Skip til hoved indholdet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Er du bekymret for dit barns trivsel eller udvikling i dagpleje, dagtilbud eller skole?

Er du bekymret for dit helt lille barns udvikling, kan du drøfte din bekymring med din sundhedsplejerske. Er dit barn i dagpleje, dagtilbud eller skole, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog eller lærer. I kan derefter sammen vurdere om der er behov for at kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en tværfaglig rådgivningsenhed.

Læs mere om PPR

Hvis skoleleder eller dagtilbudsleder vurderer, at der er behov for samarbejde med en eller flere fagpersoner fra PPR, kan der aftales et forløb, hvor barnets ressourcer og vanskeligheder samt de pædagogiske handlemuligheder afdækkes. Det kan eksempelvis være et forløb hos en talepædagog, fysioterapeut, specialkonsulent eller psykolog. Forløbet startes og afsluttes sædvanligvis med et samarbejdsmøde, hvor forældre, personale og medarbejder(e) fra PPR drøfter, hvordan barnets trivsel og udvikling bedst muligt kan understøttes.

Lettere behandling til unge 12-17 årige

PPR tilbyder samtaleforløb til unge, der ikke trives i hverdagen på grund af bekymringer, tristhed, svære følelser eller selvskade.
Alle unge mennesker har udfordringer og bekymringer. For nogle kommer det dog til at fylde så meget i hverdagen, at det går det ud over trivslen, skolen og samværet med venner og familie.

Det hjælper at tale om det

Vi tilbyder samtaleforløb til unge, som bor i Furesø Kommune, der ikke trives i hverdagen, og som har udfordringer inden for ét af disse områder:

 • Unge 13-17 årige, hvor bekymring og tristhed fylder for meget
 • Unge 12-17 årige, hvor svære følelser fører til selvskade

Furesø Kommune samarbejder med børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden om tilbuddet, som kaldes STIME – Tværsektorielt samarbejde om børn og unge i psykisk mistrivsel.

Hvis du overvejer, om et forløb kunne være noget for dit barn

Du kan kontakte os ved at sende os en mail via Skriv til os via digital post (borger) med en kort beskrivelse af bekymringen/problemstillingen, samt dit telefonnummer. 
Du skriver til "Furesø Kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/STIME Lettere behandling" og skriv venligst ”PPR ungeforløb” i emnefeltet.
Når vi modtager din henvendelse, vil vi ringe dig op. Så kan vi sammen finde ud af, om et STIME-forløb kunne være noget for dit barn.

Send os en mail ved at klikke på kontaktboksen nederst på siden.

Du kan læse mere i pjecerne
Når bekymring eller tristhed fylder for meget
Når svære følelser fører til selvskade

 

Hvis skoleleder eller dagtilbuddets ledelse vurderer, at der er behov for specifik viden om barnets behov for specialundervisning/anden specialpædagogisk bistand – har PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) mulighed for at udarbejde en faglig vurdering – en PPV. En PPV er en tværfaglig vurdering, der efter behov inddrager relevante specialfaglige perspektiver. Forløbet startes og afsluttes med et samarbejdsmøde. Der udarbejdes en skriftlig vurdering, som sendes til skole- og/eller dagtilbudsleder. Der sendes ligeledes en kopi af vurderingen til barnets eller den unges forældre.

Undersøgelse vil som oftest være med henblik på at vejlede samarbejdspartnere uden for PPR, eksempelvis læge, psykiatri, socialforvaltning med flere.

Forløb sker efter aftale ved samarbejdsmøde med forældre/skole/institution. Ændring ift. det aftalte forløb sker kun efter aftale med forældre/skole/institution.

Når et barn/ung indstilles til PPR, oprettes der en elektronisk journal i PPR. Journalen kasseres 5 år efter sagen er afsluttet (med mindre andet aftales).

Når man som kommune opbevarer Persondata, er der iflg. EU-Persondatabeskyttelsesforordningen og Persondataloven nogle krav der skal overholdes. Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave, at tilse, at kommunen lever op til disse. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke referer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine persondata korrekt.

 

I PPR samarbejder følgende fagpersoner

Psykologerne har til opgave gennem en forebyggende, rådgivende og behandlende indsats, at fremme læring og udvikling for børn og unge i hjem, dagtilbud og skole.
Arbejdet omfatter tillige en tværfaglig indsats, der fremmer dagtilbud og skolers muligheder for at forebygge og afhjælpe udviklings- og indlæringsvanskeligheder.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med børn, forældre, lærere og pædagoger.

Vi tilbyder bl.a.:

 • psykologisk rådgivning og vejledning til forældre og/eller barnet
 • mindre samtaleforløb (3-5 samtaler)
 • undersøgelser/pædagogisk psykologisk vurdering (ppv)
 • henvisning til særlige foranstaltninger

Talehørekonsulenten tilbyder:

 • rådgivning til forældre, pædagoger og lærere, således at det sproglige miljø omkring barnet/den unge optimeres og fokuseres
 • individuel undervisning eller undervisning i små grupper af barnet/den unge i dagtilbuddet/skolen
 • individuel undervisning med deltagelse af en af forældrene​

Talepædagogisk bistand af enhver art starter med et visiterende møde, hvor forældre og barnets/den unges dagtilbud/skole deltager. På mødet drøftes barnets/den unges vanskeligheder og talepædagogen vurderer på baggrund af mødet hvilken indsats der skal iværksættes.

Talepædagogen har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i, og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre for at sikre barnets udvikling.

Den pædagogiske indsats kan være observation samt råd og vejledning til barnets dagtilbud. Vejledningen består bl.a. af redskaber og metoder, der kan lette hverdagen for barnet og hjælpe dagtilbuddets personale til at understøtte barnets udvikling.

En anden indsats kan være ekstra ressourcer til barnets dagtilbud, med det formål at sikre optimale udviklingsmuligheder.

En pædagogisk indsats søges af barnets dagtilbud.

Børnefysioterapeuten kan inddrages af forskellige årsager, som f.eks.:

 • at barnet ikke bryder sig om at ligge på maven
 • at barnet ikke er nysgerrigt på sine omgivelser
 • at barnet ikke følger udviklingen, når det skal lære at sidde, kravle, stå og gå.

​For børnehavebarnet kan det være:

 • at du kan være bekymret for om barnet har øget bevægelighed i leddene/hypermobilitet
 • at barnet opleves usikker i forhold til balance og koordination
 • at barnet er meget forsigtigt og f. eks. ikke tør kravle op, gynge, cykle og måske falder mere end sine jævnaldrende
 • at dit barn er meget uroligt og f. eks. har svært ved at sidde stille.

​For skolebarnet kan det være:

 • at barnet har svært ved at følge med i idræt
 • at barnet har svært ved at lære at skrive
 • at barnet er meget uroligt i timerne.   

Indsatsen ydes i nærmiljøet i form af observation af barnet og vejledning til forældre og de professionelle, der er omkring barnet. Fysioterapeuten har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre, for at sikre barnets udvikling.

Pædagogiske vejledere i Furesø kommune er forankret i Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF), men har sin daglige gang ude på de lokale skoler.

Vejlederne er tilknyttet en fast skole hvor de har til opgave gennem en forebyggende, foregribende eller indgribende indsats, at sikre et barns eller klasses bedst mulige læringsmiljø.

Arbejdet omfatter tillige en tværfaglig indsats der fremmer de bedste betingelser for et godt og aktivt skoleliv.

De pædagogiske vejledere tilbyder bl.a.

 • Observation i et klasserum med efterfølgende sparring omkring fx specialpædagogiske værktøjer
 • Co-teaching forløb (sidemandsoplæring) i samarbejde med årgangsteamet på skolen
 • Didaktiske overvejelser i form af udformning af fx emneuger, for at sikre gode deltagelsesmuligheder for samtlige elever
 • Gruppe-samtaler, samt individuelle samtaler
 • Oplæg på tværs af skolerne, men også på den lokale skole
 • Tovholder-funktion ind i børnesager, der kræver et tættere samarbejde
 • Supervision/sparring til lærerteams.

Andre tilbud til børn og unge

Få hjælp til at øge dit barns trivsel

Furesø Familiehus - rådgivning og støtte

Trivsel i dagtilbud og skole

Kontakt

PPR STIME

Stiager 2
3500 Værløse

 

Kontakt

PPR

Stiager 2
3500 Værløse
ppr@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback