Økonomiske tiltag ift. covid-19

KL og regeringen indgik den 26. marts delaftale om ’Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19’. Aftalen er en del af den løbende dialog mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.
I aftalen fremlægges en række tiltag og muligheder, som kommunerne kan beslutte at iværksætte, jf. bilag 1.

Byrådet har blandt andet besluttet at bemyndige forvaltningen til at søge om dispensation til lånefinansiering af de fremrykkede anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020, at lade kommunens dækningsafgiftspligtige virksomheder få udsættelse eller indgå afdragsordning for 2. rate af dækningsafgiften i 2020 på baggrund af konkrete henvendelser fra virksomhederne, samt at der frem til udgangen af maj sker betaling af fakturaer hurtigst muligt, når leverancen er modtaget og godkendt.

I dokumenterne nedenfor kan du læse mere om detaljerne i aftalen mellem KL og regeringen, samt om de økonomiske tiltag som byrådet har iværksat ift. covid-19.

Byrådet har vedtaget Budget 2020

Budgettet tager udgangspunkt i den toårige budgetaftale for 2019-20 samt den supplerende budgetaftale 2020, som alle byrådets partier indgik den 23. september 2019.

Budget 2020 er overordnet set forbedret med 23 mio. kr. på indtægtssiden. Driftsudgifterne er samlet opskrevet med 22 mio. kr. (netto), hvilket fordeler sig på følgende måde:

  • tekniske korrektioner for 30 mio. kr.
  • nye investeringer og udvidelser for 6 mio. kr.
  • konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 5 mio. kr.
  • en forøgelse af den afsatte pulje til uforudsete udgifter og overførsler mellem budgetår på knap 3 mio. kr. (således at den samlede pulje
    herefter udgør 10 mio. kr.
  • besparelses- og effektiviseringsforslag for 23 mio. kr.

På anlægssiden er der budgetlagt med anlægsinvesteringer for 147 mio. kr., mens der forventes salgsindtægter for 55 mio. kr. Kommunen har fået lånetilsagn for 6 mio. kr. fra Social- og
Indenrigsministeriets lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Budget 2020 - i detaljer

Budget 2020 består af en række kapitler:

  • Generelle bemærkninger- kapital 3-16: tværgående oplysninger om budgettet, herunder befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere
  • Budgetbemærkninger - kapitel 17-25: beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, herunder dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere
  • Bevillingsoversigter - kapitel 17-25: budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.

 

Seneste nyheder om budgetarbejdet
Penge
Nyhed

Deltag i borgermøde om Budget 2023

Kom til borgermødet om budget 2023 den 14. september kl. 19-21.30 på Furesø Rådhus.

Furesøen, vinter 2016
Pressemeddelelse

Furesøs budgetforslag i høring indtil 18. september

Et samlet Furesø Byråd besluttede på byrådsmødet den 31. august at sende budgetforslag for 2023-2026 i høring. Høringsperioden løber frem til d. 18. s…

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: