Skip til hoved indholdet

Planlæg dit arrangement

Ønsker du at afvikle et arrangement eller event i Furesø Kommune, skal du alt efter arrangements størrelse og indhold have en række tilladelser på plads.

Husk rådgivning

Furesø Kommune tilbyder ikke assistance med at udfærdige ansøgningen. Vi anbefaler derfor altid eventarrangører, der ønsker at afvikle større events med over 150 deltagere samt opstilling af telte og boder at kontakte en rådgiver til at planlægge arrangementet. 

Meddelelse om arrangementer til Furesø Kommune

Lovgivningen siger, at der seneste 4 uger inden afholdelse af arrangementet, skal indsendes en meddelelse om afholdelse til Furesø Kommune.

Følgende arrangementer er omfattet:

 • Midlertidige opstillinger ved indendørs arrangement med mere end 150 personer
 • Midlertidige udendørs arrangementer ved over 150 personer

Indendørs arrangementer

Ønsker du at afholde et indendørs arrangement i en af Furesø Kommunes faciliteter, så kontakt lokalebooking@furesoe.dk  

Byggesagsbehandling

Der oprettes ’fast track’ for byggesagsbehandling i forbindelse med event-ansøgninger i perioden 1. januar til 1. marts.

Ansøgninger, der modtages uden for perioden, behandles i den indkommende rækkefølge sammen med alle andre sager i byggesagsafdelingen.

Byggesagsafdelingen modtager et stort antal sager, og der er derfor ventetid på byggetilladelser.

En sag skal indsendes via portalen Byg og Miljø.

Du skal være særligt opmærksom på, at når byggesagsafdelingen tager stilling til, om din sag kræver byggetilladelse, ser vi både på området som helhed, som skal overholde lovgivningen, samt de enkelte delelementer inden for området.

Det kan fx være telte, overdækninger, scener, tribuner, portaler, storskærme med videre, der udløser krav om byggetilladelse, selvom området som helhed overholder lovgivningen. 

Kræver din ansøgning tilladelse, skal du derfor både beskrive området som helhed og de enkelte delelementer, du opstiller på området.

Du kan se længere nede, hvilke oplysninger, vi som minimum skal bruge for at behandle din sag.

Midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende til højst 150 personer, er undtaget for byggetilladelse.

Nedenstående materiale skal være modtage minimum 4 uger før afholdelse af eventen.

Det er ikke nødvendigt at søge byggetilladelse, hvis arrangementet følger glædende lovgivning, herunder Bygningsreglementets bestemmelser. 

Vær særligt opmærksom på vejledning til BR18, kap. 5 – brand.

Det skal tydeligt fremgå af din ansøgning, at vejledningen i sin helhed overholdes.

Ansøgningen skal sendes via portalen Byg og Miljø og skal som minimum indeholde:

 • Eventarrangør (navn, mail, telefon)
 • Tidspunkt (dato samt tid for start og slut)
 • Lokalitet (hvor afholdes event)
 •  Gæster (antal personer)
 • Fuldmagt fra ejer
 • Tegningsmateriale jf. BR18, bilag 11a - se eksempel her
 • Bekræfte at de præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, midlertidige udendørs campingområder og midlertidige udendørs salgsområder i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - brand følges i sin helhed
 • Certifikat for de enkelte telte, overdækninger, scener, tribuner, portaler, storskærme mv.
 • Indsende drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen i henhold til Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold for området som helhed og for telte med over 150 personer. Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen skal blandt andet indeholde:
  • 1) Forsamlingstelte som anvendes af flere end 150 personer skal der udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
  • 2) Der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
  • 3) Der skal udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand
  • 4) Personalet skal være instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

Når det fyldestgørende materiale er modtaget, videresender byggesagsafdelingen materialet til beredskabet, og som kan vælge at komme på anmeldt eller uanmeldt tilsyn i forbindelse med arrangementet.

Ansøgningen skal oprettes i BOM og sendes digitalt til By og Miljø, Furesø Kommune via via hjemmesiden Bygogmiljø.dk.dk/

Eksempler på ansøgninger, der kræver byggetilladelse, er:

 • Arrangementer af en varighed på mere end 6 uger
 • Arrangementer, der ikke følger glædende lovgivning, herunder bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - brand
 • Konstruktioner (telte, overdækninger, scener, tribuner, portaler, storskærme m.v.), som ikke er certificerede

Brug af areal 

Kontakt grundejer, som kan være:

 • Naturstyrelsen
 • Furesø Kommune
 • Privatperson 
 • Erhvervsvirksomhed

Fuldmagt skal fremvises ifm. orientering om arrangementet.


Fødevarestyrelsen

 • Salg af fødevarer / servering af mad

 

Politi

 • Brug af vejareal og afspærring af gader og pladser (afspærringsplan eller trafikafviklingsplan)
 • Udskænkning af alkohol (lejlighedstilladelse)
 •  Annoncering af arrangement, demonstrationer, cykelløb med videre.

 

Frederiksborg Brand og redning

 • Beredskabsplaner (risikoprofil, opstilling af containere m.v.) skal vedlægges ansøgning til arrangementet. 

 

Furesø Kommune

 • Afklaring om krav om byggetilladelse 
 • Behandler byggesagsbehandlinger
 • Giver arrangementstilladelse (med og uden byggesagsbehandling)

Andre relevante informationer

Arrangør står for rydning af området samt bortskaffelse af affald.

Læs mere i Bygningsreglementet 

Furesø Kommune hjælper ikke med udfærdigelse af ansøgning, og eventarrangører anbefales at hyre en rådgiver.

Se under Puljer, om det er muligt at søge kommunale puljemidler til dit event.

 

Det er muligt at søge frivillige hænder til arrangementet via Boblberg og frivilligjob.dk, som du kan finde under siden Bliv eller rekrutter frivillige

Du kan annoncere dit arrangement i KultuNaut

Handicaphensyn er ikke et krav for arrangementets tilladelse.

Furesø Kommune opfordrer dog alle eventarrangører til at skabe lige mulighed for at alle borgere kan deltage i arrangementet. 

Det er arrangørens ansvar, at arrangementet følger gældende lovgivning – herunder krav ifm. brand.

Som udgangspunkt er det eventarrangørens eget ansvar at promovere sit event.

Dog er der udvalgte events, hvor vi kan hjælpe med at få eventet ud på kommunens digitale platforme, fx hjemmeside og sociale medier:

 • Eventet skal have modtaget et tilskud på over 25.000 kr. fra Furesø kommune til afholdelse af det specifikke event.
 • Eventet skal have en vis størrelse og bredde udover kommunegrænsen (fx forventer arrangøren, at eventet tiltrækker borgere fra flere kommuner end Furesø, eller er eventet for en særlig målgruppe, der rækker længere end kommunens borgere).

PR-materiale, såsom pressemeddelelse, billeder, plakat og lignende skal Furesø kommune modtage fra arrangøren.

Grundet GDPR-lovgivning offentliggør vi kun harmløse billeder. Personer, der er på billedet, må ikke med rimelighed kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, eksempelvis i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Ved billeder skal fotografens navn angives til kreditering.

Spørgsmål om opsætning af plakater i lygtepæle i kommunen og banner over Kollekollevej skal rettes til Vej og Park.

Kulturkalender

Se kommende begivenheder i Furesø Kommune.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback