Medlemmer og mødeaktivitet

Valgt for perioden 2022-2025

Vedtægt og forretningsorden
 • Vedtægter for Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg

  I henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, har Byrådet i Furesø Kommune besluttet at nedsætte et folkeoplysningsudvalg.

   

  § 1. OPGAVER

  Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Byrådet.

  Udvalgets hovedopgaver er:

  • fordeling af tilskud til voksenundervisning
  • fordeling af tilskud til aktiviteter for børn og unge
  • fordeling af kommunale lokaler til voksenundervisningen og fritidsforeningerne
  • ydelse af tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler
  • godkendelse af folkeoplysende foreninger.

   

  § 2. STØRRELSE OG SAMMENSÆTNING

  Folkeoplysningsudvalget består af 17 medlemmer.

  Stk. 2. 5 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer.

  Stk. 3. 4 medlemmer vælges af de tilskudsberettigede idrætsforeninger.

  Stk. 4. 3 medlemmer vælges af de tilskudsberettigede voksenundervisningsforeninger.

  Stk. 5. 1 medlem vælges af de idébestemte børne- og ungdomsforeninger (spejdere m. fl.)

  Stk. 6. 1 medlem vælges af de foreninger, der har haft aktiviteter for borgere med handicap i Furesø Kommune (det seneste år).

  Stk. 7. 3 medlemmer vælges af de kulturelle foreninger og øvrige foreninger, der udøver folkeoplysende virksomhed.

  Stk. 8. For hvert medlem udpeges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortræder(e).

   

  § 3. 

  En eller flere repræsentanter fra forvaltningen deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder.

  Udvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål, f.eks. åben skole playmaker, ungdomsskoleleder, musikskoleleder, fritidsvejledningen, integrations-medarbejdere, Furesø Frivilligcenter, Ungeindsatsen, Ungepanelet. 

   

  § 4. VALG OG VALGPERIODE

   Repræsentanterne for de i § 2, stk. 2-8, nævnte områder vælges efter følgende regler:

  Valget forestås af Kultur- og idrætsafdelingen på vegne af Byrådet. Der indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel. Mødet afholdes senest inden den 1. april i den nye valgperiode.

  Til mødet indbydes én repræsentant for hver af de i kommunen værende:

  • idrætsforeninger
  • voksenundervisningsforeninger
  • idébestemte børne- og ungdomsforeninger
  • foreninger der har haft aktiviteter for borgere med handicap
  • kulturelle foreninger og øvrige foreninger.

  Stk. 2. Kun repræsentanter for foreninger, der det seneste år inden valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud fra lovens kapitel 4 eller 5 eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget.

  Stk. 3. Foreningerne skal indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der kun skal indstilles ét medlem inden for en brugergruppe, skal de pågældende foreninger indstille en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles f.eks. 3 medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to mænd. (Ligestillingsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 med senere ændringer). 

  Stk. 4. De i første afsnit nævnte grupper vælger hver deres repræsentanter til udvalget. Opnås der ved mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.

  Stk. 5. Såfremt der inden for de i stk. 1 nævnte grupper er nedsat samråd eller union, som har tilslutning fra 75 % af de pågældende foreninger, kan valget af den pågældende gruppes repræsentanter overdrages til samrådet eller unionen.

  Stk. 6. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter mødet fremkomne indstillinger fra de i stk. 1 nævnte organisationer m.v.

  Stk. 7. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

   

  § 5. STEDFORTRÆDERENS INDTRÆDEN

  Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen.

   

  § 6. FORMAND, NÆSTFORMAND OG FORRETNINGSORDEN

  Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand samt fastsætter selv sin forretningsorden.

   

  § 7. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDER

  Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

  Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 2 gange årligt.

  Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

  Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne senest 4 dage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

  Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

  Stk. 6. Formanden (alternativt næstformanden) leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

  Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper blandt udvalgets medlemmer.

   

  § 8. BESLUTNINGER

  Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne.

  Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

   

  § 9. VEDERLAG OG DIÆTER

  De medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der også er byrådsmedlemmer, modtager vederlag m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

  Stk. 2. Formanden modtager vederlag som fastsat i Byrådets styrelsesvedtægt.

  Stk. 3. Til de øvrige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der diæter i forbindelse med deltagelse i udvalgets møder.

  Stk. 4. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

   

  § 10. IKRAFTTRÆDEN

   Vedtægterne træder i kraft den 1. maj 2022.                                                              

 • Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune

  Fastsættes af det nye folkeoplysningsudvalg på det konstituerende møde den 18. maj 2022.

Abonnement på politiske dagsordener og referater

Få en mail, når der er nye dagsordener og referater fra byrådet og de politiske udvalg. Du kan til enhver tid afmelde dig eller ændre i dine abonnementer.

Seneste nyt om og for foreninger
Penge
Nyhed

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde

En gang årligt uddeler Furesø Kommune støtte til frivilligt socialt arbejde. Foreninger kan søge om at få tilskud.

Malere i Farum Kulturhus, 2013
Nyhed

Kunst stjålet fra udstilling i Farum Kulturhus

Fredag morgen d. 27/1 opdagede medarbejdere i Farum Kulturhus, at en udstilling var stjålet i foyeren. Det er anmeldt til politiet.

Gazelle Virksomheder Hyldes Ved Nytårskur, 2020 IMG 0792
Pressemeddelelse

Flere gazeller end nogensinde i Furesø

18 virksomheder i Furesø Kommune har i det forgangne år haft så godt gang i forretningen, at de kan smykke sig med titlen 'Gazelle'. 2. februar er de…

Sommerferieaktiviteter 2020 uge 27, Tennis camp Hareskov-Værløse tennisklub
Pressemeddelelse

Puljen for Vores Furesø åbner igen

Står du eller din forening med en idé til et særligt initiativ eller projekt for Furesøs borgere? En idé til noget, som I ikke plejer at gøre, og som…