Budget 2020

Tidsplan for Budget 2020 er godkendt i byrådet

Den 30. januar 2019 har byrådet godkendt tidsplan og proces for Budget 2020-2023.

Tidsplan for Budget 2019 og 2020

I bilag 1 nedenfor kan du blandt andet følge med i, hvornår Budget 2020 er til politisk behandling. Bilaget indeholder også information om, hvornår regnskab 2018 og de årlige budgetopfølgninger for 2019 er til politisk behandling.

Udgangspunktet for Budget 2020-2023 er det toårige budgetforlig for 2019-2020, der blev vedtaget af byrådet i oktober 2018.

Tolv udvalgte analyser igangsat

Et toårigt budgetforlig giver tid til, at forvaltningen kan arbejde mere i dybden med udvalgte budgetområder. Som et led i budgetforliget besluttede byrådet desuden, at der skal udarbejdes tolv udvalgte analyser, der skal give et dybere politisk indblik i budgettet, udmønte intentionerne i byrådets arbejdsprogram, samt bidrage til udmøntningen af effektiviseringer, der allerede er politisk besluttet for 2020-22. Relevante parter bliver inddraget aktivt i de budgetanalyser, der indgår i budgetmaterialet for Budget 2020.

En række af disse analyser fremlægges til behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet i april og juni 2019.

Totalbudgettet for 2020?

På baggrund af udmeldinger fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de væsentligste faktorer, der påvirker Furesø Kommunes totalbudget 2020-2023. 1. udkast til totalbudget 2020 med KLs skøn for statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud- og udligning, pris- og lønreguleringer og kendte korrektioner vil komme til politisk behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget samt byrådet i maj 2019. Du kan læse mere om tidsplanen for totalbudgettet i bilag 2 nedenfor.

Budgetseminar

Den 21.-22. juni 2019 er byrådet på budgetseminar, hvor der vil være drøftelser af rammevilkår for Budget 2020-2023, potentialer som følge af budgetanalyserne og fremtidens Furesø Kommune.

Høring om Budget 2020

Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd, nævn og MED-strukturen vil blive inddraget i processen forud for byrådets vedtagelse af budgettet i oktober 2019. Der er borgerhøring i perioden 26. juni - 20. august 2019.

Furesøen, Oprørt Vand, Per Wessel