Økonomiske tiltag ift. covid-19

KL og regeringen indgik den 26. marts delaftale om ’Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19’. Aftalen er en del af den løbende dialog mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.
I aftalen fremlægges en række tiltag og muligheder, som kommunerne kan beslutte at iværksætte, jf. bilag 1.

Byrådet har blandt andet besluttet at bemyndige forvaltningen til at søge om dispensation til lånefinansiering af de fremrykkede anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020, at lade kommunens dækningsafgiftspligtige virksomheder få udsættelse eller indgå afdragsordning for 2. rate af dækningsafgiften i 2020 på baggrund af konkrete henvendelser fra virksomhederne, samt at der frem til udgangen af maj sker betaling af fakturaer hurtigst muligt, når leverancen er modtaget og godkendt.

I dokumenterne nedenfor kan du læse mere om detaljerne i aftalen mellem KL og regeringen, samt om de økonomiske tiltag som byrådet har iværksat ift. covid-19.

Byrådet har vedtaget Budget 2020

Budgettet tager udgangspunkt i den toårige budgetaftale for 2019-20 samt den supplerende budgetaftale 2020, som alle byrådets partier indgik den 23. september 2019.

Budget 2020 er overordnet set forbedret med 23 mio. kr. på indtægtssiden. Driftsudgifterne er samlet opskrevet med 22 mio. kr. (netto), hvilket fordeler sig på følgende måde:

  • tekniske korrektioner for 30 mio. kr.
  • nye investeringer og udvidelser for 6 mio. kr.
  • konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 5 mio. kr.
  • en forøgelse af den afsatte pulje til uforudsete udgifter og overførsler mellem budgetår på knap 3 mio. kr. (således at den samlede pulje
    herefter udgør 10 mio. kr.
  • besparelses- og effektiviseringsforslag for 23 mio. kr.

På anlægssiden er der budgetlagt med anlægsinvesteringer for 147 mio. kr., mens der forventes salgsindtægter for 55 mio. kr. Kommunen har fået lånetilsagn for 6 mio. kr. fra Social- og
Indenrigsministeriets lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Budget 2020 - i detaljer

Budget 2020 består af en række kapitler:

  • Generelle bemærkninger- kapital 3-16: tværgående oplysninger om budgettet, herunder befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere
  • Budgetbemærkninger - kapitel 17-25: beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, herunder dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere
  • Bevillingsoversigter - kapitel 17-25: budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.

 

Seneste nyheder om budgetarbejdet
Penge
Pressemeddelelse

Enigt byråd vedtager Furesøs budget for 2023-24

Torsdag den 13. oktober vedtog et samlet Furesø Byråd et nyt 2-årigt budget for 2023-24. Budgettet indeholder store besparelser, men også plads til ud…

Penge
Pressemeddelelse

Et samlet Furesø Byråd indgår budgetaftale for 2023-2024

Et samlet byråd indgår en budgetaftale med store besparelser, der sikrer et budget i balance og plads til fortsat udvikling. Budgettet vedtages endel…

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: