Hvorfor træer er vigtige?

Træer er et vigtigt element i landskabet og i byrummet. De skaber oplevelser, struktur og variation og er med til at danne forbindelseslinjer mellem de grønne områder og byerne. De er samtidig meget vigtige for dyrelivet.

Træerne er også med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, CO2 omdannes til ilt, og luften renses ved at binde støvpartikler bl.a. fra bilers udstødning.

Derfor er det vigtigt, at vi værner om vores træer, både af biologiske, fysiologiske, og æstetiske grunde. Hver gang kommunen planter nye træer, forsøger vi at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for træerne. Bl.a. med god plads til rødderne, ordentlig iltforsyning og efterfølgende vanding. Om vinteren vil vi gerne beskytte træerne mod alt den salt der spredes ud. Der er derfor udvalgt særlige vejstrækninger hvor der ikke saltes, men bruges et alternativt trævenligt glatførermiddel kaldet CMA.

 • Træer i lokalplanen

  Træer, der er nævnt i lokalplaner som bevaringsværdige, må du ikke fælde eller beskære uden dispensation fra kommunen.

 • Hule træer

  Træer, som er hule, kan være potentielle levesteder for fugle og flagermus. Ifølge artsfredningsbekendtgørelsen må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes i perioden 1. november – 31. august. Træer med rastende eller ynglende flagermus må ikke fældes uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Læs mere om beskyttelse af fredede arter på Naturstyrelsens hjemmeside.

 • Træer som hegn og træer i skel
 • Hvorfor kommunens træer af og til bliver fældet

  Der kan være forhold, der gør, at træer skal fældes. Det vil typisk være, at træet udgør en sikkerhedsmæssig risiko for bebyggelse eller forbipasserende. Sunde og vitale træer bliver som udgangspunkt ikke fældet.

  Fældning eller beskæring af træer sker altid på baggrund af en faglig helhedsvurdering.

  De retningslinjer vi vurderer ud fra er primært:

  • evt. skader, døde grene eller svampeforekomster
  • træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse, veje, stier eller meget befærdede områder såsom legeplads el. lign.
  • træets alder, størrelse, struktur og æstetiske værdi
  • træets betydning for dyrelivet og evt. lokalhistorisk betydning. 

  Gamle eller døde træer, der står ugeneret for bebyggelse og menneskelig aktivitet, fældes ikke, da de er fantastiske levesteder for dyrelivet. Især flagermus, fugle, insekter og svampe har stor glæde af de gamle træer.
  Bemærk, at når du færdes og opholder dig i naturen, er det på eget ansvar.

 • Sankekort -køb af brænde

  Kommunen udsteder ikke sankekort, dvs. du kan ikke købe brænde fra kommunens træer. Hvis du er interesseret I at lave dit eget brænde, skal du kontakte Naturstyrelsen for nærmere oplysninger.

Seneste nyheder om træer og træfældning
Bytræprisen 2023
Nyhed

Furesøs gartnere eksperimenterer sig til Bytræprisen 2023

De sidste mange år har medarbejderne haft eksperimenterende tilgang til arbejdet med bytræerne i Furesø Kommune. Det arbejde er blevet præmieret med B…

Bibliotekshaven
Nyhed

Vi rydder op i bibliotekshaven

Vidste du, at det grønne areal ved siden af Kulturhuset engang var en legeplads for en børnehave og en skole? Haven har ligget lidt forladt hen i mang…

Gammelt egetræ ved Skovlinjen i Værløse
Gamle træer har stor værdi æstetisk og biologisk

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17

Del: