Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Afgørelse

Tilladelse til erstatningspejleboringer ved Tibberup Kildeplads

Natur og miljø Tilbage

Afgørelse efter vandforsyningsloven og boringsbekendtgørelsen

Tilbage

Furesø Kommune har den 9. april 2024 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af A-boring på matrikel nr. 448b, Hareskov By, Værløse beliggende Ravnehusvej 45, 3500 Værløse og på matrikel nr. 65a, Ll. Værløse By, Værløse beliggende Gammel Hareskovvej 359, 3500 Værløse. Boringerne erstatter hhv. pejleboringerne DGU nr. 200. 112, 200 113A og 200. 115, og udføres med henblik på at monitere grundvandsstanden, som led i HOFORs indvindingstilladelse for indvinding af grundvand for Værket ved Søndersø. Pejleboringerne udføres ikke med henblik på at undersøge muligheden for indvinding af drikkevand.

Furesø Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af i alt 2 stk. A-boringer 448, Hareskov By, Værløse beliggende Ravnehusvej 45, 3500 Værløse og på matrikel nr. 65a, Ll. Værløse By, Værløse beliggende Gammel Hareskovvej 359, 3500 Værløse. Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningslovens[1] §§ 20 og 21 og Boringsbekendtgørelsens[2] § 2, punkt 4) permanente pejleboringer. Boringernes formål er at overvåge grundvandsspejlet, som led i HOFORs indvinding af grundvand til drikkevandsproduktion fra kildepladserne i området, knyttet til Værket ved Søndersø.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger, regnet fra meddelelsen af denne afgørelse dvs. senest d. 30. juli 2024.

 Påklage af tilladelsen kan ske af adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, Sundhedsstyrelsen samt af visse interesseorganisationer.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnets via Klageportalen på www.naevneneshus.dk.  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

Denne afgørelse kan prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller – såfremt tilladelsen er påklaget – senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
[1] LBK nr. 602 af 10. maj 2022 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

[2] BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback