De fleste af søerne og vandhullerne i kommunen er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, da de er over 100 m2. Når en sø er beskyttet må man ikke ændre tilstanden af søen.

Søer giver gode levevilkår for dyr og planter og bidrager til naturens mangfoldighed. Den største trussel mod søer er næringsstoffer. De kommer blandt andet fra udledning af vejvand til søerne, fra dyrkede og gødskede marker, ligesom der tilføres næring når fisk og fugle fodres.

Hvis du vil vide mere om de enkelte søer og vandhuller i kommunen kan du læse vådområderapporterne for Farum og Værløse, som beskriver plante- og dyrelivet omkring hver enkel sø og vandhul, og indeholder gode råd om vedligeholdelse. Du er også velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen.

De store søer

Furesøen er den største sø i Mølleåsystemet. Søen tilføres vand fra Mølleåen, som udspringer ved småsøer på vandskellet mellem Buresø og Bastrup Sø. Åen løber gennem Farum Sø, til Furesø ved Fiskebæk og ender i Øresund. Der lever to arter af krebsdyr i Furesøen, som har overlevet her siden istiden, de såkaldte reliktkrebs. Furesø har også stor betydning som raste- og yngleområde for en række fuglearter knyttet til vand.

Farum Sø er den tredjestørste sø i Mølleåens vandløbssystem. I søen ligger øen Klavs Nars Holm. I store dele af Farum Sø er bunden sandet, og undervandsvegetationen er derfor generelt meget fattig. Naturområderne og rørskoven langs søen har dog stor betydning for områdets fugleliv. Rørhøgen yngler blandt andet i Sækken, som er et stort moseområde syd for søen.

Søndersø ligger sammen med Præstesø i en sidetunneldal til Mølleådalen. I rørskoven og ellesumpen omkring søen yngler fugle som rørhøg og rørdrum, og søen er et vigtigt rastested for mange arter af vandfugle som toppet lappedykker, taffeland, troldand og stor og lille skallesluger.

Der findes regler for, hvad man må foretage sig på de forskellige søer. Søndersø er opdelt i en aktiv zone og en stillezone, og særlige regler for benyttelsen af søen er udarbejdet med det formål, at beskytte naturværdierne i og omkring Søndersø samt at sikre en rekreativ benyttelse af søen og dens bredarealer.