Tilladelser og bevillinger

Find svar på, hvor du ansøger om den ønskede bevilling, tilladelse eller andet ved at klikke på det ønskede emne.

 • Alkoholbevilling

  Alkoholbevilling søges hos Politiet.

  Politiet behandler din ansøgning og videresender den til kommunen, som træffer den endelige afgørelse.

  Gå til Politiets hjemmeside om alkoholbevillinger.

 • Brug af metaldetektor på kommunens arealer

  Du kan frit anvende metaldetektor på egen grund.

  Så snart du ønsker at udvide din søgning til andre arealer, skal du søge tilladelse hos den pågældende lodsejer. Dette gælder på privat grund og på offentlige arealer som for eksempel hører under Naturstyrelsen eller kommunen.

  Læs mere og ansøg om brug af metaldetektor på kommunal jord.

 • Filmoptagelser i Furesø

  Offentlige veje

  Hvis du vil optage / fotografere på vejarealer, skal du søge om brug af offentlig vej.

  Undersøg, hvem der ejer vejen.

  Offentlige grønne arealer

  Naturstyrelsens arealer

  Kontakt Vej og Park, hvis du vil søge om tilladelse til at bruge de kommunale grønne arealer til film- og fotooptagelse, samt parkering af produktionskøretøjer i forbindelse hermed.

  Hav følgende parat

  • Kontaktoplysninger på filmproducent, samt ansøger
  • Optagelsessted
  • Tidsplan for optagelse
  • Afspærringsplaner (hvis relevant)

  Kontakt

  Vej og Park, Stiager 2, 3500 Værløse, Tlf.: 7235 5355

 • Gravetilladelser

  Hvis du skal udføre ledningsanlæg i eller over et vejareal, skal du indhente tilladelse fra vejmyndigheden (gravetilladelse).

  Hvem giver tilladelse?

  Tilladelse vedrørende Hillerødmotorvejen og Ringvej B4 skal søges hos Vejdirektoratet, Vejcenter Hovedstaden.
  Tilladelse vedrørende kommunens øvrige veje skal søges hos Furesø Kommune.

  Ansøgningsskema

  Du skal søge gravetilladelsen via Virk.dk.

  Der skal altid vedlægges en tegning over gravearbejdets placering og en afmærknings-/afspærringsplan.

 • Mobilantenneanlæg

  Furesø Kommune har en procedure, der dels fastlægger principper og retningslinjer for mobilantenneanlæg - dels stiller krav til ansøgninger, sagsbehandling og borgerinddragelse.

  Principperne i proceduren for opstilling af mobilantenneanlæg (åbner i pdf), som kommunen vil lægge vægt på i sagsbehandlingen og afveje indbyrdes er:

  • Tidssvarende telekommunikation i hele kommunen.
  • Begrænse antallet af antenne- og mastepositioner mest muligt.
  • Skjule, camoufleres eller indpasse antenner, master, bærerør og teknikhuse så diskret som muligt i omgivelserne.

  Generelt om master

  En mast kan ikke blive opført uden tilladelse fra grundejeren og en byggetilladelse fra Furesø Kommune. Sagsbehandlingen af master og antenneanlæg sker på baggrund af Byggeloven, Planloven og/eller Masteloven.

 • Nattilladelser

  Her på siden kan du se, hvilke virksomheder, der har tilladelse til at holde natåbent og servere stærke drikke, herunder øl og vin.

  Nattilladelser efter Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevillinger m.v. - § 28

  Virksomheder med nattilladelse

  Tilladelse til:

  Beliggenhed:

  Område:

  Udskænkning til: 

  Farum Sports- og Konferencecenter

  Idrætsvænget 2

  Farum

  kl. 04.00

  Farum Kro

  Farum Hovedgade 42

  Farum

  fredag og lørdag kl. 05.00

  Cafe Petrine

  Farum Bytorv 22

  Farum

  kl. 02.00

  Restaurant Big Due

  Frederiksborgvej 19

  Farum

  kl. 05.00

  Spisehuset

  Nygårdterrasserne 201A

  Farum

  fredag og lørdag kl. 02.00

  Ellegården

  Stavnsholtvej 168

  Farum kl. 01.00

  Restaurant Jonstrup 

  Jonstrupvej 282 

  Værløse 

  fredag og lørdag til kl. 05.00 øvrige dage til kl. 02.00 

  Bryggeriet Skovlyst

  Skovlystvej 2

  Værløse

  fredag og lørdag til kl. 04.00

  Restaurant La Rêve

  Bymidten 50G Værløse kl. 02.00

  Kollekolle Hotel, Kursus- og Konferencecenter

  Frederiksborgvej 105

  Værløse

  kl. 02.00

  Center Pub

  Bymidten 64

  Værløse

  kl. 02.00 samt fredag og lørdag kl. 05.00

  Restaurant Christianshøj

  Christianshøjvej 22

  Værløse

  kl. 05.00 fredage, lørdage, helligdage samt nytårsaften 

  Galaksen

  Bymidten 48

  Værløse

  kl. 02.00

   

 • Opstilling af bokse til pakkepost

  Furesø Kommune har udarbejdet 11 vejledende kriterier for opstilling af bokse til pakkepost på offentlige arealer i Furesø Kommune.

  Kriterierne kan fraviges, hvis forvaltningen ud fra en helhedsbetragtning skønner det hensigtsmæssigt at indgå en aftale med et postfirma om opstilling af bokse til pakkepost.

  Kriterierne er:

  1. Behov set i forhold til den nuværende pakkepost infrastruktur. Bokse bør opsættes i tætbefolkede områder med nærhed til detailhandel eller andre intensive arealanvendelser. Ligesom bokse bør opsættes, hvor der er mere end 1500 meter til nærmeste boks, der på nuværende tidspunkt er opsat på arealer ejet af private grundejere.

  2. Æstetik. Opstillingen af en boks bør være i overensstemmelse med de syv principper for arkitektur og byrum, som er beskrevet i Furesø Kommunes arkitektur og byrumstrategi. Særligt princippet om helhed og sammenhæng. 

  3. Mulighed for at parkere. Bokse bør opsættes på ejendomme/arealer, hvor der allerede er etaberet p-pladser og cykelpladser umiddelbart i nærheden.

  4. Fremkommelighed og trafiksikkerhed. Bokse bør opsættes på ejendomme/arealer, hvor det er muligt at komme sikkert og nemt ind og ud som bilist, cyklist og fodgænger.

  5. Tilgængelighed for borgere med en funktionsnedsættelse. Bokse bør opsættes på ejendomme/arealer, hvor det er muligt at komme sikkert og nemt ind for borgere med funktionsnedsættelse (fx kørestolsbrugere og synshandicappede). Selve boksen bør være tilgængelig for borgere med en funktionsnedsættelse.

  6. Forholdet til bygge- og planlovgivning.Bokse bør opsættes på ejendomme/arealer, der efter gældende plangrundlag tillader anvendelsen. Bokse kræver ikke byggetilladelse, men boksenes udformning og placering på grunden skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, og evt. plangrundlagets bestemmelser herom.

  7. Lejebetaling på markedsvilkår. Den private part, som ønsker at opstille en boks til pakkepost på et offentligt areal, bør betale markedsleje for arealet. Markedslejen skal vurderes af en ekstern mægler.  

  8. Driftsomkostninger skal indgå i markedslejen. Omkostninger til snerydning og udbedring af huller på parkeringsområder og veje/stier, der fører op til boksen, bør beregnes og indgå i markedslejen. 

  9. Anlægsomkostninger skal betales af den private part. Alle anlægsomkostninger i forbindelse med opsætning af bokse til pakkepost (fx anlæg af nye belægninger) bør betales af den private part. Ved flerbrugerløsninger skal der om muligt søges opnået økonomisk ligestilling mellem lejerne af det offentlige areal.

  10. Mulighed for at flere postfirmaer kan etablere bokse på samme location. For at stille potentielle postfirmaer med interesse for at opstille bokse lige, bør der gives mulighed for, at flere postfirmaer kan etablere bokse på samme location. Dette vil ligeledes være en fordel for borgerne, som kan hente pakker fra forskellige postfirmaer på samme location.

  11. Opsætningen af bokse til pakkepost bør være midlertidig. Da byrummene er i konstant udvikling, bør der kun gives en tilladelse for op til 3 år af gangen. Herefter skal planmyndigheden i dialog med den private postdistributør vurdere, om der kan gives en tilladelse for yderligere 3 år.

  Ønsker du at leje et kommunalt areal med henblik på opsætning af bokse til pakkepost, skriv venligst til CKEA@furesoe.dk.

 • Opstilling af container

  Skal du bruge et offentligt vejareal til at stille en container op, en skurvogn, et stillads eller lignende, skal du have en tilladelse fra Furesø Kommune.

  Har du brug for en container til haveaffald eller lignende, skal du typisk kontakte en vognmand. Af hensyn til trafiksikkerheden bør containeren placeres på din ejendom.

  Hvis containeren ikke kan være på din ejendom, skal vognmanden søge om tilladelse til at opstille den på vejarealet. Det er altså ejeren af genstanden som søger om tilladelse og ikke lejeren.

  På trafikveje giver vi kun undtagelsesvis tilladelse til opstilling af container, skurvogn, stillads mv. På overordnede trafikveje kan du ikke få tilladelse.

  Ansøg om opstilling af container mv.

 • Spilletilladelser

  Ansøgning om opstilling af spilleautomater.

  Spilletilladelse søges hos Spillemyndigheden under Skat.

  Vil du vide mere

  Yderligere oplysninger om spilleautomater finder du hos www.skat.dk

 • Stadepladser

  Furesø Kommune har vedtaget et regulativ for stadepladser og mobile salgsvogne.

  Regulativet administrerer kommunens udstedelse af tilladelser til stadepladser.

  Ansøgninger sendes til Vej og Park på bme@furesoe.dk eller via Digital Post.

   

 • Stadeplads for juletræshandel

  Kommunen udlåner to stadepladser til juletræshandel på henholdsvis Værløse Bymidte samt hjørnet af Læssevej. Såfremt du er interesseret i en juletræsstadeplads, så send din ansøgning til Vej og Park. Du skal oplyse, hvilken stadeplads du ønsker, hvorfor du ønsker stadepladsen og hvad dine kvalifikationer og erfaringer er. 

  Hvis der er flere ansøgere til samme stadeplads, vil kommunen vurdere ansøgningerne individuelt og trække lod, såfremt ansøgerne har ens kvalifikationer.

  Handicappede i erhverv har en fortrinsstilling, dog kun hvis personen med handicap er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

  Af hensyn til trafiksikkerheden forventes det, at pladsen på Læssevej ryddes hver dag. Begge pladser er tilgængelig fra den 30. november - 24. december.

  Ansøgningen sendes til bme@furesoe.dk, mærket 'juletræsstadeplads' senest den 16. september 2019.

 • Taxatilladelser

  Vil du søge taxatilladelse eller job som taxachauffør, skal du rette henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 • Udendørsservering på offentligt vejareal

  I Furesø Kommune er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt, at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

  Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udendørsservering i Furesø Kommune og følge vores vilkår.

  Her søger du

  Du søger tilladelsen via hjemmesiden Virk.dk. I søgefeltet skriver du "råden over vej".

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17