Skip til hoved indholdet

Budget 2020

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

Byrådet har vedtaget Budget 2020

Budgettet tager udgangspunkt i den toårige budgetaftale for 2019-20 samt den supplerende budgetaftale 2020, som alle byrådets partier indgik den 23. september 2019.

Budget 2020 er overordnet set forbedret med 23 mio. kr. på indtægtssiden. Driftsudgifterne er samlet opskrevet med 22 mio. kr. (netto), hvilket fordeler sig på følgende måde:

  • Tekniske korrektioner for 30 mio. kr.
  • Nye investeringer og udvidelser for 6 mio. kr.
  • Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 5 mio. kr.
  • En forøgelse af den afsatte pulje til uforudsete udgifter og overførsler mellem budgetår på knap 3 mio. kr. (således at den samlede pulje
    herefter udgør 10 mio. kr.
  • Besparelses- og effektiviseringsforslag for 23 mio. kr.


På anlægssiden er der budgetlagt med anlægsinvesteringer for 147 mio. kr., mens der forventes salgsindtægter for 55 mio. kr. Kommunen har fået lånetilsagn for 6 mio. kr. fra Social- og Indenrigsministeriets lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Budget 2020 - i detaljer

Budget 2020 består af en række kapitler:

  • Generelle bemærkninger- kapital 3-16: tværgående oplysninger om budgettet, herunder befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere
  • Budgetbemærkninger - kapitel 17-25: beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, herunder dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere
  • Bevillingsoversigter - kapitel 17-25: budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.

Økonomiske tiltag ift. covid-19

KL og regeringen indgik den 26. marts delaftale om ’Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19’. Aftalen er en del af den løbende dialog mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.
I aftalen fremlægges en række tiltag og muligheder, som kommunerne kan beslutte at iværksætte, jf. bilag 1.

Byrådet har blandt andet besluttet at bemyndige forvaltningen til at søge om dispensation til lånefinansiering af de fremrykkede anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020, at lade kommunens dækningsafgiftspligtige virksomheder få udsættelse eller indgå afdragsordning for 2. rate af dækningsafgiften i 2020 på baggrund af konkrete henvendelser fra virksomhederne, samt at der frem til udgangen af maj sker betaling af fakturaer hurtigst muligt, når leverancen er modtaget og godkendt.

I dokumenterne nedenfor kan du læse mere om detaljerne i aftalen mellem KL og regeringen, samt om de økonomiske tiltag som byrådet har iværksat ift. covid-19.

 

 

Budgetaftale, budgetbemærkninger og bevillingsoversigter 2020

Supplerende Budgetaftale for 2019-2020

Budgetaftale 2020-23 (sept. endelig)

Bilag 1 Tidsplan for Budget 2020-2023 (pr. 7. jan. 2019)

Bilag 2 Udmeldinger vedr. kommunens økonomi og Opdatering af Totalbudget pr. 16. jan. 2019

Bilag 3 Tidsplan for Budget 2020-2023 - udkast til revideret tidsplan

0 Forside 2020-2023

0 Indholdsfortegnelse

1 Forord og læsevejledning

2 Byrådet og udvalgene 2020

3 Budgetaftale 2019-2020 inkl. Oversigt budgetforslag

4 Befolkningsudvikling

5 Hvor kommer pengene fra?

6 Skatter samt tilskud og udligning

7 Serviceudgifter

8 Finansiering

9 Kassebeholdning

10 Totalbudget

11 Hovedoversigt

12 Tværgående Artsoversigt

13 Oversigt over anvendt PL

14 Anlægsprogram 2020-2023

15 Organisationsdiagram

16 Takstoversigt 2020 (rev. 16.1.2020)

17a Økonomiudvalget

17b Bevillingsoversigter ØU 2020

18a Udvalg for digitalisering og innovation

18b Udvalg for digitalisering og innovation - bevillingsoversigter

19a Udvalg for dagtilbud og familier

19b Udvalg for dagtilbud og familier - bevillingsoversigter

20a Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

20b Bevillingsoversigter USU

21a og 21b Udvalg for kultur og fritid

22a Udvalg for beskæftigelse og erhverv

22b Udvalg for beskæftigelse og erhverv - bevillingsoversigter

23a Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

23b Bevillingsoversigter USS

24a og 24b Udvalg for byudvikling og bolig

25a UNMG Budgetbemærkninger 2020-2023

25b UNMG - bevillingsoversigter 2020-2023

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback