Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i den gældende affaldsbekendtgørelse.

Bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv og klorparaffiner. Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.

Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald sker via bygningsaffald.dk.