Formål

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o. lign. Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.

Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages enhver, der har relation til erhvervslivet i Furesø Kommune og/eller driver erhvervsvirksomhed eller lignende i Furesø Kommune. Der kan optages foreninger, hvis særkende er, at disses medlemmer driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Furesø Kommune. Sådanne foreninger kan indmeldes kollektivt. Furesø Kommune kan optages som medlem. Tidligere erhvervsaktive kan optages som passive medlemmer. 

Repræsentant i Furesø Erhvervskontaktudvalg

Furesø Erhvervsforening er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksomheder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Furesø. Læs mere om Furesø Erhvervskontaktudvalg.

Yderligere information

Læs mere om Furesø Erhvervsforening.