Skip til hoved indholdet
    Hjem Vær med Furesø Kommunes høringsparter

Furesø Kommunes høringsparter

Nedenfor finder du information om Furesø Kommunes høringsparter, hvordan og hvornår disse høres, og hvordan selve høringsprocessen forløber.

Hvem har mulighed for at afgive høringssvar?

Borgerne høres gennem de forskellige organer, der hver for sig repræsenterer et interesseområde. Som minimum skal råd, nævn og interesseorganisationer, der efter lovgivning har krav på høring, have mulighed for at udøve deres høringsret. Herudover kan et udvalg indgå supplerende aftaler med lokale organer om generel høringsret efter samme proces som de øvrige høringsberettigede. Et udvalg kan også, i relation til behandling af en konkret sag, indgå supplerende aftaler om høring med lokale organer.

Hvornår høres de relevante høringsberettigede?

Høring foregår primært i forbindelse med politisk udvalgsbehandling af sager, der vedrører den aktuelle høringsberettigede. Det vil typisk være sager, der omhandler den konkrete høringsberettigedes interesseområde, eller sager der omhandler generelle økonomiske eller styringsmæssige forhold i kommunen.

Herudover er der flere typer sager, der afgøres administrativt, hvori lovgivningen stiller krav om høring af en nærmere bestemt kreds af borgere og interessenter, ligesom en række sager er omfattet af kravet om partshøring efter forvaltningsloven. Du kan læse mere om partshøring og naboorientering her.

Hvordan forløber en høringsproces?

Dagsorden og bilag sendes til relevante høringsberettigede, samtidig med at den sendes til udvalget, dvs. 4-6 dage før et udvalgsmøde. De høringsberettigede har dermed 4-6 dage til at afgive høringssvar. Idet denne praksis generelt giver de høringsberettigede tidsknappe forhold at arbejde under, skal hvert udvalg, i forbindelse med de opgaveoversigter der i øvrigt forelægges udvalgene, tage stilling til, hvilke sager der har relevans for de høringsberettigede. Oversigten sendes til de relevante høringsberettigede og lægges desuden på kommunens hjemmeside.

Høringssvar afgives altid skriftligt, og med tydelig angivelse af sag/tema, afsender og dato. Når et udvalg behandler en sag, der er indkommet høringssvar til, indgår høringssvarene i udvalgets drøftelser. Det fremgår desuden i referatet fra udvalgsbehandlingen, hvilke høringssvar udvalget har modtaget.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier