Skip til hoved indholdet

Principper for økonomistyring

Her kan du læse mere om principperne for økonomistyring i Furesø Kommune. Nederst på siden finder du bilagene, som vedrører principperne. Bemærk, at nogle bilag er udgået, hvilket betyder, at rækkefølgen er brudt.

Principper for økonomistyring

Principperne for økonomistyring er det overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi og grundlaget for Økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold.

Principper for økonomistyring skal sikre Økonomiudvalget og byrådet gode muligheder for den overordnede styring og prioritering af kommunens økonomi.

I principperne er der lagt op til en incitamentsstruktur, der understøtter de decentrale lederes faglige og økonomiske ansvarlighed.

Der er også lagt op til at fagudvalgenes kompetence og ansvar bliver bevaret.


Formålet med principperne er at sikre:

  • præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
  • tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
  • korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
  • tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.

I Principper for Økonomistyring kan du blandt andet finde informationer om kommunens praksis i forhold til budgetprocessen, regnskabsaflæggelsen og bogføringsprocessen.

Til principper for økonomistyring hører en række bilag. Bemærk, at nogle bilag er udgået, hvilket betyder, at rækkefølgen er brudt.

Styrelsesloven

Styrelsesloven fastsætter de overordnede regler for budgetlægningen og den økonomiske styring af kommunen.

Loven siger blandt andet, at det er Økonomiudvalget, der udarbejder budgetforslaget til Byrådet eller Kommunalbestyrelsen.

I Furesø Kommune udarbejder Økonomiudvalget forslaget på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

Det fremgår også af loven, at budgettet skal behandles to gange af Byrådet inden det vedtages.

Der skal være mindst tre uger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen. Budgettet vedtages ved 2. behandlingen.

Styrelseslovens paragraffer om budgetlægning

§ 37. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist.

Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 38. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 2. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter fristen for 2. behandling og kan herunder fastsætte forskellige frister for nærmere angivne poster på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag skal være tilgængelige for kommunens beboere.

Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

§ 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

§ 41. Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, som udgør en særlig forpligtelse for kommunen, skal træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 41 a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Bilag til Principper for økonomistyring

Afstemning af konti

Betalinger og kontanter

Bilag 3 - Anvisnings- og attestationsregler

Bilag 6 - Regler vedrørende indtægter på institutioner

Bilag 7 - Indkøbspolitik

Bilag 8 - Ledelsestilsyn

Bilag 10 - Arkiveringsregler

Bilag 11- Kommunens forsikringspolitik

Bilag 12 - Debitorpolitik 2018

Bilag 13 - Finansiel politik

Bilag 14 - Regler vedrørende anlægsbevillinger

Bilag 15 - Aflæggelse af anlægsregnskaber

Bilag 16 - Anvendt regnskabspraksis

Bilag 17 - Udbudspolitik

Bilag 18 - Kontroller mod svig

Bilag 19 - It-sikringspolitik

Bilag 20 - Styring af kommunens vedligeholdelsesmidler

Bilag 22 - Konteringsregler mv.

Bilag 23 - Kontantkassen i Borgerservice

Borgernes midler og værdier

God bilagsbehandling

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback