Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og natur Beskyttet natur Beskyttede arter

Beskyttede arter

En række dyr og planter i den danske natur kræver særlig opmærksomhed, fordi de er blevet sjældne. Arter kan være beskyttede på forskellig vis.

Mange dyr og planter risikerer at blive udryddet i landet, og derfor er mange arter herhjemme fredet. Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser op. Dette fremgår af artsfredningsbekendtgørelsen.

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, medmindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven. Krybdyr og padder er også fredede, ligesom 13 arter af insekter og blandt andet alle orkideer.

Furesø Kommune arbejder for at bidrage til forbedring af nogle af de truede arters levesteder, ligesom at leve- og spredningsmulighederne for arterne skal sikres og forbedres.

På EUs Habitatdirektiv er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. De såkaldte bilag IV arter er arter, som ikke må slås ihjel, og deres levesteder skal beskyttes.

For dyr gælder det, at der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde, hvis det har konsekvenser for arten i dens udbredelsesområde. For planter gælder, at de ikke må beskæres eller graves op.

På Habitatdirektivets bilag II findes arter, som er udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder, og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.

I Furesø Kommune findes både fredede, bilag IV- og bilag II-arter. Maj-gøgeurt, markfirben, rørhøg og mange arter af flagermus er blot nogle af de dyr og planter, som kommunen skal passe særligt på.

Furesø Kommune har udvalgt otte arter, som kommunen vil gøre en særlig indsats for at bevare og passe på, vores såkaldte fokusarter. Fokusarterne er insekterne violetrandet ildfugl og mørk pletvinge, krybdyret markfirben og planterne tørveviol, rosmarinlyng, sod-siv, maj-gøgeurt og hjertegræs. Du kan læse mere om kommunens fokusarter i Grøn Plan 2013-2024.

Projekt til registrering af flagermus

Furesø Kommune indgår i et projekt med Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling (DN Furesø) om registrering af flagermus. Ved at kende til flagermusens levesteder kan kommunen bedre tage hensyn til flagermus i forbindelse med administration og drift.

Kommunen har også etableret mulighed for, at borgerne kan indberette steder, hvor de har set flagermus, via Furesø Borgertip.

Krybdyr og padder

DN Furesø har i samarbejde med Furesø Kommune startet et projekt til registrering af padder og krybdyr. Kendskabet til udbredelsen af de fredede dyr er helt afgørende for, at vi kan passe ordentligt på dem.

En beskrivelse af de enkelte arter af padder og krybdyr findes på DN Furesøs hjemmeside. Der er kun medtaget de arter, der sandsynligvis kan observeres i kommunen. Beskrivelsen rummer information om artsbestemmelse, levevis, stemme, æg/unger, levesteder og billeder af arten.

 

Grøn Plan 2013-2024

Miljøstyrelsens side om bilag IV-arter

DN Furesøs side om flagermus

DN Furesøs side om padder og krybdyr

Giv os et praj

Furesø Borgertip er en app til din smartphone, der giver dig mulighed for at tippe kommunen digitalt med mobilen i hånden.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback