Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Dagtilbud Kommunale dagtilbud Børnehaver Humlehaven

Humlehaven

Furesø Kommunes særlige dagtilbud.

Om Humlehaven

Humlehaven er Furesø Kommunes tilbud til børn i alderen  0– 6 år med symptomer eller diagnoser på gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ADHD. Humlehaven modtager endvidere børn med ikke alderssvarende kognitive forudsætninger og kommunikationsvanskeligheder, samt børn med relationelle, affektive og/eller tilknytningsmæssige udfordringer.

Hverdagen i Humlehaven er struktureret og forudsigelig for at skabe de bedste rammer for børn og forældre.

Pædagogikken tilrettelægges, så vidt muligt, individuelt tilpasset det enkelte barns behov.

Humlehaven er normeret til 15 børn. Medarbejderne i Humlehaven har alle specialpædagogiske kompetencer.

Børnene er fordelt på 3 stuer: Brumbasserne, Sommerfuglene og Mariehønerne. Hver stue er indrettet med 1 stor rum, samt 3 mindre rum, hvilket giver gode muligheder for at indrette forskellige legemiljøer. Ligeledes giver indretningen god mulighed for at give plads til afskærmningen for de børn der har behovet for det. Vi har derudover et køkken /alrum, som vi har indrettet med mulighed for tumlelege og motoriske aktiviteter.

Humlehaven har en stor og afvekslende legeplads, med bakker, store træer, et skovstykke, en boldbane og traditionelle redskaber som gynger sandkasse, rutchebane og et klatremiljø.

Humlehaven er nabo til Skolelandbruget som vi har en fast ugentlig aftale med gående på at Humlehavens børn tager derover enten på et besøg, eller som en planlagt aktivitet, hvor børnene har en fast opgave med at passe nogle af dyrene.

Humlehaven tager afsæt i Furesø kommunes politik og vision om det fælles læringssyn om, at ” alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger, som en del af sociale fællesskaber.  I Humlehaven har vi mulighed for at tage individuelle hensyn i forhold til Furesø kommunens sammenhængende Børne og ungepolitik, samt Inklusionsstrategien om at,  ” Børn skal favnes i fællesskab”.

Ligesom Kommunens andre dagtilbud, tilrettelægger Humlehaven sit pædagogiske virke med udgangspunkt i dagtilbudsloven og arbejder således med de pædagogiske læreplanstemaer som rettesnor.

Humlehaven er fysisk placeret som nærmeste nabo til et alment dagtilbud. Det giver gode muligheder for et samarbejde om, at kunne matche børnenes individuelle behov for passende fællesskaber. Vi har mulighed for at tage hensyn til det enkelte barns udviklingsniveau på såvel det personlige niveau samt socialt og kognitivt.

Ved opstart arbejder vi målrettet med etablering og udvikling af en tryg og tillidsfuld relation til barnet og barnets forældre. Vores overbevisning er at alle børn har ret til et børneliv fyldt med trivsel, glæde, anerkendelse og passende udfordringer. 

Ved at vi kan tilpasse deltagelsesmulighederne til passende fællesskaber, sideløbende med tilpasning af rammer og forventninger formår vi at reducere børnenes stressniveau til et niveau, der gør det muligt for barnet at tage næste skridt i zonen for nærmeste udvikling.

Vi er optagede af at skabe en tryg og positiv atmosfære for børn, forældre samt personale.  Vi er optaget af at vi alle kan noget særligt og at vi sammen kan endnu mere. Ved grundlæggende anerkendelse af forskelligheder skaber vi den nødvendige tryghed med plads til individuel udvikling.

Vores hverdag er bygget op omkring genkendelighed og forudsigelighed som en forudsætning for børnenes mulighed for at få overblik over deres dag. Vi er nærværende og arbejder med en relationel tilgang som basis for udviklende samspil. Vi møder børnene i øjenhøjde, respekterer børnenes tilbagemeldinger og input til hverdagen og er opmærksomme på børnenes oplevelse af medejerskab. Indbygget i hverdagsstrukturen er der altid plads til sjov og ”skøre” indfald. Det er vigtigt at børnene synes det er sjovt at gå i børnehave. Ligeledes er vi optagede af at møde børnene med en ”low arousal” tilgang , som led i stress og konfliktreducering.

Metoder

Humlehavens hverdag er struktureret omkring de faste daglige rutiner samt planlagte og spontant opståede aktiviteter.  Børnene har deres base og daglige rutiner på den stue børnene går på. Der planlægges med gruppe såvel som individuelle aktiviteter, som også kan være på tvære af stuerne, samt vores naboinstitution. Aktiviteterne målrettes børnenes forskellige behov og udviklingsniveau.

 • Vi arbejder med en høj grad af visualisering af hverdagens aktiviteter.
 • Vi arbejder med individuelt tilpassede dag og ugeskemaer i forhold til de børn der profiterer af det. Vi arbejder Teach-inspireret med visualisering, konkretisering og systematisk organisering af tid og rum.
 • Vi arbejder med farvekoder, tegn og bordmaker.
 • Vi arbejder med guidesystemer og rammesætning, således at forventninger og intentioner bliver direkte synlige.
 • Vi arbejder med Pecs- bøger for at øve og styrke børnenes mulighed for at kommunikere omkring egne ønsker og behov.
 • Vi arbejder, afhængig af de aktuelle behov, med tegn til Tale, konkreter og totalkommunikation og er opmærksomme at møde barnet, der hvor barnet er.

Vi planlægger de individuelle pædagogiske tiltag i samarbejde med forældre og det tværfaglige team, som består af psykologer, tale-og hørekonsulenter, fysioterapeut og ergoterapeut, organiseret i PPR.

Vi beskriver børnenes individuelle mål i en handleplan, som løbende bliver evalueret og justeret. Mål og handleplaner indgår i barnets individuelle læreplan, der bliver udfærdiget to gange årligt – forår og efterår.

Barnets individuelle læreplan, en PPV udarbejdet af psykologen, rapporter fra tale –og hørekonsulenter samt fysioterapeut/ergoterapeut, danner grundlag for to årlige status og visiterings /revisiteringsmøder.  Deltagere i mødet er forældre, personale fra Humlehaven, det tværfaglige team og andre relevante samarbejdspartnere. Formålet er at vurdere barnets trivsel og udvikling, samt revurdere om tilbuddet i Humlehaven matcher barnets behov.

 

Til Humlehaven er tilknyttet et tværfagligt team fra PPR. Teamet består af psykolog, tale/hørekonsulent og fysio/ergoterapeut. Derudover er der tilknyttet en dagtilbudssocialrådgiver.

Der er både fokus på et individuelt perspektiv i forhold til den individuelle handleplan og i forhold den pædagogiske og organisatoriske ramme.

Teamets opgave er:

 • Tværfaglig support og indsats i forhold til målgruppen
 • Supervision og faglig sparring efter fastlagte aftaler
 • Understøttelse af den helhedsorienterede og koordinerede indsats i handleplanerne
 • Sproglig undersøgelse eller screening af alle børn
 • Iværksættelse af sproglige forløb på individ eller gruppeniveau, hvor det vurderes relevant
 • Motorisk undersøgelse eller screening af alle børn
 • Iværksættelse af motoriske forløb på individ eller gruppeniveau, hvor det vurderes relevant
 • Koordinationsansvar for at tilvejebringe grundlaget og lave vurderingen i forhold til visitation, re visitation og videre visitation af børn. Det er lovpligtigt, at børnene i Humlehaven vurderes 2 gange årligt og at der udfærdiges en PPV – ”pædagogisk psykologis vurdering”. Dette er psykologens opgave.
 • 1-3 samtaler med familien ved indskrivning og start med fokus på hvilken betydning det har for familien, at deres livsvilkår er, at deres barn har behov for et omfattende tilbud.
 • Tilknytning af dagtilbudssocialrådgiver.
 • Tilknytning af sundhedsplejerske.

Tværfaglig arbejdskonference

Der afholdes en gang årligt en tværfaglig arbejdskonference, der har til formål at sikre en tværfaglig helhedsorienteret og koordineret indsats. Deltagere er den daglige leder, områdeleder, relevante fagpersoner, leder af PPR samt leder af Kompetenceenheden.

Vi opfatter forældrene som de centrale personer i barnets liv og dem der kender deres barn bedst af alle. Forældrene er grundlæggende ansvarlige for deres børns liv, og en ligeværdig part i samarbejdet om barnets hverdagsliv. Forældre er altid meget velkomne i Humlehaven og vi deler meget gerne oplevelser og tegn på trivsel og udvikling store som små. Vi ønsker en åben dialog og et tæt samarbejde om børnene. Via den daglige kontakt, barnets kontaktbog og div. mødeaktivitet samarbejder vi med forældrene omkring det enkelte barn.

Samarbejdet omkring barnet indbefatter 2 obligatoriske visiteringsmøder om året, hvor det ene har karakter af et revisiteringsmøde.

Andre møder og eller samtaler med forældre, inviterer vi til efter behov. Forældre kan ligeledes altid ønske og bede om en samtale med os. Tværs personalet d.v.s. psykolog, tale og høre konsulent og fysioterapeuten deltager i de obligatoriske møder og i de andre møder, hvor vi vurderer det er relevant.

Vi vejleder og rådgiver forældre i det omfang vi kan og hvor det er relevant. Vi opfordrer gerne og har en forventning til forældre om at deltage i hverdagssituationer i børnehaven, da det er vores erfaring at det gør en forskel, selv at opleve, hvad det er der virker for barnet. Det gør sig også gældende i de aktiviteter tale/hørekonsulenten og fysioterapeuten planlægger og gennemfører sammen med barnet. Vi kopierer gerne materiale til visualisering som barnet profiterer af i Humlehaven, til brug i hjemmet. Det vil sige vi aktivt støtter op om overføring fra Humlehaven til hjemmemiljøet.

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Humlehaven:

Tilsynsrapport Humlehaven 2023

Tilsynsrapport Humlehaven 2022

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Se flere videoer og søg ledige pædagogjobs

Vil du være vikar i dagtilbud?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Humlehaven

Stavnsholtvej 47
3520 Farum
visv@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Vigdis Svafnisdottir

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback