Hvor må du hænge valgplakater

Valgplakater
 • Krav til valgplakat

  En valgplakat må ikke være større end 0,8 m² og skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger må gerne stå på plakatens bagside.

  Til ophængning af valgplakater må der kun anvendes almindeligt sejlgarn eller plasticstrips som bindemateriale. 

  Ståltråd, nylonsnor eller lignende må ikke anvendes som bindemateriale. 
  Ved ophængning af valgplakater med ”plasticstrips” bør man være særlig opmærksom på, at de erfaringsmæssigt kan være tilbøjelige til at glide ned ad rørmasterne, når det regner.

 • Plakater på veje

  Offentlige veje

  Valgplakater må hænge på lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster, bygværker og indretninger, der er fæstnet i jorden og som har til formål at fremvise plakater.

  Private fællesveje 

  Valgplakater må hænge på lysmaster og elmaster.

  Færdselslovens bestemmelser er gældende ved ophængning og nedtagning af valgagitation. 
  Det er en forudsætning, at ophængningen ikke er til gene for den kørende og gående trafik, jf. færdselsloven.

  Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside Valgplakater ved vejene | Vejdirektoratet

   

 • Her må plakaterne ikke hænge

  1. På eller over motorveje, motortrafikveje og disses vejes rampeanlæg
  2. I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor der må køres mere end 60 km/t 
  3. Hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
  4. På indretninger (stander, galge m.v.) til autoriseret færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
  5. På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe eller lign.

 • Plakaterne må hænges her

  1. Mindst 0,5 m fra kørebanekant, og 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.

  2. Højre end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.

  3. Lavere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller

  4. På en sådan måde, at valgplakaten ikke medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

 • Plakater ved trafikfarlige forhold

  I valgperioden må kommunen fjerne eller ændre på opsætningen af valgplakater uden påbud, hvis der er tale om akut trafikfarlige forhold.

  Eksempler herpå kan være:

  Plakater foran signaler
  Plakater foran afmærkning
  Plakater, som hænger på en bro over skærende veje
  Plakater, der er ved at falde ned
  Plakater, der ødelægger oversigtsforhold ved vejkryds

 • Ulovligt ophængte plakater

  Plakaten skal tages ned, eller fejlen rettes inden 24 timer. Kommunen eller politiet kan fjerne plakater omgående uden varsel, hvis de udgør en konkret og umiddelbar fare for trafiksikkerheden, jf. ovenfor.

  Kommunen retter henvendelse til den fysiske eller juridiske person med anmodning om at afhente sådanne valgplakater. Valgplakater, der ikke er afhentet seneste 6 mdr. efter valget destrueres.

  Kommunen forbeholder sig ret til at fakturere arbejdet med nedtagning af ulovligt ophængte plakater, samt med nedtagning og destruktion af ikke afhentede valgplakater.

  Økonomiudvalget har den 20 februar 2019 truffet beslutning om at der opkræves 100 kr., for  hver plakat der nedtages.

 • Nedtagne plakater kan hentes

  Furesø Kommune
  Driftsgården
  Ny Vestergårdsvej 7-9
  3500 Værløse

 • Opsætning af plakatere på privat og kommunal grund

  Valgplakater må kun opsættes på privat grund med ejerens skriftlige tilladelse. Hvis plakaten kan ses fra vejen, skal der i nogle tilfælde også ansøges om tilladelse fra Nordsjællands Politi.

  Senest aftenen før valgdagen, skal plakater, der er synlige fra afstemningsstederne fjernes, lige som der ikke må placeres plakater, der er synlige fra Borgerservice i Farum og Værløse i perioden, hvor der kan brevstemmes.

 • Tilsyn med plakater

  De, der har ophængt valgplakater ol. skal tilse disse i ophængningsperioden, og er ansvarlig for, at de ophænges og hænger i overensstemmelse med lovgivningen, og at de og deres bindemateriale fjernes fuldstændigt efter endt benyttelse senest otte dage efter valgdagen.

 • Lovhjemmel

  Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989 om valgagitation, som ændret ved bekendtgørelse nr. 828 af 25. november 1998.

  Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 lov om offentlige veje m.v. §§ 84 og 85 med seneste ændringer.

  Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1537 af 21. december 2010 lov om private fællesveje som ændret ved bekendtgørelse nr. 379 af den 2. maj 2011 §§ 66 a og 66b med seneste ændringer.

  Færdselsloven

  Evt. spørgsmål kan rettes til Furesø Kommune, Vej, trafik og grøn omstilling

  E-mail: bme@furesoe.dk
  Telefon: 72355420

  Du kan læse yderligere på linket her.

Del: