Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Afgørelse

Miljøvurdering ifm. erstatningspejleboringer ved Tibberup Kildeplads

Natur og miljø Tilbage

VVM-screening efter miljøvurderingsloven

Tilbage

Furesø Kommune har den 6. maj 2024 modtaget ansøgning om miljøvurdering af etablering af pejleboring på matrikel nr. 448b, Hareskov By, Værløse og på matrikel nr. 65a, Ll. Værløse By, Værløse. Boringerne etableres som erstatning for hhv. DGU nr. 200. 112, 200 113A og 200. 115 og udføres med henblik på at monitere grundvandsstanden som led i HOFORs indvindingstilladelse for indvinding af grundvand for Værket ved Søndersø. Ansøgningen er indsendt af Nordiq Group A/S på vegne af HOFOR A/S.


Det ansøgte projekt er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, nr. 2 Udvindingsindustrien, litra d) Dybdeboringer.


Furesø Kommune, Natur & Miljø har screenet projektet efter kriterierne i lovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt, jf. vedlagte screeningsskema. Afgørelsen meddeles i medfør af miljøvurderingslovens § 21, stk.1.


Afgørelsen kan ifølge miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede, herunder enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald inden 4 uger, regnet fra modtagelsen af denne afgørelse dvs. senest d. 30.juli 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback