Regnskabet for 2018 viser et overskud på den samlede drift på 18 mio. kr. Vi holder os indenfor de udmeldte rammer i forhold til udgifter til service og anlæg. Det betyder, at Furesø Kommune bidrager fuldt ud til overholdelse af kommunernes samlede aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2018. Samtidigt afdrages gælden som forudsat i Furesøaftalen. Byrådets fastsatte mål for kassebeholdningen er opfyldt, og forudsætningerne for realiseringen af budget 2019-2020, som et samlet Byråd vedtog i oktober 2018, er intakte.

Regnskabet viser, at vi i 2018 har drevet kommunen inden for de økonomiske rammer, der har været fastlagt af byrådet. Årets resultat er 50 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget 2018, hvilket blandt andet skyldes forskydninger i anlægsprojekter og færre driftsudgifter. Samtidigt er der i 2018 investeret over 100 mio. kr. i nye anlæg, herunder særligt i daginstitutioner, folkeskoler og trafik.

Der er positive regnskabsresultater på stort set alle udvalgsområder, og der er i alle de nye politiske udvalg arbejdet hårdt for at udmønte budgettet og overholde budgetrammerne. Fx er vi lykkedes med beskæftigelsesindsatsen og har færre udgifter til borgere uden beskæftigelse, vi tilpasser kapaciteten på dagtilbudsområdet til væksten i børnetallet, og vores investeringer i energibesparende foranstaltninger betyder, at vi bruger færre penge på energi. Vi har også håndteret udfordringer i løbet af året. Blandt andet har vi løftet budgettet som følge af stigninger i udgifterne til sundhed, og håndteret en tilbagebetaling af statstilskud.

Ikke desto mindre skal vi være opmærksomme på de udfordringer, der løbende kommer. Vi bliver flere ældre i Furesø, og det skal vi tilpasse vores institutioner til frem mod 2030. Vi har stigende udgifter på sundhedsområdet, og vi betaler i stigende omfang til andre kommuner via det kommunale udligningssystem.

Vi skal samlet i byrådet arbejde for, at disse udfordringer håndteres bedst muligt, så vi kan sikre en langsigtet økonomisk balance – også i årene der kommer.

Flyvere, Fotograf Alf Blume

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517