Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Vedtagelse

Lokalplan 159 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 - vedtaget

Planer og byudvikling Tilbage

Lokalplan 159 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 og den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af planerne er endeligt vedtaget og offentliggjort

Tilbage

Byrådet vedtog den 29. maj 2024 Lokalplan 159 – Hotellejligheder i Bregnerød og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021.

Planerne er offentliggjort på plandata.dk den 10. juni 2024.

Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af planerne er offentliggjort her på siden, planerne kan ses i kolonnen til højre.

Vedtagelsen af planerne og miljøvurdering af planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold. Klage skal ske via Klageportalen inden 4 uger efter datoen for planernes offentliggørelse, dvs. senest den 8. juli 2024. Læs mere om planerne, deres retsvirkning, klagevejledning mm nedenfor.


Lokalplan 159 – Hotellejligheder i Bregnerød

Lokalplanområdet omfatter området omkring den tidligere Bregnerød Kro.

Lokalplanen har til formål at muliggøre den historiske hotelfunktion i nye rammer, hvor det sikres, at den gamle rejsestald bevares. Lokalplanen giver mulighed for, at de resterende bygninger kan nedrives, og der kan opføres ny tidssvarende bebyggelse. Lokalplanen fastsætter i den forbindelse rammerne for udviklingen af området med blik på kulturhistorien, landsbymiljøet og de omkringliggende omgivelser i et naturskønt område på kanten af skov og åbne marker.

Samlet for lokalplanen er hensigten at give mulighed for, at der kan opføres et byggeri, som understøtter intentionerne om at give Bregnerød by en ”kro tilbage til lokalsamfundet”, hvor området igen skal emme af aktiviteter i en nutidig konstellation. Lokalplanen muliggør, at der kan indrettes hotellejligheder med tilhørende servicefunktioner for hoteldriften, herunder en mindre cafe og erhverv samt krav om etablering af parkeringspladser.


Tillæg 3 til kommuneplan 2021

Der er gennemført en artskortlægning af flagermus inden for lokalplanområdet, hvor der er observeret en koloni af dværgflagermus i den gamle rejsestald. Denne bygning, inklusive skorsten, udpeges i lokalplanen som bevaringsværdig, dog med mulighed for renovering af bygningen med byrådets tilladelse. I miljøvurderingen og flagermusrapporten er vejledning til, hvorledes arbejdet med bygningerne skal foregå.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 udlægger et nyt rammeområde 20F2, som har samme afgrænsning som Lokalplan 159, der har til formål at muliggøre den planlagte udvikling i lokalplanen med en maks. bebyggelsesprocent på 65 % for rammeområdet som helhed og en maks. etageantal på 2 med udnyttet tagetage. Ligeledes fastlægger tillægget en parkeringsnorm i den nye ramme for denne specifikke anvendelse, da der ikke er fastsat en i kommuneplanens generelle rammer for parkering.

 

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 159 og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 var ledsaget af en miljørapport, der blev udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Efter miljøvurderingsloven skal kommuner tage hensyn til miljørapporten, når planen endeligt vedtages. Der skal i den forbindelse udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som skal følge den endeligt vedtagne eller godkendte plan. Redegørelsen skal vise, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til udtalelserne fra høringerne, hvorfor planen er valgt frem for andre behandlede, rimelige alternativer og hvordan miljøpåvirkningerne vil blive overvåget.

Den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Lokalplan 159 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 er udarbejdet af Furesø Kommune og publiceret i et separat hæfte.

 

Planernes tilvejebringelse

Forslag til Lokalplan 159, Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 og miljørapport om miljøvurdering af planerne har været i offentlig høring fra den 6. februar 2024 til den 2. april 2024 og forvaltningen har afholdt offentligt møde om planerne den 5. marts 2024.

I høringsperioden har forvaltningen modtaget 8 høringssvar. De indkomne høringssvar, høringsnotat med forvaltningens kommentarer til hovedsynspunkter i høringssvarene, og den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af planerne indgik som grundlag for den politiske behandling af forvaltningens indstilling om endelig vedtagelse af planerne.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 159 er vedtaget med mindre ændringer i forhold til de planforslag der var i høring. Ændringerne fremgår af ovennævnte høringsnotat.

Du kan se mødematerialet og læse referatet fra den politiske behandling på møder i Udvalget for byudvikling og bolig, Økonomiudvalg og Byrådet på Furesø Kommunes hjemmeside Furesoe.dk. Klik på ”Politik” og vælg derefter ”Referater og dagsordner”.

Planerne er vedtaget i henhold til planlovens § 27 og Planerne, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering er offentliggjort i henhold til planlovens §§ 30-31 og Miljøvurderingslovens § 34, stk. 1[1]

 

Retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der er meddelt dispensation efter reglerne i planloven. Dette følger af planlovens § 18.

Kommuneplanen og dermed kommuneplantillæg, er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Klagevejledning - Klage til Planklagenævnet

Planerne og miljøvurdering af planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Et retligt spørgsmål er for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelse om vedtagelse af planerne.

Derimod kan man ikke klage, hvis man mener, at planerne for området burde have været anderledes.

Du skal indgive din klage inden 4 uger efter datoen for planernes offentliggørelse på plandata.dk.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald har ret til at klage.

Du klager til Planklagenævnet via Nævnenes Hus på naevneshus.dk. Klik derinde på ”Start din klage” og klik dig frem til Planklagenævnet. Her kan du finde yderligere information om klageprocessen og gebyrer. Det fremgår derinde, at klagen skal indgives via et system kaldet ”klageportalen”, at klage sendt via e-mail eller brev bliver afvist, men at man i særlige tilfælde kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

En klage over en lokalplan eller et tillæg til kommuneplanen har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan dog træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Hvis man ønsker at indbringe planerne for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, planerne er offentliggjort på plandata.dk[1] Planloven: Lovbekendtgørelse LBK nr 1157 af 01/07/2020 med senere ændringer

  Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback