• Hvem kan få madservice?

  Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

  Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

  Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

  Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

 • Hvad koster madservice i eget hjem?

  Du skal højst betale 57 kr. (2022) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

 • Hvad koster madservice i plejebolig/plejehjem?

  Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.880 kr. pr. måned i betaling for madservice (2022).

  Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Du kan finde reglerne for madservice i servicelovens kapitel 16.

Skrevet af Social- og Ældreministeriet
Madservice fritvalgsbevis - orientering til borgere

Når du er godkendt af Visitationen til madlevering, har du mulighed for at modtage mad fra Det Danske Madhus, som er den madleverandør, som Furesø Kommune har kontrakt med eller modtage et fritvalgsbevis og selv finde en madleverandør, der kan levere din mad.

 • Hvad er et fritvalgsbevis?

  Med et fritvalgsbevis har du mulighed for selv at vælge en madleverandør til at levere din mad med et tilskud svarende til det, som kommunen giver til den madleverandør, kommunen har kontrakt med. Du skal selv indgå en aftale med den madleverandør, du vælger, f.eks. en slagter, en kro eller en anden madleverandør.

 • Hvordan fungerer det i praksis?

  Hvis du vælger at benytte fritvalgsbeviset, er processen følgende:

  Du eller dine pårørende finder en madleverandør, som ønsker at producere og levere mad til dig. Madleverandøren skal være indforstået med at overholde følgende krav:

  • Leverandøren skal være CVR-registreret.
  • Leverandøren skal kunne levere maden.
  • Leverandøren forpligter sig til at følge kommunens kvalitetsstandard for madlevering.
  • Leverandøren forpligter sig til at ansætte medarbejdere med relevant faglig kompetence.
  • Leverandørens medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende foto.
  • Leverandøren skal være i stand til at sende en elektronisk faktura til kommunen.

  Når du har fundet en leverandør, kontakter du Visitationen i Furesø Kommune med henblik på, at kommunen kan godkende leverandøren. Her skal du oplyse leverandørens CVR-nr. Leverandøren skal ved aftaleindgåelse være i besiddelse af Fødevarestyrelsens elite smiley eller have modtaget en glad smiley uden anmærkninger for at blive godkendt.

  Når Furesø Kommune har godkendt leverandøren, fremsender kommunens visitation fritvalgsbevis og kontrakt til dig. Du og leverandøren skal underskrive denne kontrakt.

  Den underskrevne kontrakt sender du herefter til kommunen på adressen:

  Furesø Kommune, Visitationen

  Stiager 2

  3500 Værløse

  Du kan også sende mailen elektronisk via Borger.dk, hvor du opretter en mail til Furesø Kommune, Visitationen.

  Kommunen fremsender herefter et bevillingsbrev. Du kan nu kontakte leverandøren med henblik på opstart af madlevering.

 • Hvad skal du sørge for?

  Kommunen fremsender herefter et bevillingsbrev. Du kan nu kontakte leverandøren med henblik på opstart af madlevering.

  Ønsker du at benytte fritvalgsbeviset, er du eller din pårørende ansvarlig for følgende:

  • Administrere madleveringen, herunder bestilling og afbestilling hos leverandøren, for eksempel hvis du tager på ferie eller bliver indlagt på hospitalet. Fristen for bestilling og afbestilling aftaler du med madleverandøren.
  • Være hjemme og åbne døren, når leverandøren kommer. Fritvalgsbevis og kontrakt er en aftale mellem dig og leverandøren. I skal derfor blive enige om, hvornår på dagen du ønsker din mad leveret.
  • Sørge for at betale leverandøren, hvis den bestilte mad er dyrere end fritvalgsbevisets værdi på 76,00 kr. (se mere herom i afsnittet vedr. betaling).
 • Hvordan foregår betalingen?

  Der er egenbetaling for madlevering. Det gælder uanset, om du vælger at modtage mad fra kommunens leverandør Det Danske Madhus, eller om du modtager mad fra en selvvalgt leverandør efter fritvalgsbeviset. Det kommunale tilskud til madlevering er det samme, uanset om du vælger mad fra Det Danske Madhus eller et fritvalgsbevis. Det samme gælder din egenbetaling. Furesø Kommune opkræver egenbetalingen for madleveringen på et indbetalingskort. Madleveringen opkræves bagudrettet.

  Hvis du benytter dig af fritvalgsbeviset til madlevering, og prisen på den leverede mad overstiger fritvalgsbevisets værdi, opkræves separat betaling af madleverandøren.

 • Fritvalgsbevisets værdi:

  I 2021 har den kommunale madlevering – og dermed fritvalgsbeviset – en værdi på 57 kr. for en varm hovedret og 19 kr. for en biret inkl. levering, i alt 76 kr. Heraf er din egenbetalingen på 55 kr. Det kommunale tilskud udgør dermed højst 21 kr.

  Priseksempel: Du vælger en leverandør, hvis hovedret og biret inkl. levering koster 80 kr. Når det kommunale tilskud er fratrukket, skal du betale 59 kr. De 55 kr. opkræves af kommunen, mens du betaler merprisen på de 4 kr. direkte til leverandøren.

 • Hvordan kan kontrakten opsiges eller ophæves?

  Både du og madleverandøren kan opsige kontrakten med 14 dages varsel med en skriftlig opsigelse. Furesø Kommune skal informeres, hvis kontrakten opsiges. Ved flytning til plejebolig skal du opsige kontrakten med leverandøren med omgående virkning. Opsigelsen skal ske til leverandøren. Hvis du ikke selv kan opsige kontrakten ved flytning til plejebolig og ingen pårørende har, vil Furesø Kommune informere madleverandøren hurtigst muligt.

  Ved mislighold kan du, madleverandøren eller kommunen, ophæve kontrakten med omgående virkning. Mislighold foreligger, hvis du eller den godkendte leverandør ikke overholder de beskrevne rammer for ordningen. Kontrakten kan ligeledes ophæves, hvis den godkendte leverandør ikke overholder de beskrevne kvalitetskrav ved kommunens løbende tilsyn. Hvis kontrakten opsiges af dig eller den godkendte leverandør, skal Furesø Kommunen informeres.

  Furesø Kommune kan i særlige tilfælde beslutte at ophæve aftalen. Dette kan bl.a. ske, hvis det ikke fungerer, at du selv administrerer ordningen.

   

Hvis kommunens Visitation vurderer, at du er berettiget til madservice, vil tilbuddet normalt omfatte en hoved- og en biret. Din mad leveres nedkølet 2-3 gange om ugen, og har du særlige behov for fx. diabetes- eller hjertevenlig mad, bliver der taget hensyn til dette.

Leverandøroversigt

Det Danske Madhus

kundeservice@ddm.dk, tlf.: 7070 2646 

Ny godkendt leverandør pr. 01.05.2022 

Café Heiss

mlh@cafeheiss.com, tlf.: 4280 1038 

Er du visiteret til madservice og ønsker at skifte leverandør?
Så er du velkommen til at kontakte Visitationen på tlf. 72355630 eller skrive til visitationen@furesoe.dk

Madservice
madservice

Madservice (hjemmeboende)(2022)

Takst

Beløb

Servicepakke, madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende, hovedret inkl. levering

Hjemmeboende, biret inkl. levering

57 kr. pr. dag


14 kr. pr. dag

 

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17