Skal du sende en regning til Furesø Kommune?

Når du sender en faktura til Furesø Kommune, skal det ske elektronisk via Nem-Handel. Husk altid at forsyne dine fakturaer med et EAN-nummer og en person-reference. Når du bruger det rigtige EAN-nummer, sikres modtagelsen i den rigtige enhed og dermed betaling til tiden.

Skoven langs Farum Sø

Budget 2023

Her kan du læse mere om Budget 2023 - budgetbemærkninger

Principper for økonomistyring

Principperne for økonomistyring er det overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi og grundlaget for Økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold.

Principper for økonomistyring skal sikre Økonomiudvalget og byrådet gode muligheder for den overordnede styring og prioritering af kommunens økonomi. I principperne er der lagt op til en incitamentsstruktur, der understøtter de decentrale lederes faglige og økonomiske ansvarlighed. Der er også lagt op til at fagudvalgenes kompetence og ansvar bliver bevaret.


Formålet med principperne er at sikre:
- præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
- korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.

I Principper for Økonomistyring kan du blandt andet finde informationer om kommunens praksis i forhold til budgetprocessen, regnskabsaflæggelsen og bogføringsprocessen.

Til principper for økonomistyring hører en række bilag.

Styrelsesloven

Styrelsesloven fastsætter de overordnede regler for budgetlægningen og den økonomiske styring af kommunen. Loven siger blandt andet at det er Økonomiudvalget, der udarbejder budgetforslaget til Byrådet eller Kommunalbestyrelsen. I Furesø Kommune udarbejder Økonomiudvalget forslaget på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

Det fremgår også af loven, at budgettet skal behandles to gange af Byrådet inden det vedtages. Der skal være mindst tre uger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen. Budgettet vedtages ved 2. behandlingen.

Du kan læse styrelseslovens paragraffer om budgetlægningen nedenfor.

 

§ 37. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist.

Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 38. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 2. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter fristen for 2. behandling og kan herunder fastsætte forskellige frister for nærmere angivne poster på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag skal være tilgængelige for kommunens beboere.

Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

§ 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

§ 41. Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, som udgør en særlig forpligtelse for kommunen, skal træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 41 a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen.
Del: