Eksempler på beskyttede naturområder er:

  • Naturlige søer på mere end 100 m2
  • Moser og lignende, der ligger i sammenhæng med søer som er mere end 100 m2
  • Moser, enge og overdrev, der alene eller i sammenhæng, dækker et areal der er større end 2.500 m2

Disse naturområder er beskyttede selv om de ligger på privat ejendom. Du kan se om der på din ejendom er registrerede naturområder på Danmarks Miljøportal. Registreringen er vejledende, så det er en god idé at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om et areal på din ejendom er omfattet af beskyttelsen eller ej.

Hvis du har et omfattet naturområde på din private ejendom, kan du anvende og drive det, som du lovligt har været vant til, men du må ikke foretage ændringer i tilstanden af området (f.eks. oprense eller fylde en sø).

Du må heller ikke foretage ændringer, der på anden måde ændrer et naturområdes tilstand (f.eks. tilledning af drænvand til en sø eller bruge vandet i en sø til vanding af have eller marker).

Hvis du alligevel ønsker at foretage ændringer af et naturområde, skal du søge kommunen om dispensation for disse regler. Dette skal gøres inden du går i gang.

Dispensation gives som udgangspunkt kun, hvis det vil forbedre forholdene for de vilde dyr og planter i det beskyttede område.

Projekt om opdatering af registrering af § 3

Naturstyrelsen og KL indgik i 2010 en aftale om at opdatere registreringen af de beskyttede naturtyper i hele landet i perioden 2011-2013. Baggrunden for projektet er, at det ved en stikprøveundersøgelse i 2009 fremgik, at registreringen af de beskyttede naturtyper er mangelfuld. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for at gennemføre projektet. Opdateringen sker ved hjælp af luftfotos og feltarbejde.

 

Del: