Eksempler på klagemuligheder
 • Hvis du oplever fejl i dit møde med sundhedsvæsenet

  Hvis du oplever fejl i dit møde med sundhedsvæsenet, fx i forbindelse med din pleje eller behandling i såvel kommune, hospital og hos praktiserende læge, så kan du indberette dem som en utilsigtet hændelse. Så hjælper du os med at skabe et bedre sundhedsvæsen.

  Mange borgere er i kontakt med Furesø Kommune i forbindelse med pleje og behandling. Som oftest går det godt, men ind i mellem forløber plejen eller behandlingen af borgeren ikke som forventet og der kan opstå en utilsigtet hændelse.

  En utilsigtet hændelse er en hændelse, hvor der enten skete en fejl eller kunne være sket en fejl som var skadevoldende. Hændelsen skyldes ikke patientens /borgerens sygdom. Eksempler på utilsigtede hændelser:

  • forkert dosis medicin
  • forsinket pleje eller behandling grundet bortkomne blodprøver eller henvisninger der ikke er nået frem
  • fald grundet vådt gulv eller forhindringer

  Utilsigtede hændelser sker som følge af, at mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer og med komplicerede funktioner. ”Det er menneskeligt at fejle, men forkert ikke at lære af det”.

  Indrapportering

  Hvis du eller dine pårørende oplever en fejl eller udsættes for en risiko for fejl, er det vigtig, at du eller dine pårørende indberetter disse hændelser, således at medarbejderne i sundhedsvæsenet kan lære af dem.

  Rapporter utilsigtet hændelse

 • Hvis du kommer til skade på offentlige arealer

  Hvis du kommer til skade på et offentligt areal, fordi der er store huller eller andre store ujævnheder i belægningen, kan du søge erstatning fra kommunen

  Du skal sende en skriftlig anmeldelse med følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, tlf.nr. og cpr.nr.
  • Dato og tidspunkt for uheldet
  • Det nøjagtige skadested
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket – materiel eller personskade
  • Optag og medsend gerne foto af skadestedet

  Husk - erstatningskrav skal dokumenteres med kvittering eller lignende.

  Borgers anmeldelse om skade sket på offentlig vej, fortov eller område (august 2018)

 • Klageregler ved bygge- og beskyttelseslinjer

  Bestemmelser i planlovens §§ 58 – 62 og naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86-88 giver klageberettigede mulighed for at klage over kommunens afgørelser om landzonetilladelser og dispensationer for bygge- og beskyttelseslinjer.

  Hvem er klageberettiget?

  Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som hovedformål. Ved dispensationer for bygge- og beskyttelseslinjer er også lokale foreninger, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, klageberettigede.

  Behandling af klager

  Du klager gennem Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr på 500 kr. ved behandling af klager. Her kan du også finde vejledning til Klageportalen og læse om gebyrordningen.

Borgerrådgiver i Furesø

Som borger i Furesø kan du henvende dig til borgerrådgiveren for at få hjælp og vejledning, hvis du oplever problemer i dialogen med kommunen.

Tider for sagsbehandling

Tiden for sagsbehandling regnes fra den dag, kommunen modtager borgerens henvendelse, og til den dag kommunen sender et svar til borgeren. De udmeldte…

Borger.dk: Om klagemuligheder

I Danmark har man oftest mulighed for at klage over myndighedernes sagsbehandling og afgørelser.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17

Borgerrådgiver

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7216 5550

Mandag-fredag kl. 08.30 - 15.00
Torsdag dog     kl. 08.30 - 17.00