Skip til hoved indholdet

Fast Track - byggesagsbehandling for erhverv

Når du bygger nyt eller vil ændre bestående erhvervsbyggeri, tilbyder vi en fleksibel, smidig og effektiv sagsbehandling, der sikrer, at du bliver kontaktet af en sagsbehandler allerede inden for 24 timer efter din henvendelse.

Byggesagsbehandling for erhverv

Det er i både din og vores interesse, at du så hurtigt og effektivt som muligt får en dialog om din byggesag, så du trygt kan komme videre med det, du er bedst til - at drive din virksomhed.

For at tilgodese erhvervslivet og for at sikre en effektiv byggesagsbehandling af erhvervsbyggeri har vi indført Fast Track, som skal gøre behandlingen af erhvervs byggesager mere fleksibel, smidig og effektiv.

Formålet med Fast Track til erhvervsbyggeri er en hurtigere sagsbehandling og bedre information til alle ansøgere. Med Fast Track vil en ansøger komme i kontakt med kommunen indenfor 24 timer på hverdage.

Din ansøgning skal sendes via Byg og Miljø. Har du spørgsmål, inden du indsender din ansøgning, kan disse sendes til bme@furesoe.dk.  

Når vi har modtaget din ansøgning via Byg og Miljø, vil en sagsbehandler fra kommunen kontakte ansøgeren i løbet af max 24 timer i hverdagen. Byggesagsafdelingen vil først modtage et advis om din sag morgenen efter, at du har sendt sagen via Byg og Miljø.

Har du brug for hjælp til at oprette en sag via Byg og Miljø kan dette ske ved at ved at rette henvendelse til vores Kontaktcenter på 72 35 40 00.

9 gode tips til hvordan du forbereder en byggesag for erhvervsbyggeri, som kan bruges når man skal i gang med en byggesag:

 • Det er en god ide af få professionel hjælp fra en byggerådgiver – som kan hjælpe virksomheden gennem hele processen.
 • Furesø Kommune har et digitalt byggesagsarkiv, der indeholder tegninger m.m. på din ejendom. Du kan finde tegningerne på ejendommen i det digitale arkiv.
 • Overholder din byggeansøgning bestemmelserne i lokalplanen/byplan? Læs lokalplan/byplan/deklaration grundigt - selv om den er gammel, gælder den stadig.
 • Undersøg om eksisterende forhold er i overensstemmelse med nuværende BBR-oplysninger. Se www.bbr.dk.
 • Undersøg om alle bygninger/forhold på ejendommen er lovlige. Er der givet  byggetilladelse til alle eksisterende forhold? digitale arkiv.
 • Aflever en fuldt belyst ansøgning – fremsend alle nødvendige oplysninger og tegninger første gang.
 • Hvis projektet forudsætter dispensation fra lokalplan/byplanvedtægt/deklaration eller bygningsreglementet, skal du sende en begrundet dispensationsansøgning.
 • Oplys tlf.nr. og e-mail, så vi kan kontakte dig eller din ansøger hurtigt.
 • Hvis du er i tvivl - ring og spørg! det sparer både jeres og vores tid og husk, at vi gerne deltager i et afklaringsmøde

Du skal altid sende en ansøgning

Som udgangspunkt skal du altid sende en ansøgning til os, hvis du skal bygge nyt, bygge om, bygge til, ændre anvendelse eller lignende.

Ganske få byggearbejder kan du udføre uden at anmelde det til os eller uden at søge byggetilladelse, men hvis du vil være helt sikker på at netop dit byggearbejde er omfattet af disse regler, er det en god idé at sende sagen til os.

Bygningsreglementet

Det skal fremgå klart og tydeligt af din ansøgning, at alle bestemmelserne i Bygningsreglementet er overholdt.

Hvad skal byggeansøgningen indeholde?

Din ansøgning skal være fyldestgørende, og den skal indeholde alle de oplysninger, der er relevante for sagen. Ansøgningen skal være skriftlig. Alle tegninger skal være i et fast målestoksforhold. Ansøgningen skal altid indeholde følgende materiale:

• Ansøgers navn, adresse og eventuelt telefonnummer
• Ejers underskrift (fuldmagt), hvis ejer ikke er ansøger
• Vejnavn, husnummer og matrikelnummer
• Arealberegning
• Beskrivelse af din virksomhed (anvendelsen)
• Begrundet dispensationsansøgning, hvis du vil forsøge at opnå dispensation til et byggeri, som er i strid med byggeloven eller lokalplan/byplanvedtægt
• Tegningsmateriale, se eksempel nedenfor
• Teknisk redegørelse, se eksempel nedenfor

Tegningsmateriale:

Situationsplan der viser grunden med alle eksisterende og planlagte bygninger samt parkeringsarealer, adgangsforhold og lignende. Husk at alle småbygninger som overdækninger, udhuse og carporte m.m. også skal fremgå af situationsplanen. Byggeriets afstand til nabo- og vejskel samt til nærmeste bygninger skal være afsat på tegningen. Grundens terrænkoter skal også fremgå af situationsplanen, og hvis terrænet skråner, skal der være tydelige terrænkurver med koteangivelse eller relevante koter afsat (husk at angive kotesystem).

Plantegning der viser tilbygningens udvendige mål, dør- og vinduesbredder, rummål, indretning og de enkelte rums anvendelse (f.eks. gang, kontor, produktion, lager, salgsområde, udstilling, toilet).

Fundament- og afløbsplan der viser placeringen af eksisterende og fremtidige forhold, herunder bundkote på fundament og kloakbrønde.

Snittegning af alle relevante lodrette snit gennem bygningen, målsat og gerne med beskrivelse/redegørelse for anvendte materialer og konstruktioner.

Facadetegninger der viser udformning og tag- og facadehøjder m.m. Hvis terrænet skråner, skal det fremgå af tegningen og være målsat. Furesø Kommune skal fastsætte et niveauplan for byggeriet ved skrånende terræn.

Teknisk redegørelse:

Materialeoplysninger for ydervæg, tag, terrændæk, vinduer m.m., herunder også varmeisolering. Oplysningerne kan du skrive på snittegningerne.

Konstruktionstegninger der viser, hvordan den bærende konstruktion (søjler, bjælker, dragere, spær m.m.) og de enkelte bygningsdele er opbygget.

Brandtekniske oplysninger om flugtveje og redningsforhold, brandcelleinddeling, evt. brandfarligt oplag, anvendelseskategori, brandklassificering af konstruktioner og overflader m.m.

Statiske beregninger for de bærende konstruktioner, redegørelse for stabiliteten af bygningen, fastgørelse og vindafstivning af tag m.m. Furesø Kommune vil i særlige tilfælde kræve, at dine beregninger er underskrevet af en anerkendt statiker.

Kloak-, varme- og vvs-oplysninger. Tegning af indvendig rørføring for varmeanlæg og afløb samt tegning af udvendig rørføring for afløb og afvanding af tag, herunder tilslutning til eksisterende ledninger m.m. Husk at dit kloak- og vvs-arbejde skal udføres af en autoriseret mester. Furesø Kommune kontrollerer din mesters autorisation, når vi modtager en anmeldelse af kloak- eller vvs-arbejde.

Energirammeberegning og oplysning om bygningens energiforsyningsformer m.m. 

Ventilation. Oplysninger om tilførsel og fjernelse af indeluft m.m., herunder varmegenvinding, køling, kapacitet m.m.

Diverse.
 Indretning af ubebyggede arealer (adgangsforhold, parkering, eventuel terrænregulering) m.m.

Husk at en fyldestgørende ansøgning med tegninger i høj kvalitet, ofte er med til at forkorte vores sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget hvis:

 • Ansøgningen ikke er fyldestgørende
 • Byggearbejdet kræver dispensation fra f.eks. lokalplanen
 • En dispensationsansøgning skal til naboorientering
 • Sagen skal forelægges Planudvalget
 • Sagen kræver brandteknisk byggesagsbehandling
 • Sagen kræver miljømæssig vurdering
 • Andre myndigheder skal høres

Der er særlige sagsbehandlingstider for byggearbejder der skal anmeldes og nedrivningsarbejde.

Læs mere om Furesø Kommunes sagsbehandlingstider for byggeri og byplanlægning.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback