Byrådet har godkendt tids- og procesplan for Budget 2025.

Det fremgår af konstitueringsaftalen af 16. november 2021, at byrådet ønsker at arbejde med 2-årige budgetaftaler. Der lægges derfor op til en 2-årig budgetaftale for Budget 2025-2026.

Budget 2025

Budgetlægningen for 2025 sker på grundlag af - og inden for rammerne af - den budgetaftale, som byrådet godkendte i forbindelse med budgetvedtagelsen af Budget 2024.

I forbindelse med arbejdet med budgetforslaget for Budget 2025 vil budgettet som vanligt blive justeret som følge af:

  • det tekniske budget
  • lovgivning
  • befolkningsprognose
  • pris- og lønskøn, og
  • den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv.

Der er for de kommende år indlagt en uudmøntet besparelse på 25 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. i 2026 og frem for at sikre balance i budgettet.

Byrådet har besluttet, at der skal findes forslag til besparelser på yderligere 25 mio. kr. i budgetprocessen til prioritering af politiske initiativer, håndtering af udgiftsopdrift og mulighed for omprioritering mellem fagudvalgene.

De politiske fagudvalg skal tage ansvaret for i foråret 2024 at udarbejde et samlet katalog af effektiviseringer og besparelser på 75 mio. kr., som kan indgå i den samlede prioritering, i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2025-2026.

Der tages udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling af det samlede besparelsesmål fordelt ud fra udvalgenes budgetmæssige størrelse.

Forvaltningen udarbejder tværgående forslag, der kan tage udgangspunkt i tværgående problemstillinger som kan/skal-opgaver, frisættelse og afbureaukratisering mv., der kan indgå i det samlede katalog af effektiviseringer og besparelser.

Det er ambitionen, at arbejdet med besparelsesforslaget vil sigte mod at skabe langsigtede forslag på udvalgenes områder, ligesom der kan arbejdes med at tilrettelægge kommunens service og opgaver på nye måder.

Februar-maj

Til februar præsenterer forvaltningen på temadrøftelser i fagudvalgene en række nøgletal og håndtag til en indledende politisk drøftelse af prioriteter i effektiviserings- og besparelsesprocessen, og til brug for forvaltningens arbejde med udvalgenes prioriteter til forslag.

I april måned drøfter fagudvalgene forslag til effektiviseringer og besparelser på deres områder, og giver en midtvejsstatus til ØU.

I maj beslutter fagudvalgene hvilke forslag til effektiviseringer og besparelser på deres områder, som skal indgå i det samlede katalog.

Budgetseminar i juni

Det samlede effektiviserings- og besparelseskatalog vil blive præsenteret for byrådet på budgetseminar i juni måned, hvor også prioritering mellem områder og mere strukturelle greb vil indgå i drøftelserne.

Her præsenteres også forslag til anlægsprogram, der bygger på det vedtagne anlægsprogram fra Budget 2024.

Budgetforhandlinger

Under ledelse af borgmesteren påbegyndes budgetforhandlingerne af borgmesteren primo august måned, og de vil løbe frem mod 2. behandlingen af Budget 2025 i byrådet den 9. oktober.

Høring om Budget 2025

Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd og nævn samt MED-strukturen vil blive inddraget i budgetprocessen forud for byrådets vedtagelse af Budget 2025.

Der lægges op til at gennemføre en borgerhøring i perioden 30. august - 15. september 2024 samt afholdelse af borgermøde den 11. september 2024.

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: