan er en lokalplan, hvor hensynet til bevaring af bygninger og/eller kulturmiljøer er hovedindholdet.

Formålet med en bevarende lokalplan er ofte at sikre, at tilbygninger, ombygninger og/eller udvendige ændringer på bevaringsværdige bygninger sker i overensstemmelse med bygningens bevaringsværdier samt at sikre bygninger mod nedrivning.

Det er fastsat fra Folketingets side, at det er nationalt mål at bevare værdifulde bebyggelser og landskaber samt at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier, der afspejler forskellige sider af den samfundsmæssige udvikling som fx bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår.

Planloven forpligter kommunerne til at arbejde for sikring af kulturarv i kommuneplanen, dvs. en kommuneplan skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier.

En kommune har også ansvaret for bevaringsværdige bygninger og hvordan man ønsker at arbejde med bygningskulturarven i kommune- og/eller lokalplaner. 

I Kommuneplan 21 fremgår gældende retningslinjer for bevaringsværdige bygninger.

Udvalg for Plan og Byudvikling igangsatte den 3. oktober 2023 arbejdet med en bevarende temalokalplan, der har til hensigt at værne om og beskytte vores fælles historie og bygningskulturarv.

Temalokalplanen skal omfatte alle bevaringsværdige bygninger i det åbne land. Arbejdet tager udgangspunkt i de bygninger i landområderne, som er optaget i Furesø Kommuneplan 21 som bevaringsværdige. Det er bygninger, som er SAVE-registreret med SAVE-værdi mellem 1 og 4. I alt indgår 156 bygninger i arbejdet med temalokalplanen fordelt på 76 ejendomme.

Hvis bygning(er) på din ejendom bliver omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser, må du ikke nedrive, til- og ombygge eller på anden måde ændre bygningens ydre uden en tilladelse fra kommunen. Almindelig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger kræver ikke tilladelse.

En lokalplan kan kun regulere en bygnings ydre, og du må derfor godt ombygge bevaringsværdige bygninger indvendigt uden tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at indvendige ombygninger i nogle tilfælde kan kræve byggetilladelse, jf. bygningsreglementet.

Bygninger, der er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige, er omfattet bygningsfredningsloven. En bygning, der er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig, må derfor ikke nedrives uden forudgående offentlig høring i 4-6 uger.

Kommunen kan nedlægge forbud mod nedrivning, ombygning eller anden ændring af bygningen. Forbuddet gælder et år, som kommunen skal bruge på at udarbejde en lokalplan, der sikrer bygningens bevaringsværdier.

Det betyder, at din bygnings ydre som facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorsten, der er kendt bevaringsværdig

Et stilblad er et katalog, der beskriver og forklarer de forskellige bygningstypers specifikke kendetegn og karaktertræk både stilmæssigt og materialemæssigt samt kommer med anbefalinger til, hvordan man værner om disse.

SAVE-metoden er en kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Metoden er beregnet til at give et hurtigt overblik over en større mængde bygninger.

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi, fx bygningsforhold til omgivelser
  • Originalitet
  • Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skal fra 1-9, hvor 1 er bedst. Vurderingen sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen, hvor den arkitektoniske, den kulturhistoriske og den miljømæssige vægter mest.

Registreringerne af bevaringsværdige bygninger i det åbne land blev udført i første halvår af 2017 og omfattede 195 bygninger fordelt på 102 ejendomme. Registreringer er opsummeret i en samlet rapport, der kan findes her: https://furesoe.viewer.dkplan.niras.dk/media/1072/180117-udkast-til-endelig-udgave-af-rapport_lves-juli-1-2020.pdf

Enkelte bygninger er SAVE-registreret før eller efter 2017.

Hvis bygning(er) på din ejendom omfattes af en bevarende lokalplan, skal de fleste ændringer godkendes af byrådet på baggrund af ansøgning til kommune og efter indstilling fra forvaltningen.

Hvis du er tvivl, kan du kontakte forvaltningen, der kan guide dig. Furesø Kommune opfordrer til, at man indgår i dialog om ændringer på bevaringsværdige bygninger, så vi sikrer det bedst mulige match mellem byggeskik, arkitektur og de konkrete forhold på den pågældende ejendom.

Almindelig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger kræver ikke tilladelse.

Hvis bygning(er) på din ejendom omfattes af en bevarende lokalplan, skal ændringer som udskiftning af vinduer godkendes af byrådet på baggrund af ansøgning til kommune og efter indstilling fra forvaltningen.

Stilbladet vil være udgangspunktet for forvaltningens sagsbehandling og dialog med bygherre.

Furesø Kommune opfordrer til, at man indgår i dialog om ændringer på bevaringsværdige bygninger, så vi sikrer det bedst mulige match mellem byggeskik, arkitektur og de konkrete ønsker og forhold på den pågældende ejendom.

Hvis bygning(er) på din ejendom omfattes af en bevarende lokalplan, skal tilbygninger godkendes af byrådet på baggrund af ansøgning til kommune og efter indstilling fra forvaltningen.

Stilbladet vil være udgangspunktet for forvaltningens sagsbehandling og dialog med bygherre.

Furesø Kommune opfordrer til, at man indgår i dialog om ændringer på bevaringsværdige bygninger, så vi sikrer det bedst mulige match mellem byggeskik, arkitektur og de konkrete forhold på den pågældende ejendom.

Bygninger, der er omfattet af en bevarende lokalplan, kan ikke nedrives uden byrådets forudgående tilladelse.

Derudover er bevaringsværdige bygninger optaget i lokalplan og/eller kommuneplanen som bevaringsværdige omfattet af bygningsfredningsloven. Det betyder, at en bygning, der er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig, må derfor ikke nedrives uden forudgående offentlig høring på 4-6 uger.

Efter den offentlige høring, vil nedrivningsansøgning blive forelagt byrådet, som træffer beslutning om, hvorvidt bygningen kan nedrives.

En lokalplan kan kun regulere en bygnings ydre, og du må derfor godt ombygge bevaringsværdige bygninger indvendigt uden tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at indvendige ombygninger i nogle tilfælde kan kræve byggetilladelse, jf. bygningsreglementet.

Det er ikke muligt at søge støtte hos kommunen. Der findes dog foreninger, der yder lån eller tilskud til fx renoveringer. I Furesø Kommune har vi Furesø Bevaring som yder rentefrie lån til renoveringer.

En bevarende lokalplan medfører ikke handlepligt, dvs. krav om løbende vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger.

Hvis man fx ønsker at udskifte et vindue, kan der heller ikke stilles krav om samtidig udskiftning alle vinduer på den pågældende bevaringsværdige bygning.

I bygningsreglementet er der en række krav til energioptimering af bygninger. Der er dog særlige fritagelsesbestemmelser fra energikravene for bevaringsværdige bygninger. En kommune kan derudover benytte byggelovens §22 til at dispensere fra gennemførelse af visse arbejder, hvis arkitektoniske hensyn taler herfor.

Selvom bevaringsværdige bygninger er fritaget for energikravene, er der mange penge at spare ved at mindske varmetabet og forbedre tekniske installationer. Mange tiltag kan gøre udføres uden at kompromittere bevaringsværdierne på en bygning.

Det kan man læse mere om i fx Energiguiden, som er udarbejdet af foreningen Historiske Huse.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback