Skip til hoved indholdet

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i henhold til 'Lov om støtte til folkeoplysning'. Folkeoplysningsudvalget er talerør for foreningerne og agerer som rådgivere over for udvalget Kultur, Fritid og Idræt.

Medlemmer og mødeaktivitet

Byrådet

Borgere med handicap

 • Anne Gram Nielsen

Idrætsforeninger

 • Mogens Daniel Bruun 
 • Lars Køster Svendsen (formand)
 • Annette Ohm
 • Gert Højbjerg Mortensen

Voksenundervisning

 • Tine Sahlgren
 • Sabine Dedlow
 • Jean Becker

Idébestemt børne- og ungdomsarbejde

 • Sven Krarup Nielsen (næstformand)

Kulturelle foreninger 

 • Niels Ravnkilde Olsen
 • Ole Bischoff Kristensen
 • Per Billesø

Datoer i 2024

 • Ordinært møde, mandag den 19. februar
 • Temadrøftelse, onsdag den 3. april
 • Ordinært møde, tirsdag den 21. maj
 • Ordinært møde, onsdag den 11. september
 • Temadrøftelse, torsdag den 7. november
 • Ordinært møde, onsdag den 18. december

Lukkede møder

Møderne er lukkede, men din forening kan godt søge om foretræde, hvis den har en sag på dagsordenen, og det giver mening og folder sagsfremstillingen yderligere ud.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Folkeoplysningsudvalget, kan du ringe på tlf. 7235 4730 eller skrive til fritid@furesoe.dk

Find dagsordener og referater fra udvalgets møder her:

Vedtægt, forretningsorden og kompetenceplan

Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

I henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, har Byrådet i Furesø Kommune besluttet at nedsætte et folkeoplysningsudvalg.

§ 1. OPGAVER

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Byrådet.

Udvalgets hovedopgaver er:

 • fordeling af tilskud til voksenundervisning
 • fordeling af tilskud til aktiviteter for børn og unge
 • fordeling af kommunale lokaler til voksenundervisningen og fritidsforeningerne
 • ydelse af tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler
 • godkendelse af folkeoplysende foreninger.

 

§ 2. STØRRELSE OG SAMMENSÆTNING

Folkeoplysningsudvalget består af 17 medlemmer.

Stk. 2. 5 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer.

Stk. 34 medlemmer vælges af de tilskudsberettigede idrætsforeninger.

Stk. 4. 3 medlemmer vælges af de tilskudsberettigede voksenundervisningsforeninger.

Stk. 51 medlem vælges af de idébestemte børne- og ungdomsforeninger (spejdere m. fl.)

Stk. 61 medlem vælges af de foreninger, der har haft aktiviteter for borgere med handicap i Furesø Kommune (det seneste år).

Stk. 7. 3 medlemmer vælges af de kulturelle foreninger og øvrige foreninger, der udøver folkeoplysende virksomhed.

Stk. 8For hvert medlem udpeges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortræder(e).

 

§ 3. 

En eller flere repræsentanter fra forvaltningen deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder.

Udvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål, f.eks. åben skole playmaker, ungdomsskoleleder, musikskoleleder, fritidsvejledningen, integrations-medarbejdere, Furesø Frivilligcenter, Ungeindsatsen, Ungepanelet. 

 

§ 4. VALG OG VALGPERIODE

 Repræsentanterne for de i § 2, stk. 2-8, nævnte områder vælges efter følgende regler:

Valget forestås af Kultur- og idrætsafdelingen på vegne af Byrådet. Der indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel. Mødet afholdes senest inden den 1. april i den nye valgperiode.

Til mødet indbydes én repræsentant for hver af de i kommunen værende:

 • idrætsforeninger
 • voksenundervisningsforeninger
 • idébestemte børne- og ungdomsforeninger
 • foreninger der har haft aktiviteter for borgere med handicap
 • kulturelle foreninger og øvrige foreninger.

Stk. 2. Kun repræsentanter for foreninger, der det seneste år inden valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud fra lovens kapitel 4 eller 5 eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget.

Stk. 3. Foreningerne skal indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der kun skal indstilles ét medlem inden for en brugergruppe, skal de pågældende foreninger indstille en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles f.eks. 3 medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to mænd. (Ligestillingsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 med senere ændringer). 

Stk. 4. De i første afsnit nævnte grupper vælger hver deres repræsentanter til udvalget. Opnås der ved mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.

Stk. 5Såfremt der inden for de i stk. 1 nævnte grupper er nedsat samråd eller union, som har tilslutning fra 75 % af de pågældende foreninger, kan valget af den pågældende gruppes repræsentanter overdrages til samrådet eller unionen.

Stk. 6Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter mødet fremkomne indstillinger fra de i stk. 1 nævnte organisationer m.v.

Stk. 7Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

 

§ 5. STEDFORTRÆDERENS INDTRÆDEN

Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen.

 

§ 6. FORMAND, NÆSTFORMAND OG FORRETNINGSORDEN

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand samt fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDER

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 2 gange årligt.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne senest 4 dage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden (alternativt næstformanden) leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper blandt udvalgets medlemmer.

 

§ 8. BESLUTNINGER

Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 9. VEDERLAG OG DIÆTER

De medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der også er byrådsmedlemmer, modtager vederlag m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Formanden modtager vederlag som fastsat i Byrådets styrelsesvedtægt.

Stk. 3. Til de øvrige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der diæter i forbindelse med deltagelse i udvalgets møder.

Stk. 4. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

 

§ 10. IKRAFTTRÆDEN

 Vedtægterne træder i kraft den 1. maj 2022.                                                        

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune

Forretningsordenen er godkendt på byrådsmøde den 30. marts 2022 på baggrund af et ekstraordinært ØU-møde dem 30. marts 2022.

Formålet for nærværende er at give et overblik over kompetencefordelingen på fritids- og folkeoplysningsområdet.

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback