Skip til hoved indholdet
  Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Afgørelse

Miljøvurdering af Kommuneplan 2025

Planer og byudvikling Tilbage

Furesø Kommune er i gang med at udarbejde forslag til Kommuneplan 2025 og har vurderet at forslaget er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven § 8, stk. 1., da planen udarbejdes indenfor fysisk planlægning og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter på miljøvurderingslovens bilag 2.

Tilbage

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 25

Formålet med at miljøvurdere forslaget til Kommuneplan 2025 er at synliggøre og vurdere planens potentielle miljømæssige konsekvenser (både positive og negative), som kan danne baggrund for eventuelle tilretninger af planen frem mod den endelige vedtagelse.  Temaer, retningslinjer og rammer i Kommuneplanen, som videreføres uændret fra den gældende Kommuneplan 2021, skal ikke miljøvurderes. Det er således de ændringer i planens indhold, som er med til at definere rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af forpligtelsen til miljøvurdering. Miljøvurderingen præsenteres i en miljørapport, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samtidig med planforslaget.

Før miljørapporten udarbejdes, skal dens indhold afgrænses. Der skal redegøres for, hvilke miljøfaktorer der skal indgå i vurderingen og hvilken metode, der anvendes. På baggrund af den indledende vurdering af miljøfaktorer, er de valgte emner til nærmere vurdering i miljørapporten:

 • Flora, fauna og biodiversitet

 • Trafik

 • Støj og vibrationer

 • Jordareal

 • Overfladevand

 • Grundvand

 • Emission af klimagasser

 • Klimatilpasning

 • Materielle goder

 • Landskab

 • Kulturarv

Høring af berørte myndigheder

Jævnfør miljøvurderingslovens § 32 skal den myndighed, der tilvejebringer en plan med tilhørende miljøvurdering, foretage en høring af berørte myndigheder, inden der tages endelig stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten:

 • Byggemyndigheden i Furesø Kommune

 • Vejmyndigheden i Furesø Kommune

 • Naturmyndigheden i Furesø Kommune

 • Miljømyndigheden i Furesø Kommune

 • Rudersdal Kommune

 • Ballerup Kommune

 • Herlev Kommune

 • Allerød Kommune

 • Egedal Kommune

 • Region Hovedstaden

 • Furesø Museer

 • Museum Nordsjælland

 • Novafos

 • Naturstyrelsen

 • Plan – og landdistriktsstyrelsen

Foreløbig proces for Kommuneplan 25 og miljøvurdering

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget planforslaget med miljørapporten, udsendes disse i offentlig høring. Efter høringen tages der politisk stilling til høringssvar og der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

Når kommuneplanen er endeligt vedtaget, offentliggøres den sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse. Se foreløbig tidsplan og proces for miljøvurdering her: 


5. juli – 5. aug.  2024

Høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljørapportens indhold

Aug. – sep. 2024

Udarbejdelse af miljørapport

Okt. 2024

Politisk behandling af planforslag og miljørapport

Nov. 2024 - jan. 2025

Min. 8 ugers offentlig høring af planforslag og miljørapport

Marts 2025 Forventet endelig vedtagelse af Kommuneplan 25

Februar 2025

Offentliggørelse af Kommuneplan 25


Retsgrundlag

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2025 sker i henhold til bestemmelserne i Planloven, LBEK. nr. 572 af 29. maj 2024.

Gennemførsel af miljøvurderingen sker i henhold til bestemmelserne i Miljøvurderingsloven, LBEK. nr. 4 af 3. januar 2023 samt Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK. nr. 806 af 14. juni 2023.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man fx kan klage, hvis man mener, at vi ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at vi burde have truffet en anden afgørelse.

Du skal indgive din klage inden for 4 uger fra afgørelsen efter, at du har modtaget denne afgørelse.

Afgørelsen er offentliggjort den 5. juli 2024.

Klageberettigede er ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Herudover kan erhvervsministeren og landsdækkende foreninger og organisationer klage over afgørelsen, jf. planlovens § 59.

Du kan klage efter planloven via Nævnenes Hus på naevneneshus.dk. Klik derinde på Start din klage og klik dig frem til Planklagenævnet. Her kan du finde yderligere informationer om processen og gebyrer. Det fremgår derinde, at klagen skal indgives via et system kaldet ”klageportalen”, at klage sendt via e-mail eller brev bliver afvist, men at man dog i særlige tilfælde kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. planlovens § 62.
 


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback