Skip til hoved indholdet

Færdigudbygning af Laanshøj

Færdigudbygning af Laanshøj Laanshøj, tidligere kaldet Nordlejren, ligger der, hvor Flyvestationens historie tog sin begyndelse som militær teltlejr omkring 1910

Laanshøj

Flyvestation Værløse er nedlagt som operativ base, og Forsvaret har solgt det ca. 95 ha store område til Kuben Byg A/S, som har omdannet Nordlejren til en ny bydel. Bydelen har fået sit nuværende navn efter områdets højeste punkt, som ligger 37 m over havet: Laanshøj, og det er her Flyvestationens gamle vandtårn har stået siden 1910.

Målet med Laanshøj er, i overensstemmelse med Furesø Kommunes arkitektur- og byrumsstrategi, at skabe nye velfungerende boligområder i grønne omgivelser med plads til både nye børnefamilier og seniorer.

Både de nuværende og de kommende beboere i Laanshøj vil få glæde af nye fællesfaciliteter og et fælleshus for hele området. Naturen vil blive sikret gennem bevarelse af træer, alléer, en økologisk forbindelse i øst og syd, samt let adgang til de store naturområder på Flyvestationen, Hjortøgård og Præstemosen.

Som en del af Nordlejrens karakteristiske, bevaringsværdige kulturmiljø er Gymnastikhuset omfattet af særbestemmelser, der skal sikre bygningens bevaring og arkitektoniske udtryk. I Gymnastikhuset er det målet, at der indrettes lejligheder, så huset bevares med originale bygningsdetaljer og med den karakteristiske gule pudsede facade.

Grundigt forarbejde forud for byggeriet af boliger i Laanshøj

Furesø Byråd vedtog den 29. marts 2017 Tillæg 13 til Kommuneplan 2013, Lokalplan 122 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj samt en tilhørende sammenfattende miljøredegørelse. På mødet vedtog byrådet desuden en udbygningsaftale.

Lokalplan 122 fastlægger først og fremmest bestemmelser om områdets overordnede vejstruktur og afgrænsningen af delområder til boligbyggeri og rekreative formål. Desuden fastlægger planen konkrete bestemmelser om byggeriets omfang, udformning og placering under hensyn til naturen og kulturmiljøet omkring det oprindelige kasernebyggeri i Laanshøj. Herunder sikrer lokalplanen blandt andet, at nybyggeri holder en afstand til spredningskorridoren for markfirben i området.

 

Planerne for de enkelte områder

Hernedenfor kan du læse nærmere om planerne fordelt ud på de 9 delområder

Planerne for de enkelte områder

Delområde 1 omfatter den bevaringsværdige bygning Gymnastikhuset. Gymnastikhuset er omfattet af særskilte bevaringsbestemmelser og skal bl.a. bevare sin gule, pudsede facade. Gymnastikhusets tilknytning til Nordlejren bevares.

 

Gymnastikhuset er en del af den oprindelige Nordlejr og har alle dennes karakteristika: Gule, pudsede facader, sort tag og hvide, småsprossede vinduer. Lokalplanens bestemmelser sikrer såvel
bygningens som de arkitektoniske karakteristikas bevaring, dog med mulighed for en hensynsfuld ombygning til boligformål. Lokalplanen sikrer desuden, at gymnastikhusets lave, vestlige tilbygning bliver nedrevet, hvis bygningen omdannes til boliger. Dette er i overensstemmelse med Bygningsregistrantens anbefalinger.

Inden for delområde 2 skal der opføres dobbelthuse med facader i pudset eller filset murværk. Facaderne skal fremstå i lyse, gulbrune nuancer, mens tagene skal etableres som symmetriske saddeltage med skifer, eternitskifer eller teglsten i enten sort eller mørkegrå. Dobbelthusene vil således koble sig til det oprindelige kasernebyggeri nord for delområdet.

 

Dobbelthusene placeres frit i landskabet, hvilket giver kontrast kasernebebyggelsens stramme bebyggelsesstruktur. Bebyggelsens placering og boligejendommenes irregulære udformning understreger, at delområdet er udlægges på naturens præmisser. I delområde 2 skabes et grønt delområde med sin egen identitet, som hverken efteraber eller udvander det historiske kasernemiljø. 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 2:

 • Ekstensivt udnyttet med 13 dobbelthuse (2 færre end i lokalplanforslag 122)
 • 1½ etage
 • Sorte tage, skifer eller skifereternit
 • Ingen afgrænsede fælles opholdsarealer til bebyggelsen / mulighed for altan i taget
 • Bygninger i lyse, gulbrune eller grålige farver

I delområde 3 skal byggeri etableres med facader i pudset og/eller filtset murværk i grå nuancer. Der skabes således en farveneutral bebyggelse som nabo til kasernebebyggelsen, hvorved dennes gule facader vil træde frem. Bebyggelse skal etableres med flade tage, således bebyggelse i to etager ikke vil virke dominerende. Der skal foretages facadeforskydning mellem hver boligenhed. Delområdes boligstave brydes op, og der skabes små kroge til ophold. Facadernes opbrydning er med til at bringe bebyggelsen ned i skala og gennem kontrast at fremhæve Nordlejrens lange facader.

 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 3:

 • Rækkehuse i 2 etager
 • Flade tage, der skal beklædes med sedum
 • Facader pudsede i grå nuancer eller muldvarpegrå
 • Krav om forskydninger i facader

Bebyggelse i delområde 4 skal etableres med facader i blankt murværk i teglsten i lyse, afdæmpede farver. Murværket adskiller sig således fra nabodelområdet, delområde 3, lige som tage i delområde 4 skal udføres med ensidig hældning på 15-20 grader. Delområde 4 er eneste område med denne tagform, og delområdet har således sin egen identitet. De lyse facader giver området et afdæmpet udtryk.

 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 4

 • Rækkehuse i 2 etager
 • Ensidig taghældning, sorte med tagpap, skifer, eternitskifer eller sedum
 • Facader i lys tegl
 • Krav om forskydninger i facader.

Bebyggelse i delområde 5 skal lige som delområde 2 opføres med facader i lette materialer. Bebyggelsen skal opføres i 1 etage, hvorved bebyggelsen vil være noget lavere end den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet. Der således en nedtrapning af bebyggelseshøjden mod Nordlejrens kasernebebyggelse, som ligger lavere end delområde V. Den lave bygningshøjde giver samtidig mulighed for at opleve fredskoven fra Nordlejrens boliger.

 

De lette facader og bebyggelsens form har reference til områdets tidligere bebyggelse, der bestod af træbarakker opført under den 2. verdenskrig. Bebyggelsen adskiller sig således fra boligbebyggelsen syd for Laanshøj Allé, delområde 3 og 4. 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 5:

 • Rækkehuse i 1 etage
 • Sadeltage med lav hældning, sorte med tagpap, skifer eller eternitskifer
 • Facader i lette materialer som eksisterende officersbarak, fibercement eller træ i rødbrune jordfarver
 • Krav om forskydninger i facader.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområde 6 minder om bestemmelserne for delområde 5, dog må bebyggelse opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Bebyggelsen nord for Laanshøj Allé vil således have en samhørighed og fælles identitet. Lokalplan 122 er i overensstemmelse med arkitektur- og byrumsstrategiens målsætninger og principper.

 

Krav til nybyggeriets udformning i delområde 6:

 • Rækkehuse i 1½ etage
 • Sadeltage med op til 45 grader hældning, sorte med tagpap, skifer eller eternitskifer
 • Facader i lette materialer, fibercement, skifer eller træ, sort eller mørk grå
 • Krav om forskydninger i facader.

Fælleshuset er tænkt i stærk sammenhæng med landskabet, og spiller på udsigten til de smukke naturlige omgivelser. Således opløses bygningens ydre grænse og zoner, hvorved relationerne mellem inde og ude smelter sammen, som sikrer en direkte relation mellem bruger og natur. Det er projektets intention at skabe en bygning der fungerer som en social hub i tæt tilknytning til naturen, der faciliterer fællesskab og sammenhold og kan huse store som små forsamlinger.

Koncept

På toppen af højderyggen troner det historiske vandtårn som et pejlemærke for hele Laanshøj. Vandtårnet agerer som et vertikalt ankerpunkt for fælleshuset, der med sin horisontale længderetning indskriver sig ydmygt i det kuperede landskab. Fredsskoven står med sine store trækroner og åbne underskov som et smukt scenetæppe til sammenstillingen af de vertikale og horisontale elementer tårnet og fælleshuset udgør

Relevante filer

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback