• Elev- og lærlingeforløb

  Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder.

  Mange unge kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser.

  Ved at ansætte en elev investerer virksomheden i sin egen og den unges fremtid.

  Hvis du ikke selv har kontakt til en potentiel elev kan du kontakte Jobcenter Furesø.

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)

  FVU forbedrer færdighederne i dansk og matematik

  FVU er et uddannelsestilbud, der giver medarbej­dere over 18 år mulighed for at forbedre deres læse-, stave-, skrive-, og regnekundskaber.

  Undervisningen er gratis og kan både foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomhe­den.

  Styrker og forbereder

  Formålet er enten at styrke medarbejderne i deres dag­lige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller grundlæggende voksenuddannelse.

  Undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin svarer til folkeskolens af­gangsniveau.

  Alle trin kan afsluttes med en prøve.

  Voksenuddannelsesstøtte

  Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i undervisningsperioden.

 • Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

  Uddannelse på erhvervsskoleniveau

  Uddannelsen består af kurser, enkeltfag og værkstedstræning ud fra en individuel plan, der er lagt ud fra en vurdering af de nuværende kompetencer. Uddannelsen kan også kombineres med kort praktikophold på deltagerens arbejdsplads.

  Der kan søges voksen- og uddannelsesgodtgørelse (VEU) under den individuelle kompetencevurdering.

 • Integrationsgrunduddannelsen (IGU)
  IntegrationsGrundUddannelsen (IGU) er en mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge, og familiesammenførte til flygtninge, i virksomheder.
  IGU
  IntegrationsGrundUddannelsen (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge, og familiesammenførte til flygtninge, i virksomheder. Formålet med IGU-forløb er gennem praktisk erfaring samt sproglig og faglig opkvalificering at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

  Et IGU-forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med virksomheden, så forløbet bliver udbytterigt for alle parter.

  Kontakt Jobcenter Furesø for at høre mere om mulighederne for at inddrage flygtninge i din arbejdsplads.

 • Opkvalificering af ledige

  Virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger.

  Tilskud til alle former for opkvalificering

  Virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificering.

  Formålet med tilskuddet er at øge lediges kompetencer samt øge mulighederne for at nyansatte kan fastholde ansættelsen.

  Ordningen omfatter ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed, modtagere af uddannelseshjælp og andre særlige grupper.

 • Undervisning for voksne med ordblindhed

  En gratis mulighed til begrænsning af skrive- og læsehandicap.

  Voksne (fyldt 25 år) med ordblindhed kan på få undervisning på et voksenuddannelsescenter (VUC), og dermed styrke sine læse-, skrive- og stavefærdigheder.

  Undervisningen, som foregår på dansk, kan bl.a. hjælpe med at forbedre mulighederne for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver mulighed for at læse og skrive tekster, men man lærer også relevante metoder og hjælpemidler, så man kan fungere med sin ordblindhed.

  Mange job og arbejdsfunktioner kræver basale læse- og skrivefærdigheder.

  Med ordblindeundervisning kan en ordblind medarbejder hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster samt få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer som f.eks. talegenkendelse og tekstscannere.

  Undervisning og undervisningsmaterialer er gratis for både medarbejder og virksomhed.

  Læs mere på borger.dk

 • Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse

  VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion.

  VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (GVU).

  Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau.

  Virksomheden kan efter nærmere bestemte regler også få VEU-godtgørelse i relation til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste 5 år eller mere.

 • Voksenlærling 25+

  Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år. Brug ordningen til at uddanne
  fremtidens arbejdskraft og få samtidig en voksen medarbejder, der ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

  Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en
  kompetencegivende uddannelse.

  Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge.

 • Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

  Generel information om voksenuddannelsesstøtte (SVU)

  Medarbejdere, der i arbejdstiden deltager i for­beredende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymna­sial uddannelse og i et vist omfang videregående uddannelse, kan få voksenuddannelsesstøtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

  SVU dækker op til 80% af højeste dagpengesats.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14