Furesø kommune har forskellige tilbud til personer med handicap eller særlige behov.

 • Boligændringer

  Hjælpen omfatter indretning af boligen, som er nødvendig for at gøre den bedre egnet. Der kan være tale om opsætning af gelænder/greb, fjernelse af dørtrin, eller ændring af adgangsforhold.

  Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

  Beslutning om bevilling træffes på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov. Kommunens visitator vil i den forbindelse, efter aftale, aflægge et besøg hjemmet.

  Ved behov for større boligindretninger, for eksempel tilbygning eller større ombygninger, vil det indgå i vurderingen, om der kan findes alternative løsninger, eventuelt flytning til en bedre egnet bolig. Er der tale om en ejerbolig, hvor boligindretningen medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte.

 • Pension og helbredstillæg

  Du kan læse nærmere om pension, helbredstillæg mm her.

 • Merudgift ved handicap

  Der ydes i visse tilfælde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer i alderen 18-65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Merudgiften skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne og egenbetalingen skal udgøre mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned.

   

 • Vejledende serviceniveauer

  Furesø Kommunes udvalg for henholdsvis "Dagtilbud og Familier" og "Handicap, Social og Psykiatri" har vedtaget vejledende serviceniveauer for børne- og voksenhandicapområdet.

  De gældende serviceniveauer er:

Trist ung mand

Gratis psykologhjælp til unge med angst og depression

Unge mellem 18 og 20 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021. Man bliver visiteret gennem sin praktiserende læge