Biodiversitetsfestival 12. juni kl. 10.00-14.00 på skolelanbruget i Farum

Kom til biodiversitetsfestival på Skolelanbruget i Farum

Vil du gøre noget godt for naturen, men mangler inspiration til at komme i gang? Så kom til Biodiversitetsfestival d. 12. juni. Her er noget for alle!…

Naturen er i krise og tusindvis af arter er i fare for at uddø siger Miljøministeriet. Det skal vi alle være med til at bremse, derfor er Furesø Kommune med i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. 

Vi skal sammen gøre Danmark vildere til fordel for natur og biodiversitet. 

Furesø Kommune er heldigvis allerede godt i gang, og mange af kommunens arealer har været vilde længe, men vi kan altid blive vildere. 

Tegning Til Globalt Komponent Pige

Vild Furesø

Vild Furesø er en side som fortæller om kommunens og andres vilde projekter i Furesø Kommune. Du får også her inspiration til at gøre din have/fællesa…

Havearbejde

Få hjælp til at gøre haven mere vild

Over 70 borgere i Furesø Kommune er ambassadører for den vilde have, og de er klart til at inspirere og hjælpe andre med at komme i gang. Læs meget me…

Kommunens vilde naturiniativer

Her kan du se det Furesø Kommune allerede har gang i. Glæd dig for der kommer flere initiativer til. Måske har du en god idé, så skriv til os på vild@furesoe.dk

 • 2030-mål - 1. Mere Natur og bedre klimaløsninger

  1. mål i Furesø Kommunes 2030 mål er

  ”I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klima-løsninger.”

  Succeskriterier:

  1.1 Mere natur - øget biodiversitet

  I 2030 er mindst 50 % af de kommunale arealer, der i dag er forpagtet ud til landbrug, omlagt til egentlig natur. Samtidig fastholdes muligheden for i Furesø at drive landbrugserhvervs på et bæredygtigt grundlag og som en del af vores lokalarv med lokalt producerede fødevarer. I 2030 har vi fokus på mindst 20 sjældne eller sårbare arter og deres levesteder. De invasive arter er kortlagt og mindst 80 % af arealerne med invasive arter bekæmpes. Kvælstof udledning til søer og åer er minimeret gennem bedre håndtering af regnvand og spildevand, så der ikke ledes spildevand ud til søer og åer.

  Læs mere om 2030 målene

 • Rapport: Anbefalinger til mere natur på Kommunale arealer

  I 2020 undersøgte Furesø Kommune mulighederne for at omlægge kommunale arealer til
  mere natur.

  Det udmøntede i et konkret oplæg til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. 
  Rapporten består af en samling konkrete anbefalinger til at forøge naturindholdet på de kommunale arealer, og hvor de største potentialer er for at skabe nye naturområder.

  Danmarks Naturfredningsforening Furesø, Værløse Naturgruppe og mange borgere har bidraget med gode idéer og god sparring.

  Projektet om at omdanne græsarealer til en biodiversitets bypark i Farum er realiseret og står helt færdig i 2022. Derudover er der udarbejdet en rapport om græsslåning med fokus på biodiversitet samt igangsat forundersøgelser til omlægning af dyrkningsarealer til natur. 

  Det er ønsket at forsætte med at gennemføre de konkrete løsningsforslag i rapporten

  Forside af rapport om Mere natur

 • Græsset får lov at gro

  Kommunens mange græsarealer behøver ikke blive slået som en golfbane, og de rummer faktisk et potentiale for en masse forskellige arter, til glæde for især insekterne.

  Derfor har vi i Furesø slået græsset så lidt som muligt i de sidste 10 år, men nu vil vi gøre det endnu bedre.

  Politikerne har besluttet, at vi skal optimere driften endnu mere, i forhold til at fremme artdiversiteten. 

  Det betyder at tidspunkterne for slåning vil være forskellige alt efter hvilke potentiale de enkle arealer har. F.eks. bliver mange græsarealer kun slået en gang allerede i maj, mens andre bliver slået i juni, og nogen måske i efteråret.  

  Selvfølgelig tager vi højde for trafiksikkerhed og oversigtsforhold ved vejene.

  Læs mere om græsslåning i Furesø Kommune. 

  Vejrabattens mælkebøtter i maj i fuldt flor

 • Giftfri kommune

  Furesø Kommune har været giftfri i over 20 år. 

  Det vil sige, at vi ikke har sprøjtet med pesticider på kommunens arealer.

  Vi bekæmper i stedet ukrudt med damp eller brænding. 

 • Vi genbruger kvas fra træer og buske

  Kan man genbruge buske og træer? Ja det kan man. Når driften tynder ud i træer og buske genanvendes stammer og grenene. 

  Grene og kvas kan bruges til kvashegn/rishegn. De fungerer både som leve- og skjulested for insekter og smådyr, samtidig med at de kan skabe opholdsrum og læ.

  Træstammer bliver lagt i naturen til naturligt forfald, og kan i nogle tilfælde bruges som bænke.

  Bemærk at gamle træer og træerne i skovene får lov at blive stående. Der fældes kun træer, hvis der er tale om risikotræer langs opholdssteder og veje og stier. 

  Kvashegn bliver brugt til at skabe læ og rum for ophold

 • Vi laver såninger langs veje og i byer

  Vi foretager jævnligt såninger af arealer i byen langs veje og stier. Blomsterne danner fødegrundlag for insekterne, og så er det samtidig flotte at se på.

  Såning af blomster langs veje og stier i byen kan både være smukt at se på, og give mad til insekterne

 • Samarbejder med private

  Furesø Kommune bakker op om alle biodiversitetsprojekter, og samarbejder både med grundejerforeninger, boligselskaber, interesseorganisationer og lokale ildsjæle.

  Bl.a. er der projekter i gang i Ryget Skovby, Fuglsangpark, Nørreskov Park og Farum Landsby.

  Kommunen deltager også i projekt faunastriber med lokale landmænd.

  Læs mere udvalg af projekterne på vild.furesoe.dk

  Frivillige i gang i Ryget Skovby

 • Vild have-ambassadør

  Vi skal hjælpe og inspirere hinanden. Derfor har Furesø Kommune, i samarbejde med lokale ildsjæle, skabt et nyt havenetværk af 'vilde have ambassadører'. Tanken er, at at ambassadørerne skal hjælpe hinanden og inspirere nabolaget til at gøre haverne vildere. 

  I slutningen af 2021 er der over 70 ambassadører.

  Vil du videre mere eller måske være en 'Vild have-ambassadør' så læs mere på vild.furesoe.dk

  Kick off event for vilde haveambassadører

 • Vi plejer naturen som en mosaik

  Plejen af naturen i Furesø udføres efter en mosaiktankegang. 

  Det handler om at fremme diversiteten, og derfor må vi også fremme forskellige arter ved forskellig typer pleje. 

  Vi anvender græsning, høslet, afbrænding og slåning på forskellige tidspunkter alt efter arealernes potentiale. Læs mere om plejemetoder i Furesø Kommune.

  Et eksempel er Baunesletten i Værløse. For at give sommerfuglen violetrandet ildfugl optimale levevilkår, bliver Baunesletten slået i mosaik, så der hele tiden er områder, hvor sommerfugle og bier kan søge føde. 

  Baunesletten - blomsterstriber for violetrandet ildfulg

 • Ny bypark med masser af biodiversitet

  Det store græsareal langs cykelstien mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen i Farum skal omdannes til en bypark med fokus på biodiversitet i 2021.

  Projektet anlægges i efteråret2021. Her skal det summe af liv. Parken skal inspirere alle til initiativer de kan etablere i deres egen have, og skal fungere som læringsrum for skoleklasser. Derudover skal parken giver plads til ro, ophold og bevægelse. 

  Alle interesserede borger har været inddraget i planlægning af parken, og i løbet af efteråret graver, planter og sår gartnerne arealet til. 

  Læs meget mere om projektet på vild.furesoe.dk/bypark

  Ny bypark på vej

  Bænk lavet ud af lokalt træ fra området, som alligevel skulle fældes

 • Afbrænding som plejemetode

  Furesø Kommune bruger flere steder naturplejemetoden afbrænding som et alternativ til slåning og afgræsning.

  Formålet er at fjerne vissent vegetation og skabe en åben bund til fremspiring, som opvarmes hurtigere og dermed giver urterne et forspring. Under afbrændingen bliver temperaturen ved jordoverfladen ikke særlig høj, så skaderne på plante- og dyreliv mindskes mest muligt. Samtidig er afbrænding en miljøvenlig og billig plejemetode i naturområderne.

  Kommunen har i flere år brugt afbrænding som metode på bl.a. Baunesletten, Sandet og rabatten på Bundsvej. I 2022 vil flere vejrabatter og andre græsarealer også blive brændt af, f.eks. Rørmosen i Farum.

   

  Derudover er der også frivillige, som praktiserer afbrænding på den tidligere Flyvestation med ophæng i Værløse Naturgruppe.

  Afbrændingen skal finde sted i marts måned, når den visne vegetation er tilstrækkelig tør og når de rette vindforhold er til stede. Afbrændingen sker efter aftale med kommunens brandinspektør.

   

Gode ideer fra borgere til at skabe mere vild natur

I 2020 kom rigtig mange ideer til hvordan kommunens arealer kan blive mere vilde.

Fakta
 • Hvad er biodiversitet?

  Biodiversitet eller også kaldet biologisk mangfoldighed betyder at der er variationen i den levende natur. Dvs. mange forskellige dyr og planter.

  Desværre er den biologiske mangfoldighed i tilbagegang, og biodiversiteten i Danmark er under pres. Det vil vi gøre en indsats for at bremse i Furesø Kommune. 

 • Mere biodiversitet - 2030 mål

  Furesø Byråd besluttede i foråret 2020 otte overordnede mål for kommunens udvikling frem 2030. Det første mål handler om mere natur og bedre klimaløsninger.

  Mål 1:
  ”I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klima-løsninger.”

  Succeskriterier 1.1 Mere natur - øget biodiversitet
  I 2030 er mindst 50 % af de kommunale arealer, der i dag er forpagtet ud til landbrug, omlagt til egentlig natur. Samtidig fastholdes muligheden for i Furesø at drive landbrugserhvervs på et bæredygtigt grundlag og som en del af vores lokalarv med lokalt producerede fødevarer. I 2030 har vi fokus på mindst 20 sjældne eller sårbare arter og deres levesteder. De invasive arter er kortlagt og mindst 80 % af arealerne med invasive arter bekæmpes. Kvælstof udledning til søer og åer er minimeret gennem bedre håndtering af regnvand og spildevand, så der ikke ledes spildevand ud til søer og åer.

  Læs mere på furesoe.dk

Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)
Sammen skaber vi mere natur i Furesø Kommune
Logo Sammen Vild Dk
Furesø Kommune er med i konkurrencen Danmarks vildeste kommune

Kontakt

Vild Furesø

Kontakt os hvis du har spørgsmål til Vild Furesø eller du har vilde gode idéer du vil dele.

vild@furesoe.dk