Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Høring

Høring af forslag til Lokalplan 159

Planer og byudvikling Tilbage

Høring af forslag til Lokalplan 159 Hotellejligheder i Bregnerød og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt miljørapport for planforslagene.

Tilbage

Furesø Kommune har den 6. februar 2024 offentliggjort Forslag til Lokalplan 159 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt miljørapport for planforslagene. Planforslagene og miljørapporten er nu i høring frem til og med mandag den 2. april 2024. Tilmeld dig til borgermødet den 5. marts 2024 kl. 18.00, her på siden.

Forslag til Lokalplan 159 Hotellejligheder i Bregnerød 

Lokalplanforslaget omfatter området som vist inden for markeringen på nedenstående billede.

Forslag til Lokalplanen 159, Hotellejligheder i Bregnerød har til formål at muliggøre den historiske hotelfunktion i nye rammer, hvor det sikres, at den gamle rejsestald bevares. Lokalplanen giver mulighed for at de resterende bygninger kan nedrives, og der kan opføres ny tidssvarende bebyggelse. Lokalplanen fastsætter i den forbindelse rammerne for udviklingen af området med blik på kulturhistorien, landsbymiljøet og de omkringliggende omgivelser i et naturskønt område på kanten af skov og åbne marker.

Samlet for projektet er hensigten at give mulighed for, at der kan opføres et byggeri, som understøtter intentionerne om at give Bregnerød by en ”kro tilbage til lokalsamfundet”, hvor området igen skal emme af aktiviteter i en nutidig konstellation. Forslaget muliggør, at der kan indrettes hotellejligheder med tilhørende servicefunktioner for hoteldriften, herunder en mindre cafe og erhverv samt krav om etablering af parkeringspladser.

Artskortlægning - Flagermus

Der er gennemført en artskortlægning af flagermus inden for lokalplanområdet, hvor der er observeret en koloni af dværgflagermus i den gamle rejsestald. Denne bygning, inklusive skorsten, udpeges i lokalplanen som bevaringsværdig, dog med mulighed for renovering af bygningen med byrådets tilladelse. I miljøvurderingen og flagermusrapporten er vejledning til, hvorledes arbejdet med bygningerne skal foregå.

Lokalplansforslagets midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af planforslaget.

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 har til formål at give mulighed for at der inden for lokalplanområdet kan bygges op til 2 etager med udnyttet tagetage, at der kan bygges op til 65 % for rammeområdet som helhed, at den specifikke anvendelse er erhverv, samt at der er en specifik ramme for parkering inden for området.

Retsvirkningerne af Forslag til Kommuneplantillægget

Ifølge planlovens § 12 medfører offentliggørelsen af et forslag til et kommuneplantillæg, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, hvis området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Miljøvurdering i forhold til Lov om miljøvurdering af planer mv.

Furesø Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Rapporten belyser de miljømæssige konsekvenser af planforslagene.  Særligt beskriver den hvorledes renovering af den gamle rejsestald skal varetages for at sikre de flagermus, som er observeret i skorstenen.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger til planforslagene skal de sendes til Furesø Kommune via linket neden for. Du kan også sende bemærkninger til Center for By og Miljø via Digital Post til Center for By og Miljø, skriv venligst sagsnummer 19/4662 i emnefeltet. Furesø Kommune skal have modtaget dine bemærkninger senest mandag den 2. april 2024. Se link til højre på siden.

Borgermøde om planforslagene - tilmelding

Der bliver holdt borgermøde om planforslagene tirsdag den 5. marts 2024, kl. 18.00-19.00 i Teatersalen i Farum, Kulturhus Kulturtorvet 12 3520 Farum. Borgermødet bliver også vist digitalt på furesoe.dk/borgermoede, så du har også mulighed for at deltage hjemmefra. Tilmeld dig til borgermødet via linket til højre på siden.

Beslutningen om at sende planforslagene i høring

Furesø Byråd har på møde den 31. januar 2024 besluttet at sende planforslagene i høring. Du kan se mødematerialet og læse referatet fra den politiske behandling på møder i Udvalget for Plan og Byudvikling, Økonomiudvalg og Byrådet på Furesø Kommunes hjemmeside. Følg linket til højre på siden.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier