Hvad er en borgerrådgiver?

Vibeke Krohn er Furesø Kommunes borgerrådgiver, som kan give dig en uvildig rådgivning i sager mellem dig og kommunen.

Borgerrådgiveren er organisatorisk ansat direkte under kommunaldirektøren, og fungerer i sit virke uafhængig af forvaltningen, borgmesteren og de stående udvalg. Borgerrådgiverens funktion omfatter alle områder i kommunens regi, det vil sige, den samlede administration med alle dertilhørende institutioner. 

Borgerrådgiveren skal: 

 • sikre en ekstra og betryggende indgang til kommunen i forhold til henvendelser og klager over Furesø Kommune
 • styrke kommunens dialog med borgerne, så furesøborgerne har en oplevelse af at blive set, hørt og forstået
 • sørge for at borgernes henvendelser danner baggrund for læring i kommunens organisation. Borgerrådgiveren vil gennem vejledning og undervisning af kommunens medarbejdere spille kommunen endnu bedre i forhold til at træffe korrekte og forståelige afgørelser
 • Hvad kan en borgerrådgiver hjælpe med?

  Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at:

  • finde rundt i organisationen og skabe kontakt til den relevante medarbejder
  • forstå indholdet i afgørelser og breve fra kommunen
  • finde ud af dine muligheder for at klage over en afgørelse
  • hjælpe dig med at skrive klagen
  • hjælpe dig med at skabe en god dialog med kommunen.

  Herudover kan borgerrådgiveren vurdere og tage stilling til, om: 

  • kommunen har behandlet din sag rigtigt
  • medarbejdernes optræden og betjening har været passende i forhold til situationen
  • kommunen løser sine praktiske opgaver som loven beskriver det (på områderne inden for for eksempel ældrepleje, undervisning i skolerne, børnepasning i institutionerne osv.)
  • kommunen diskriminerer
  • kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

   

 • Hvad kan en borgerrådgiver ikke hjælpe med?

  Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig med, at:

  • få ændret en afgørelse, som kommunen har truffet
  • klage over sager, som andre klageinstanser tager sig af
  • klage over sager, der er sendt til ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
  • klage over politiske beslutninger, for eksempel serviceniveau
  • behandle henvendelser vedrørende forhold, som er ældre end 1 år. I særlige situationer kan borgerrådgiveren dog vurdere, at der er grundlag for at realitetsbehandle henvendelsen, selvom forholdet er mere end 1 år gammel.  

   Borgerrådgiveren kan heller ikke gå ind i sager om privatretlige forhold eller i sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen.

    

 • Sådan behandler borgerrådgiveren dine personoplysninger

  For at behandle din henvendelse/klage, registrerer borgerrådgiveren oplysninger om dig i det digitale sagsbehandlingssystem (for eksempel dit navn og din adresse og andre oplysninger du måtte have forsynet mig med). Derfor har du nogle rettigheder efter EU's databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

  Du har ret til at få at vide

  • Hvilke oplysninger borgerrådgiveren har modtaget om dig og brugt i sagsbehandlingen,
  • Hvor borgerrådgiveren har oplysningerne fra (hvis de ikke kommer fra dig selv).
  • Du har også ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at bede om, at borgerrådgiveren retter eller sletter oplysninger. hvis du mener, de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og borgerrådgiveren har pligt til at tage stilling til din anmodning.

  Borgerrådgiverens indsamling af oplysninger

  Borgerrådgiveren registrerer som udgangspunkt navn og adresse på alle, som henvender sig/klager til borgerrådgiveren, i det elektroniske register.

  Borgerrådgiveren registrerer også i et vist omfang personer, som er omtalt i en klage.

  Ofte har borgerrådgiveren brug for flere oplysninger end dem, der modtages med henvendelsen/klagen. Derfor beder borgerrådgiveren enten den borger der henvender sig (klageren) eller Furesø Kommunes forvaltning om at sende det skriftlige materiale, der findes i sagen. 

  Nogle af de oplysninger, borgerrådgiveren behandler om dig kan være fortrolige eller følsomme.

  Du skal vide, at borgerrådgiveren i Furesø Kommune har tavshedspligt.

  Borgerrådgiveren behandler oplysningerne som led i arbejdet med at rådgive og vejlede borgere samt arbejdet med at føre tilsyn med og vejlede Furesø Kommunes forvaltning.

  Grundlaget for registrering og behandling af oplysninger er databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens S 6, stk. 1 og 7, stk. 1.

  Opbevaring og offentliggørelse

  Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse opgaverne som borgerrådgiver.

  Enkelte sager kan blive gengivet i borgerrådgiverens årlige beretning til byrådet. Gengivelsen vil dog ske anonymiseret - det vil sige, at navne og andre oplysninger, som kan afsløre klagerens identitet over for udenforstående, fjernes.

  Dataansvarlig, klagemulighed og databeskyttelsesrådgiver

  Furesø Kommune (repræsenteret ved borgerrådgiveren) er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger i denne sag. Du kan til enhver tid klage over behandlingen til Datatilsynet, som påser overholdelse af databeskyttelses­reglerne.

  Furesø Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver kommunen.

  Fremsendelse af følsomme eller fortrolige personoplysninger – til borgerrådgiveren, databeskyttelsesrådgiver eller kommunen i øvrigt – anbefaler vi, at du sender sikkert via Digital Post.

 • Borgerrådgiverens baggrund

  Borgerrådgiver Vibeke Krohn er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 2000.

  Vibeke har mange års erhvervserfaring fra bl.a. Ankestyrelsen og kommunerne. I sine ansættelser som jurist og faglig leder har Vibeke haft et særligt fokus på at sikre, at myndighederne træffer korrekte juridiske afgørelser i et sprog, som borgerne skal kunne forstå.

  Derudover har Vibeke arbejdet for at sikre, at borgerne bliver medinddraget i sagsbehandlingen, og at borgerne føler sig set, hørt og forstået, i kommunikationen med kommunen

   

   

Klagemuligheder

Hvis du mener, der er sket fejl eller begået misforståelser i en sag, har du normalt mulighed for at klage. Hvem du skal klage til afhænger af, hvad o…

Tider for sagsbehandling

Tiden for sagsbehandling regnes fra den dag, kommunen modtager borgerens henvendelse, og til den dag kommunen sender et svar til borgeren. De udmeldte…

Vibeke Krohn, Borgerrådgiver
Pressemeddelelse

Borgerrådgiver skal styrke den gode borgerdialog i Furesø

Furesø får nu sin første borgerrådgiver, der skal vejlede borgerne ved spørgsmål til kommunens afgørelser og bygge bro mellem borgere og kommunens med…

Kontakt

Borgerrådgiver

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7216 5550

Mandag-fredag kl. 08.30 - 15.00
Torsdag dog     kl. 08.30 - 17.00