Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Afgørelse

VVM-screening af padelbaner på Kirke Værløsevej 50, Værløse

Natur og miljø Tilbage

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1

Tilbage

Furesø Kommune, By & Miljø har den 6. januar 2024 modtaget VVM-screeningsansøgning for etablering af padelbaner på matrikel nr. 12b, Ll. Værløse By, Værløse beliggende Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse. Ansøgningen er fremsendt af foreningen Padel Social ApS på vegne af Furesø Kommune, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv. Furesø Kommune, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg, ejer grunden, matrikel nr. 12b, Ll. Værløse By, Værløse beliggende Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse.

Furesø Kommune traf d. 25. april 2024 afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke var VVM-pligtigt. Ansøger har i mail af 29. maj 2024 ansøgt om ændring af projektet idet der ønskes etablere padelbanerne med en permeabel belægning fremfor det oprindeligt ansøgte impermeable betonfundament. Denne afgørelse erstatter derfor eksisterende afgørelse af 25. april 2024.

Det ansøgte projekt er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2:

  • Nr. 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

  • 10. b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

Furesø Kommune har screenet projektet efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 og på den baggrund truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21, stk. 1.


Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 49, stk. 1.

 

Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. dvs. senest d. 19. juli 2024. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af Klagenævnenes hjemmeside www.naevneneshus.dk.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Nærmere oplysning om gebyrordningen kan ses på klagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback