Medlemmer og mødeaktivitet
 • Medlemmer

  Byrådet

  Handicap

  • Karin Beyer

  Idrætsforeninger

  • Mogens Daniel Bruun (formand)
  • Lars Køster Svendsen
  • Anne Gram Nielsen
  • Dorthe Østergaard

  Voksenundervisning

  • Tine Sahlgren
  • Sabine Dedlow Steffensen
  • Jean Becker

  Idébestemt børne- og ungdomsarbejde

  • Sven Krarup Nielsen

  Kulturelle foreninger 

  • Birgit Kjeldgaard
  • Ilse Schødt (næstformand)
  • Kristian Kristensen

  Tilforordnede (kan ikke stemme)

  • Anette Lykke Kohring
  • Ida Stenum Poulsen
  • Søren Buch Tange

   

 • Møder og temadrøftelser, 2021

  Datoer:

  Ordinære møder 2021:

  • Mandag den 18. januar, ordinært møde
  • Mandag den 8. marts, ordinært møde
  • Tirsdag den 11. maj, ordinært møde
  • Mandag den 13. september, ordinært møde
  • Torsdag den 9. december, ordinært møde

  Sager, som er modtaget i Forvaltningen inden 8 arbejdsdage før mødet, behandles på de ordinære udvalgsmøder.

  Herudover afholder Folkeoplysningsudvalget 3 temadrøftelser.

  Temadrøftelser 2021:

  • Onsdag den 14.april, temadrøftelse
  • Torsdag den 17. juni, ordinært møde/temadrøftelse
  • Tirsdag den 9. november, temadrøftelse

  Lukkede møder

  Møderne er lukkede, men din forening kan godt søge om foretræde, hvis den har en sag på dagsordenen, og det giver mening og folder sagsfremstillingen yderligere ud.

  Kontakt

  Hvis du vil i kontakt med Folkeoplysningsudvalget, kan du ringe på tlf. 7235 4730 eller skrive til fritid@furesoe.dk

 • Referater og dagsordener
Vedtægt og forretningsorden
 • Vedtægt for Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg

  I henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, har byrådet i Furesø Kommune besluttet at nedsætte et folkeoplysningsudvalg.


  § 1. Opgaver

  Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet.

  Udvalgets hovedopgaver er:

  • fordeling af tilskud til voksenundervisning
  • fordeling af tilskud til aktiviteter for børn og unge
  • fordeling af kommunale lokaler til voksenundervisningen og fritidsforeningerne
  • ydelse af tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler

   

  § 2. Størrelse og sammensætning

  Folkeoplysningsudvalget består af 17 medlemmer.

  Stk. 2. 5 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer.

  Stk. 3. 4 medlemmer vælges af de tilskudsberettigede idrætsforeninger.

  Stk. 4. 3 medlemmer vælges af de tilskudsberettigede voksenundervisningsforeninger.

  Stk. 5. 1 medlem vælges af de idébestemte børne- og ungdomsforeninger (spejdere m. fl.)

  Stk. 6. 1 medlem vælges af de foreninger, der har haft aktiviteter for handicappede i Furesø
  Kommune (det seneste år).

  Stk. 7. 3 medlemmer vælges af de kulturelle foreninger og øvrige foreninger, der udøver
  folkeoplysende virksomhed.

  Stk. 8. For hvert medlem udpeges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortræder(e).

   

  § 3. Tilforordnede

  Lederen af Ungdomsskolen, én repræsentant udpeget af Ungerådet og én repræsentant udpeget
  af børne-/ungeområdet, som styrker det åbne skolesamarbejde deltager i udvalgets møder uden
  stemmeret (tilforordnede).

  Stk. 2. En eller flere repræsentanter fra forvaltningen deltager i Folkeoplysningsudvalgets
  møder. Udvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

   

  § 4. Valg og periode

  Repræsentanterne for de i § 2, stk. 3-7, nævnte områder vælges efter følgende regler:

  Valget forestås af Kultur- og Idrætsafdelingen på vegne af byrådet. Der indkaldes til møde med
  mindst 14 dages varsel. Mødet afholdes snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden
  den 1. april i den nye valgperiode.

  Til mødet indbydes én repræsentant for hver af de i kommunen værende:

  1. idrætsforeninger
  2. voksenundervisningsforeninger
  3. idébestemte børne- og ungdomsforeninger
  4. handicapforeninger
  5. kulturelle foreninger og øvrige foreninger

   

  Stk. 2. Kun repræsentanter for foreninger, der det seneste år inden valget har gennemført

  folkeoplysende virksomhed med tilskud fra lovens kapitel 4 eller 5 eller har fået anvist lokaler
  til folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget.

  Stk. 3. Foreningerne skal indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der kun skal indstilles ét
  medlem inden for en brugergruppe, skal de pågældende foreninger indstille en kvinde og en
  mand. Hvis der skal indstilles f.eks. 3 medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to
  mænd. (Ligestillingsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 med senere
  ændringer).

  Stk. 4. De i første afsnit nævnte grupper vælger hver deres repræsentanter til udvalget. Opnås
  der ved mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget,
  anses de pågældende for valgt.

  Stk. 5. Såfremt der indenfor de i stk. 1 nævnte grupper er nedsat samråd eller union, som har
  tilslutning fra 75 % af de pågældende foreninger, kan valget af den pågældende gruppes
  repræsentanter overdrages til samrådet eller unionen.

  Stk. 6. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger
  byrådet medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet
  eller senest 7 dage efter mødet fremkomne indstillinger fra de i stk. 1 nævnte organisationer
  m.v.

  Stk. 7. Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, svarende til den
  kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

   

  § 5. Stedfortræderens indtræden

  Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i
  forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen.

   

  § 6. Formand, næstformand og forretningsorden

  Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand samt fastsætter selv sin
  forretningsorden.

   

  § 7. Folkeoplysningsudvalgets møder

  Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

  Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne
  finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 2 gange årligt.

  Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 8
  dages varsel.

  Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender en dagsorden med eventuelle
  bilag til medlemmerne senest 4 dage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget
  på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

  Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet
  indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal
  behandles på mødet.

  Stk. 6. Formanden (alternativt næstformanden) leder forhandlingerne og afstemninger og drager
  omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

   

  § 8. Beslutninger

  Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne.

  Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er
  til stede.

  Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
  udslagsgivende.

   

  § 9. Vederlag og diæter

  De medlemmer af folkeoplysningsudvalget, der også er byrådsmedlemmer, modtager vederlag
  m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

  Stk. 2. Til de medlemmer af folkeoplysningsudvalget, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der
  diæter i forbindelse med deltagelse i udvalgets møder (dog ikke til de tilforordnede).

  Stk.3. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller
  sekretariatsbistand til rådighed.

   

  § 10. Ikrafttræden

  Vedtægterne træder i kraft den 17. januar 2018.

 • Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune

  Udvalget er en del af den kommunale forvaltning, og de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler om generel og speciel habilitet, partsrettigheder, tavshedspligt m.v. gælder derfor.

   

  § 1. Møder

  Folkeoplysningsudvalget holder møder i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2, dog mindst 2 gange årligt.

  Stk. 2. Indkaldelse sker i henhold til vedtægternes § 7, stk. 3, 4 og 5.

  Stk. 3. Mødematerialet skal være medlemmerne i hænde senest 5 kalenderdage før mødet. Materialet udsendes som udgangspunkt elektronisk.

  Stk. 4. Er et medlem forhindret i at møde, skal den pågældende selv give besked til sin stedfortræder og orientere forvaltningen. I referatet bliver det noteret, hvem der deltager, og hvem der ikke deltager.

  Stk. 5. Afbud indtil 6 dage før mødet, kan ske direkte til forvaltningen, der så vil sikre indkaldelse af stedfortræderen og fremsendelse af materialet. Ved afbud med kortere varsel skal medlemmet så vidt muligt selv kontakte sin stedfortræder og videresende materialet.

   

  § 2. Dagsorden

  På dagsordenen er der et fast punkt, ”Opfølgning fra sidst”, som indeholder

  1. Orientering fra sidst
  2. Status på arbejdsgrupper etc.
  3. Nyt fra formanden, samt
  4. Meddelelser fra forvaltningen og medlemmerne.


  Stk. 2. Til hvert møde vedlægges endvidere følgende bilag:

  1. Folkeoplysningsudvalgets puljer
  2. Opfølgningsliste over punkter, der er udsat og eventuelle kommende punkter
  3. Orientering fra nedsatte udvalg og arbejdsgrupper
  4. Liste over afviste foreningsansøgninger til orientering

   

  Stk. 3. Dagsordenen fastsættes og udsendes i henhold til vedtægternes § 7, stk. 4.

   

  § 3. Afvikling af møder

  Formanden leder mødet, dvs. forhandlinger og afstemninger, samt drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol inkl. eventuelle mindretalsindsigelser.

  Stk. 2. I formandens fravær er det næstformanden, der leder mødet.

  Stk. 3. Er både formand og næstformand fraværende, bliver mødet udsat.

  Stk. 4. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne, jf. vedtægternes § 8, stk. 1.

   

  § 4. Beslutninger

  Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt som anført i vedtægternes § 8, stk. 2.


  Stk. 2. Afstemninger sker ved håndsoprækning, men hvis et medlem ønsker det, kan afstemning ske skriftligt.

   

  § 5. Referat

  Referat med fremhævede beslutninger skal udsendes til medlemmerne inden 4 dage efter mødet.

  Stk. 2 Alle protokolførte beslutninger og indsigelser læses op på mødet og bekræftes af medlemmerne ved deres underskrift på protokollen.

   

  § 6. Forretningsorden

  Tilføjelser og ændringer kan til enhver tid ske i forretningsordenen, når 11 eller flere medlemmer af udvalget stemmer herfor.


  Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2018

Del: