Skip til hoved indholdet

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsprojekter kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald, og affaldet skal derfor håndteres korrekt for at undgå skader på miljø og sundhed samt for at spare på ressourcerne.

Bygge- og anlægsaffald er det affald, der opstår i forbindelse med byggeri, renoveringer, nedrivning, lednings- og anlægsarbejder samt lignende arbejde. Affaldet kan eksempelvis være murbrokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, klinker og sanitet.

Ved bygge- og anlægsprojekter kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Dette affald - såvel som uforurenet bygge- og anlægsaffald - skal håndteres og sorteres korrekt for at undgå skader på miljø og sundhed og for at spare på ressourcerne. Som ejer af den genstand, det stof eller materiale, som bliver til affald i forbindelse med renovering eller nedrivning, har du ansvaret for korrekt sortering og håndtering af affaldet.

Overordnet set skal du huske følgende:

1. Krav om miljøscreening: Før byggearbejdet påbegyndes, skal du gennemgå bygningen og byggearbejdet, for at identificere de forskellige typer af affald og vurdere, hvorvidt der findes miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygningen, inden affaldet meldes.

 • Vær opmærksom på, at en bygning eller et anlæg, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal screenes for PCB, inden du kan anmelde affaldet.
 • Bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv og klorparaffiner. Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.
 • Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

2. Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen senest 14 dage inden, du går i gang med byggeprojektet, når:

 • Dit byggearbejde omfatter mere end 10 m2, eller der bliver mere end 1 ton affald.
 • Du skal fjerne asbestholdige materialer 
 • Du skal af med farligt affald, fx. bly i maling, PCB.

3. Du skal sørge for at affaldet sorteres korrekt, så det kan blive behandlet på den rigtige måde.

4. Du skal sørge for enten selv at genbruge eller genanvende affaldet, eller sende det til virksomheder, som lovligt kan genbruge eller oparbejde affaldet. Farligt og miljøskadelige affald skal anvises til behandling hos en godkendt behandlingsvirksomhed. 

Du anmelder dit byggeaffald på Bygningsaffald.dk

Asbestaffald skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. Mindre mængder ikke-støvende asbestaffald (f.eks. hele tagplader) kan (efter aftale) afleveres på kommunens genbrugsstationer, mens større mængder skal afleveres på et modtageanlæg for asbest. Center for By og Miljø kan anvise affaldet til et bestemt modtageanlæg, som du har pligt til at benytte.

Hvilke eternitplader indeholder asbest?

Asbesttage findes overvejende i 2 typer: De velkendte bølge-eternitplader og de mindre anvendte skifer-eternit. Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra,

 • at eternittage produceret før 1984 indeholder asbest
 • at eternittage produceret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
 • at eternittage produceret efter 1988 er asbestfrie
 • Man kan få sikkerhed ved at se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer på 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest

Renovering af eternittag

Hvis arbejdet medfører støv eller støj, skal det anmeldes til kommunen som miljømyndighed, senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal redegøre for arbejdsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften- og nattetimer. Derudover skal det fremgå hvilke foranstaltninger, som foretages til forebyggelse af forurening og/eller gener for omgivelserne. Kommunen har herefter mulighed for at fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer som f.eks. byggetilladelse.

Anmeldelse

Som udgangspunkt anvises asbestaffald til AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre. Affaldet skal overholde AV Miljøs modtageregler. Hvis affaldet forbehandles inden deponering, skal det ske på et anlæg, der ligger i Vestforbrændings opland.

Anmeldelse sker via bygningsaffald.dk.

Som ejer af det, der skal ombygges eller nedrives, er du bygherren og oftest også affaldsproducenten. Definitionen "bygherre" kan også dække over personer, som har fuldmagt til at træffe beslutninger på vegne af bygherre, fx boligselskaber, driftsorganisationer og beboerrepræsentanter.

Hvis du som bygherre ikke selv står for at gennemføre projektet, men indgår aftaler med rådgivere og entreprenører, skal du være opmærksom på, at ansvaret for at opgaven bliver løst korrekt, forbliver dit ansvar - medmindre du har indgået en aftale om, at din entreprenør overtager ejerskabet til materialerne, før de bliver til affald. Det er derfor vigtigt, at du igennem hele projektet forholder dig til, hvilke regler, der gælder for dig som ejer af affaldet.

Til transport af affald skal der anvendes en transportør eller indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Du kan også vælge selv at transportere affaldet. Du skal bare være opmærksom på de krav, der findes til transport af eventuelle farlige materialer.

Mindre mængder sorteret bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugsstationen, f.eks. affald fra en mindre ombygning, eller omlægning i haven.

Kommunen henter ikke bygge- og anlægsaffald, og du skal derfor aflevere det på genbrugspladsen eller anmelde det og få det anvist til et modtageanlæg, der kan håndtere det, hvis det hører under farligt affald.

Du kan anvende sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Nogle projekter kræver godkendelse fra vejmyndighed, byggemyndighed eller miljømyndighed
 • Der må kun anvendes natursten, u-glaseret tegl, beton eller blandinger af disse materialer, og materialerne skal forbehandles
 • Du skal kunne dokumentere, at affaldet er uforurenet, og kommunen kan bede om dokumentation
 • Reglerne fremgår af bekendtgørelse om restprodukter

Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback