Af spildevandsplanen fremgår, at der fortsat er stor fokus på renovering af kloakkerne, så der sikres en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig bortskaffelse af regn- og spildevand. Samtidig skal vandløb og søer beskyttes mest muligt, og håndteringen af regnvand tilpasses de fremtidige klimaforandringer og mulighederne for nedsivning. I forbindelse med udarbejdelse af områdeplan for Furesø Kommune og de tilhørende delområdeplaner vil den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand blive endeligt besluttet og konkretiseret.

Der er få konkrete planprojekter i spildevandsplanen, som omhandler separatkloakering af Kjeldgårdsvej i Hareskovby, spildevandskloakering af enkelte ejendomme i Farum Vest samt omlægning af spildevandsledning på tværs af den tidligere Flyvestation Værløse.

Se spildevandsplanen