Huslejenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnets kompetence.

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe sagen for boligretten. Boligretten kaldes for byretten, når den behandler sager om lejeforhold. Der er i disse tilfælde lægdommere med i domsforhandlingen.

Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), behandles sagen i beboerklagenævnet.

 • Behandling af sager

  Sager behandles på opfordring af lejer eller udlejer

  Nævnet træder i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

  Huslejenævnet rådgiver ikke lejer eller udlejer. Hvis lejer eller udlejer har et spørgsmål, der ikke drejer sig om en konkret sag, kan man i stedet søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer-organisation.

 • Fælles huslejenævn og beboerklagenævn for Furesø og Ballerup

  Furesø og Ballerup har vi et fælles huslejenævn og et fælles beboerklagenævn med sekretariat på Ballerup Rådhus. Dermed har nævnet en størrelse og et omfang, som giver os mulighed for at opnå større ekspertise på området og en mere effektiv betjening af nævnene. Med fokus på fagligheden i sekretariatsbetjeningen og med digitale løsninger, lettes de administrative sagsgange og medlemmerne slipper for bunkevis af papirer i forbindelse med møderne. 

  Furesø og Ballerup ligger geografisk tæt og ligner hinanden med hensyn til boligmassen, der findes i begge kommuner, og det giver derfor god mening at have et samlet nævn.

 • Huslejenævnets sammensætning

  Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

  I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

  Nævnets medlemmer udpeges for en periode på op til fire år.

  Nævnets medlemmer

  Formand: Sven Nørgaard 
  Suppleant: Bolette Rørdam

  Lejerrepræsentant: Peter Andersen 
  Suppleant: Dorthe Larsen

  Udlejerrepræsentant: Magdalena Hartmann
  Suppleant: Troels Flethøj Thygesen

  Socialt sagkyndige: 
  Furesø Kommune: Lotte Fabricius
  Ballerup Kommune: Louise Muff Christensen 

  Suppleant: Lotte Fabricius

 • Hvilke sager kan indbringes for Huslejenævnet

  Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse. 

  Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en andelslejlighed, eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del at udlejers egen bolig eller et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

  Fremleje af de nævnte boligtyper er også omfattet af nævnets kompetence.

  De forskellige typer af sager:

  • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen 
  • Vand- og varmeregnskaber 
  • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet 
  • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning 
  • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning 
  • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet 
  • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder 
  • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste 
  • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet 
  • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse 
  • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8 
  • Urimelige vilkår for leje af værelser, herunder udlejers opsigelse 
  • Manglende overholdelse af husordenen indbragt af udlejer. 
  • Forhåndsgodkendelse af husleje mod betaling af gebyr på 520 kr. i 2019 jævnfør lejelovens § 59 a.

  Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

  Huslejenævnet behandler ikke sager om leje af bolig hos almene boligselskaber. Disse sager behandles af Beboerklagenævnet.

  • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål 
  • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet 
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede 
  • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede 
  • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne 
  • Partsrådgivning.

  Hvis huslejenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

  Inddrivelse af betalingskrav

  Nævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat, retshjælp eller en lejer-/udlejerorganisation for at få hjælp.

  Boligretten og fogedretten

  Hvis nævnet ikke har kompetence til eller har afvist en sag, kan parterne indbringe sagen for boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende, medmindre hvis sagen vedrører inddrivelse af et anerkendt betalingskrav, så skal sagen sendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldneren bor.

  Mere om retskredse, boligretten og fogedretten mv. se www.domstol.dk   

 • Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?
  Sagerne i huslejenævnet behandles skriftligt. Det betyder, at indbringelse af en sag skal ske skriftligt men en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

  Derudover skal der vedlægges eller vedhæftes kopi af lejekontrakt, opgørelser og andre bilag i sagen, som kan være af interesse for nævnet.

  Eksempler på relevante bilag: 

  • Lejekontrakt og tillæg til kontrakten 
  • Indflytnings- og udflytningsrapport 
  • Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med kopi af faktura 
  • Billeder fra lejemålet med beskrivelse fx hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om 
  • Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug 
  • Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen.

  Klagen/indbringelsesskrivelsen samt bilag sendes til huslejenævnets sekretariat naevn@balk.dk eller pr. post:

  Ballerup Kommune 
  Huslejenævnet, Politik og Ledelse 
  Hold-an Vej 5-7 
  2750 Ballerup

  Gebyr

  Det koster 312 kr. at få en sag behandlet, dog koster forhåndsgodkendelser af lejen efter lejelovens § 59a 520 kr. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. 

  Gebyret indbetales på følgende konto: Reg.nr: 4316 - Konto nr.: 3000478

  Husk tydeligt at angive navn og adresse, på det lejemål, som sagen vedrører.

  Gebyret refunderes ikke, selv om du får medhold i klagen.

  Normtal/administrationshonorar

  Huslejenævnet har på sit møde den 26. august 2019 fastsat administrationshonorar/normtal for 2020 til 3.100 kr. med virkning fra 1. januar 2020. Om der skal tillægges moms, afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

   

 • Det typiske sagsforløb

  Du får en bekræftelse fra sekretariatet for Huslejenævnet på, at den indbragte sag er modtaget. Når nævnet har registreret din indbetaling af sagsgebyr, starter den endelige behandling af sagen.

  Den skriftlige klage med bilag sendes til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

  Når huslejenævnet har modtaget svar fra klageren, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

  Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked herom med mindst en uges varsel.

  Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder som udgangspunkt møde en gang i måneden med undtagelse af juli måned. 

 • Klage over nævnets afgørelse

  Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til Boligretten i den retskreds, hvor lejemålet er beliggende.

  • Er lejemålet beliggende i Furesø Kommune, skal du indlevere klagen til Retten i Lyngby.
  • Er lejemålet beliggende i Ballerup Kommune, skal du indlevere klagen til Retten i Glostrup.

  Indbringelse kan ikke ske ved henvendelse til huslejenævnet. Parterne kan eventuelt søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejerorganisation. Huslejenævnet skal ikke medindstævnes, da kun udlejeren og lejeren er parter i en eventuel retssag. Nævnet anmoder dog om at blive underrettet om sagens indbringelse for boligretten.

  Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger, har nævnets afgørelse som udgangspunkt retskraft.

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn

Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
Mail:naevn@balk.dk
Tlf. 2516 9892
Del: