Skip til hoved indholdet

De sidste påbud ophævet på plejehjem og Rehabiliteringscenter i Furesø

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte tre opfølgende tilsyn på tværs af plejehjemmet Svanepunktet og Furesø Rehabiliteringscenter i maj 2024. Under alle tre tilsyn konstaterede styrelsen, at enhederne havde arbejdet målrettet og struktureret med alle målepunkter. Dermed har en målrettet og fokuseret indsats haft en formidabel effekt. Nu er de sidste påbud ophævet.

På mindre end tre uger gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed tre opfølgende tilsyn på tværs af to enheder i Furesø Kommune på hhv. Plejehjemmet Svanepunktet og Furesø Rehabiliteringscenter. Målet var at følge op på de påbud og krav, som styrelsen havde stillet efter tilsyn i oktober og november 2023. Ved de sundhedsfaglige tilsyn stillede styrelsen især krav om mere fyldestgørende journalføringen og medicinhåndteringen, mens ældretilsynet primært var målrettet borgernes trivsel, selvbestemmelse og livskvalitet samt samarbejdet med de pårørende.

”Det er et kerneområde, at vores ældre oplever en god pleje og omsorg, og at kvaliteten er ordentlig på både plejehjem og Rehabiliteringscentret. Jeg vil gerne kvittere for den omfattende og dedikerede indsats, medarbejdere og ledere har gennemført på Svanepunktet og Rehabiliteringscentret igennem det seneste halve år. Det er en imponerende arbejdsindsats til glæde for vores borgere”, siger Lars Carstensen (C), formand for det politiske udvalg Ældre og Sundhed

Samarbejde med borgere og pårørende

Det har i Furesø Kommune altid været naturligt at samarbejde med borgere og pårørende, også på plejehjemmet Svanepunktet. Men med påbuddet fra ældretilsynet blev der iværksat tiltag for styrke, systematisere og strukturere samarbejdet. Medarbejderne deltog bl.a. i et læringsforløb faciliteret af Videnscenter for værdig ældrepleje. Der blev også arbejdet målrettet med at forbedre indflytningssamtalen. Der er nu faste opfølgningssamtaler kort efter indflytning, og der tilbydes faste opfølgende samtaler minimum årligt eller efter behov.

Fyldestgørende dokumentation

I efteråret 2023 iværksatte Furesø Kommune på alle plejehjem og Rehabiliteringscentret en indsats for at forbedre dokumentationen. Det arbejde fortsatte efter påbuddene i efteråret.

En foreløbig evaluering af indsatsen bekræfter det, som styrelsen nu også fremhæver i 2024: Beskrivelserne af borgernes tilstand og den opfølgende sundhedsfaglige behandling sikres i høj grad fyldestgørende.

Høj patientsikkerhed på tværs af hjemmepleje, plejehjem og rehabilitering

Furesø Kommune indledte i efteråret 2023 et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skabte en kvalitetsorganisation i Center for Sundhed og Seniorliv. På tværs af plejehjem, i hjemme- og sygeplejen samt Træningsenheden og Rehabiliteringscentret er der etableret 'forbedringsteams', som er begyndt at arbejde indenfor den såkaldte ’Forbedringsmodel’. Her afprøver hvert forbedringsteam mindre tiltag, der forbedrer kvaliteten. Samtidig mødes enheder i faste læringstræf, hvor de både undervises i forbedringsmodellen og deler viden og erfaring på tværs. På den måde har medarbejderne ændret arbejdsgange tæt på hverdagen, inden de endeligt er blevet implementeret bredt i kommunen.

”Vi er meget optaget af, at borgerne modtager pleje og behandling af høj kvalitet i hele kommunen. Det var derfor også vigtigt at igangsætte en samlet indsats på tværs af enhederne. Det er positivt, at de målrettede og fokuserede tiltag har vist sig at have en hurtig og positiv effekt. Det er vi naturligvis meget glade for og stolte over. Det er takket være en formidabel indsats fra medarbejdere og ledere det seneste halve år. Et tilsyn giver altid anledning til læring og til at få nye perspektiver på vores måde at arbejde med kvalitet og patientsikkerhed på. Vi tager en masse god erfaring og læring med os og fastholder den indsats, der allerede er godt i gang på tværs af kommunens øvrige enheder”, siger Helle Winther Dahl centerchef for Center for Sundhed og Seniorliv.

Læs mere om Plejehjemmet Svanepunktet og Furesø Rehabiliteringscenter

Plejehjemmet Svanepunktet byder velkommen ind

Læs om Furesø Rehabiliteringscenter

Lars Carstensen

2. viceborgmester

Det Konservative Folkeparti (C)
7216 3997 (ikke SMS)
lnc1@furesoe.dk

Helle Winther Dahl

Centerchef for center for Sundhed og seniorliv


hwn1@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback