Skip til hoved indholdet

Valgplakater

For partier og kandidater: Læs mere om krav til valgplakater, hvor du må hænge dem, hvor længe de må hænge, hvem der er ansvarlig for plakaterne m.m.

Valgplakater

Der må hænges valgplakater op i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024 fra lørsdag den 18. maj kl. 12.

Valgplakaterne skal tages ned senest mandag den 17. juni ved døgnets afslutning. Husk også de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore etc.)

En valgplakat må ikke være større end 0,8 m² og skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger må gerne stå på plakatens bagside.

Til ophængning af valgplakater må der kun anvendes almindeligt sejlgarn eller plasticstrips som bindemateriale. 

Ståltråd, nylonsnor eller lignende må ikke anvendes som bindemateriale. 
Ved ophængning af valgplakater med ”plasticstrips” bør man være særlig opmærksom på, at de erfaringsmæssigt kan være tilbøjelige til at glide ned ad rørmasterne, når det regner.

Offentlige veje

Valgplakater må hænge på lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster, bygværker og indretninger, der er fæstnet i jorden og som har til formål at fremvise plakater.

Private fællesveje

Valgplakater må hænge på lysmaster og elmaster.

Færdselslovens bestemmelser er gældende ved ophængning og nedtagning af valgagitation. 
Det er en forudsætning, at ophængningen ikke er til gene for den kørende og gående trafik, jf. færdselsloven.

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside Valgplakater ved vejene | Vejdirektoratet

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor der må køres mere end 60 km/t
 • Hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
 • På indretninger (stander, galge m.v.) til autoriserede færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe eller lignende.

 • Mindst 0,5 m fra kørebanekant, og 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • Højre end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • Lavere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten ikke medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

I valgperioden må kommunen fjerne eller ændre på opsætningen af valgplakater uden påbud, hvis der er tale om akut trafikfarlige forhold.

Eksempler herpå kan være:

 • Plakater foran signaler
 • Plakater foran afmærkning
 • Plakater, som hænger på en bro over skærende veje
 • Plakater, der er ved at falde ned
 • Plakater, der ødelægger oversigtsforhold ved vejkryds

Plakaten skal tages ned, eller fejlen rettes inden 24 timer. Kommunen eller politiet kan fjerne plakater omgående uden varsel, hvis de udgør en konkret og umiddelbar fare for trafiksikkerheden, jf. ovenfor.

Kommunen retter henvendelse til den fysiske eller juridiske person med anmodning om at afhente sådanne valgplakater. Valgplakater, der ikke er afhentet seneste 6 mdr. efter valget destrueres.

Kommunen forbeholder sig ret til at fakturere arbejdet med nedtagning af ulovligt ophængte plakater, samt med nedtagning og destruktion af ikke-afhentede valgplakater.

Økonomiudvalget har den 20. februar 2019 truffet beslutning om, at der opkræves 100 kr. for hver plakat, der nedtages.

Furesø Kommune
Driftsgården
Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse

Valgplakater må kun opsættes på privat grund med ejerens skriftlige tilladelse. Hvis plakaten kan ses fra vejen, skal der i nogle tilfælde også ansøges om tilladelse fra Nordsjællands Politi.

Senest aftenen før valgdagen, skal plakater, der er synlige fra afstemningsstederne, fjernes.
I perioden, hvor der brevstemmes, må der ligeledes ikke placeres plakater, der er synlige fra Borgerservice i Farum og Værløse.

De personer, der har ophængt valgplakater og lignende, skal tilse disse i ophængningsperioden, og er ansvarlige for, at plakater o.lign. ophænges og hænger i overensstemmelse med lovgivningen, og at plakater og deres bindemateriale fjernes fuldstændigt efter endt benyttelse senest otte dage efter valgdagen.

Kontakt

Valgkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
valg@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback