Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Miljø og affald Farligt erhvervsaffald

Farligt erhvervsaffald

Miljøfarligt affald må ikke blandes med andre typer affald, men skal opbevares og bortskaffes særskilt.

Virksomheder, offentlige og private institutioner som producerer farligt affald skal registreres hos kommunen. Dette gøres ved at udfylde et anmeldeskema med oplysninger om affaldets art og den årligt producerede mængde. Der kan eventuelt udfyldes flere skemaer, hvis der forekommer mange forskellige slags farligt affald.

Indsamlingsordning

Byrådet har pligt til at etablere indsamlingsordninger for miljøfarligt affald (affaldsbekendtgørelsen § 31). Producenter af miljøfarligt affald er desuden forpligtet til at benytte de kommunale indsamlingsordninger.

Byrådet har vedtaget et "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune", som beskriver de kommunale indsamlingsordninger for miljøfarligt affald.

For virksomheder i Furesø Kommune afhentes olie- og kemikalieaffald af I/S SMOKA, smoka@smoka.dk, tlf.nr. 33 22 32 37. SMOKA tømmer olie- og benzinudskillere, afhenter klinisk risikoaffald og PCB-holdigt byggeaffald.

Mindre mængder

Virksomheder kan aflevere mindre mængder miljøfarligt affald (op til 200 kg per virksomhed årligt) på genbrugsstationerne.

Affaldet skal afleveres i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. Ved hver aflevering skal desuden afleveres et udfyldt skema med oplysninger om blandt andet affaldstype og mængde. Skemaet udleveres på genbrugsstationen.

Dispensation for benyttelsespligten

Ifølge § 13 i Affaldsaktørbekendtgørelsen er der mulighed for, at der kan opnås dispensation fra pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning. Affaldsproducenten skal i så fald godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt på et andet anlæg, der kan godkendes af miljømyndigheden. En ansøgning om dispensation skal sendes til forvaltningen.

Ved ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette forvaltningen herom.

Affald, der indeholder bly, skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager eller genbrugsstationen. Blyholdigt affald må ikke blandes med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne.

Bly er blandt andet benyttet til blyindfattede vinduer, blyinddækninger (skorsten og vinduer), elkabler med blykappe, visse tagrender og mange forskellige typer malinger. Ved slibning på maling, der er mere end 30 år gammelt, kan malingen indeholde bly. Omgivelser skal sikres mod spredning af støv.

Bly og cadmium er tidligere også benyttet som stabilisatorer i mange forskellige PVC-holdige byggematerialer så som tagrender, trapezplader og kloakrør. Cadmium blev udfaset i 1992 og blev erstattet af bly.

Afhængigt af indholdet/koncentrationen skal blyholdigt affald behandles på følgende måder:

Affaldstype 

Bly 

Håndtering 

Rent affald < 40 ppm*  Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen
Forurenet affald 40 - 2.500 ppm* 

Forbrændingsegnet affald anvises til I/S Vestforbrænding

Deponeringsegnet affald anvises til AV Miljø

Farligt affald > 2.500 ppm* Anvises til Ekokem A/S

*ppm = parts per million. 1 mg/kg = 1 ppm.

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev introduceret i byggeriet i 1950'erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i blandt andet elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie.

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

 • Blødgører til dilatationsfuger
 • Fuger og tætninger udført med fugemasse
 • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
 • Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
 • Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
 • Olie i oliefyldte kondensatorer
 • Lim i termoruder
 • Maling

Anmeldelse og screening for PCB-holdige materialer

Byggeaffald skal anmeldes til Furesø Kommune senest 2 uger før nedrivnings- eller byggearbejdet påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis affaldsmængden overstiger 1 ton.

Bygninger og anlæg der er opført i perioden 1950-1977 skal screenes for PCB-holdigt materiale. PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1957. Skemaet udfyldes på bygningsaffald.dk.

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet. Kortlægningen er obligatorisk for bygninger, der viser tegn på indhold af PCB.

I forbindelse med klassificering og håndtering af PCB-holdigt affald inddeles affaldet efter følgende grænseværdier:

Grænseværdierne

Affaldstype

PCB (total)

Håndtering

Rent affald

< 0,1 ppm

 

Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen

Forurenet affald

 

0,1 - 50 ppm

 

Forbrændingsegnet affald anvises til
I/S Vestforbrænding

Deponeringsegnet affald anvises til
AV Miljø

Farligt affald

>50 ppm

Anvises til Fortum eller SMOKA

EAK-kode og affaldstype

170902 er EAK-koden for bygnings- og nedrivningsaffald, som indeholder PCB over 50 mg/kg(PCB total). F.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer.

Råd om arbejdsmiljø

Det anbefales at tage kontakt til Arbejdstilsynet, eller en anden professionel rådgiver for at få råd om, hvilke forholdsregler der bør iagttages i forbindelse med det konkrete PCB-saneringsarbejde.

Affald, der indeholder klorparaffiner, skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager eller genbrugsstationen. Affaldet må ikke blandes med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne.

Klorparaffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling, plastmaterialer (kabler) og i fugematerialer. De klorerede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt, og blev brugt frem til 2001.

Der er tre typer klorerede paraffiner:

 • Kortkædede klorparaffiner (C10-C13)
 • Mellemkædede klorparaffiner (C14-C17)
 •  Langkædede klorparaffiner (C18-C30)

Det er påvist, at kortkædede klorparaffiner er kræftfremkaldende. Hvis indholdet i materialet er mere end 1 % (10.000 mg/kg), skal det klassificeres som farligt affald. Hvis affaldet indeholder klorparaffiner i mængder, der gør affaldet farligt, skal det anmeldes til kommunen.

Benyt skemaet ”Kortlægning og anmeldelse af PCB-affald” på Byg og Miljø.

Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback