Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og bestyrelser Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelser i uenigheder mellem lejere og udlejere af almennyttige boliglejemål (boligforeninger).

Bor du til leje i et privat lejemål, behandles sagen i huslejenævnet.

Sager behandles på opfordring af lejer eller udlejer

Nævnet træder i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

Beboerklagenævnet rådgiver ikke lejer eller udlejer. Hvis lejer eller udlejer har et spørgsmål, der ikke drejer sig om en konkret sag, kan man søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejerorganisation.

Beboerklagenævnets kompetence

Beboerklagenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge almenlejeloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger hører under nævnets kompetence.

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til eventuelt at indbringe sagen for boligretten. Byretten kaldes for boligretten, når den behandler sager om lejeforhold. Der er i disse tilfælde lægdommere med i domsforhandlingen.

Fælles beboerklagenævn og huslejenævn for Furesø og Ballerup

I Furesø og Ballerup har vi et fælles huslejenævn og et fælles beboerklagenævn med sekretariat på Ballerup Rådhus. Dermed har nævnet en størrelse og et omfang, som giver os mulighed for at opnå større ekspertise på området og en mere effektiv betjening af nævnene. Med fokus på fagligheden i sekretariatsbetjeningen og med digitale løsninger, lettes de administrative sagsgange og medlemmerne slipper for bunkevis af papirer i forbindelse med møderne. 

Furesø og Ballerup ligger geografisk tæt og ligner hinanden med hensyn til boligmassen, der findes i begge kommuner, og det giver derfor god mening at have et samlet nævn.

Beboerklagenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.


Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

Nævnets medlemmer udpeges for en periode på op til fire år.

Nævnets medlemmer:

Formand: Bolette Rørdam
Suppleant: Sven Nørgaard

Lejerrepræsentant: Niels Kristian Hansen
Suppleant: Conny Birkholm

Udlejer repræsentant: Erik Moesby Nordstrøm
Suppleant: Lars Schmidt

Socialt sagkyndige:
Furesø Kommune: Cecilie Røschmann
Ballerup Kommune: Bolette Rørdam

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejere og udlejere af almene boliglejemål (boligorganisationer.

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en andelslejlighed, eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del af udlejers egen bolig eller et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Fremleje af de nævnte boligtyper er også omfattet af nævnets kompetence.

De forskellige typer af sager:

 • Husordensovertrædelser/ overtrædelse af ordensreglement
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelser
 • Råderet, herunder retten til at foretage installationer og lave forbedringer i lejemålet
 • Indsigelser over vand- og varmeregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjenester
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke behandle:

Beboerklagenævnet behandler ikke sager om leje af lejemål i private udlejningsejendomme. Disse sager behandles af Huslejenævnet.

 • Sager om erhvervslejemål
 • Tvist mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om, beboerdemokratiske beslutninger er hensigtsmæssige
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Partsrådgivning.

Hvis beboerklagenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

Inddrivelse af betalingskrav

Nævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation for at få hjælp.

Boligretten og fogedretten

Hvis nævnet ikke har kompetence til eller har afvist en sag, kan parterne indbringe sagen for boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende, medmindre hvis sagen vedrører inddrivelse af et anerkendt betalingskrav, så skal sagen sendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldneren bor.

Mere om retskredse, boligretten og fogedretten mv. se www.domstol.dk

Sagerne i beboerklagenævnet behandles skriftligt. Det betyder, at indbringelse af en sag skal ske skriftligt men en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.


Derudover skal der vedlægges eller vedhæftes kopi af lejekontrakt, opgørelser og andre bilag i sagen, som kan være af interesse for nævnet.

Eksempler på relevante bilag:

 • Lejekontrakt og tillæg til kontrakten
 • Indflytnings- og udflytningsrapport
 • Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med kopi af faktura
 • Billeder fra lejemålet med beskrivelse fx hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om
 • Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug
 • Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen.

Klagen/indbringelsen af en sag samt bilag sendes til beboerklagenævnets sekretariat naevn@balk.dk eller pr. post:

Ballerup Kommune
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup

Har du spørgsmål til hvordan du indbringer en sag, er du naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet.

Det koster i 167 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

Gebyret indbetales på følgende konto: Reg.nr: 4316 - Konto nr.: 3000478

Husk tydeligt at angive navn og adresse.

Gebyret refunderes ikke, selv om du får medhold i klagen.

Du får en bekræftelse fra sekretariatet for Beboerklagenævnet på, at de har modtaget den indbragte sag. Når nævnet har registreret din indbetaling af sagsgebyr, starter den endelige behandling af sagen.

Den skriftlige klage med bilag sendes til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Når beboerklagenævnet har modtaget svar fra klageren, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked herom med mindst en uges varsel.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder som udgangspunkt møde en gang i måneden med undtagelse af juli måned.

Hvis en af parterne er utilfredse med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden fire uger indbringes for boligretten.


Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til Boligretten i den retskreds, hvor lejemålet er beliggende.

 • Er lejemålet beliggende i Furesø Kommune, skal du indlevere klagen til Retten i Lyngby.
 • Er lejemålet beliggende i Ballerup Kommune, skal du indlevere klagen til Retten i Glostrup.

Indbringelse kan ikke ske ved henvendelse til Beboerklagenævnet.

Parterne kan eventuelt søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejerorganisation. Huslejenævnet skal ikke medindstævnes, da kun udlejeren og lejeren er parter i en eventuel retssag. Nævnet anmoder dog om at blive underrettet om sagens indbringelse for boligretten.
Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger, har nævnets afgørelse som udgangspunkt retskraft.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn

Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
naevn@balk.dk

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback