De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

 • Personlig assistance

  Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til arbejdsopgaver, de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge.

  Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en eller flere kollegaer til at fungere som personlig assistent.
  Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra jobcentret.
  Løntilskuddet svarer til timelønssatsen for studentermedhjælp. I særlige tilfælde kan tilskuddet modsvare den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde, for eksempel ved ansættelse af en tegnsprogstolk.

 • Løntilskud til nyuddannede med handicap

  For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er et krav, at ansættelsen sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.

  Ordningen omfatter nyuddannede med en uddan­nelse på mindst 18 måneder, som mangler kon­kret erhvervserfaring indenfor uddannelsesom­rådet. Derudover skal den handicappede starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

  Virk­somheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæs­sig løn inden for det pågældende ansættelses­område og modtager herefter løntilskud i en periode

 • Støtte til hjælpemidler

  Har din medarbejder et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I søge om støtte til hjælpemidler, særlige arbejdsredskaber og ændring af indretningen på arbejdspladsen. Det kan være ændring af den fysiske indretning eller en speciel stol eller et nyt bord.

  Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger udover, hvad arbejdspladsen normalt afholder. 

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14