Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Afgørelse

Etablering af 9 stk. A-boringer på tidl. Flyvestation Værløse

Natur og miljø Tilbage

Tilladelse efter vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og boringsbekendtgørelsen

Tilbage

Furesø Kommune har den 22. februar 2024 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af 9 stk. A-boringer på matrikel nr. 10a, 11a, 12a, 12e og 89a, Kirke Værløse By, Værløse beliggende Sandet 17, 3500 Værløse og matrikel nr. 5a og 23c, Bringe By, Værløse beliggende Sandet 77, 3500 Værløse i forbindelse med forundersøgelser til kloakeringsprojekt vedr. renovering af pumpestation nær Søndersø samt etablering af ny pumpestation og trykledning over den tidligere Flyvestation Værløse. Ansøgningen er fremsendt af Butler Boreteknik ApS på vegne af Novafos A/S.

Furesø Kommune meddeler tilladelse til etablering af i alt 9 stk. A-boringer matrikel nr. 10a, 11a, 12a, 12e og 89a, Kirke Værløse By, Værløse beliggende Sandet 17, 3500 Værløse og matrikel nr. 5a og 23c, Bringe By, Værløse beliggende Sandet 77, 3500 Værløse. Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 21, miljøbeskyttelseslovens § 19, samt Boringsbekendtgørelsens § 2, punkt 6) Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør og punkt 8) Boringer til tilledning af vand til undergrunden.  Boringernes formål er delvis af geoteknisk og hydraulisk karakter samt monitering af grundvandsforhold.

 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger, regnet fra meddelelsen af denne afgørelse dvs. senest d. 11. juli 2024.

 

Påklage af tilladelsen kan ske af adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, Sundhedsstyrelsen samt af visse interesseorganisationer.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnets via Klageportalen på www.naevneneshus.dk.


Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside.


Denne afgørelse kan prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller – såfremt tilladelsen er påklaget – senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback