Beskyttede naturområder

Furesø Kommune vil styrke biodiversiteten i skovene, tørbundsnaturen og i de våde områder (søer, vandløb, moser og enge). Derudover skal leve- og spredningsmuligheder for kommunens fokusarter sikres og forbedres.

Søer, moser, åer, enge, heder og overdrev er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvis de overholder følgende:

 • naturlige søer på mere end 100 m2
 • moser og lignende, der ligger i sammenhæng med søer som er mere end 100 m2
 • moser, enge, heder og overdrev, der alene eller i sammenhæng, dækker et areal der er større end 2500 m2
Har du beskyttet eller fredet natur på din ejendom?
 • Beskyttede naturområder

  Naturområderne er beskyttede selvom de ligger på privat ejendom. Du kan se om der på din ejendom er registrerede beskyttede naturområder på Danmarks Miljøportal. Registreringen er altid vejledende, så det er en god idé at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om et areal på din ejendom er omfattet af beskyttelsen eller ej.

  Hvis du har et beskyttet naturområde på din private ejendom, kan du anvende og drive det, som du lovligt har været vant til, men du må ikke foretage ændringer i tilstanden af området (f.eks. oprense en sø).

  Du må heller ikke foretage ændringer, der på anden måde ændrer et naturområdes tilstand (f.eks. tilledning af drænvand til en sø eller bruge vandet i en sø til vanding af have eller marker).

  Hvis du alligevel ønsker at foretage ændringer af et naturområde, skal du søge kommunen om dispensation for disse regler. Dette skal gøres, inden du går i gang.

  Dispensation gives som udgangspunkt kun, hvis det vil forbedre forholdene for de vilde dyr og planter i det beskyttede område.

  Du er altid velkommen til at kontakte kommunens Natur og Miljøafdeling hvis du har spørgsmål i forhold til beskyttede naturområder på din ejendom.

 • Fredede naturområder

  Flere områder i Furesø Kommune er fredede. En fredning er det mest vidtgående instrument til beskyttelse af flora og fauna, landskaber og kulturspor. En fredning betyder, at der kan lægges begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder.

  Der kan være flere årsager til at frede et område. Fredninger kan gennemføres for at sikre værdifulde landskaber og natur- og kulturhistoriske områder eller sikre befolkningen adgang til et bestemt område.

  Kommunen fører tilsyn med, at fredningsbestemmelserne bliver overholdt på alle fredede områder, der ikke er ejet af staten. Kommunen er plejemyndighed for de fredede områder, og udarbejder plejeplaner for en del af områderne.

  Du kan se, om der er fredede områder på din ejendom på Danmarks Miljøportal. Har du områder inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i for eksempel områdets drift, byggeri m.m. kan kræve dispensation fra fredningen. Det er fredningsnævnet der afgør, om der kan gives dispensation.

Del: