Skip til hoved indholdet

Vilde naturinitiativer

Både kommunen og mange frivillige laver vilde naturinitiativer. Her er nogle af dem.

Kommunens vilde naturinitiativer

1. mål i Furesø Kommunes 2030 mål er

”I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klima-løsninger.”

Succeskriterier:

1.1 Mere natur - øget biodiversitet

I 2030 er mindst 50 % af de kommunale arealer, der i dag er forpagtet ud til landbrug, omlagt til egentlig natur. Samtidig fastholdes muligheden for i Furesø at drive landbrugserhvervs på et bæredygtigt grundlag og som en del af vores lokalarv med lokalt producerede fødevarer. I 2030 har vi fokus på mindst 20 sjældne eller sårbare arter og deres levesteder. De invasive arter er kortlagt og mindst 80 % af arealerne med invasive arter bekæmpes. Kvælstof udledning til søer og åer er minimeret gennem bedre håndtering af regnvand og spildevand, så der ikke ledes spildevand ud til søer og åer.

Læs mere om 2030-målene.

Furesø Kommune har været giftfri i over 20 år. 

Det vil sige, at vi ikke har sprøjtet med pesticider på kommunens arealer.

Vi bekæmper i stedet ukrudt med damp eller brænding. 

Furesø Kommune bakker op om alle biodiversitetsprojekter, og samarbejder både med grundejerforeninger, boligselskaber, interesseorganisationer og lokale ildsjæle.

Bl.a. er der projekter i gang i Ryget Skovby, Fuglsangpark, Nørreskov Park og Farum Landsby.

Frivilliges vilde naturinitiativer

I Nørreskov Park i Værløse har en gruppe frivillige borgere indgået en aftale med kommunen om at lave frivillig naturpleje på græsarealerne. Formålet er at skabe et artrigt græslandskab, med plads til mange blomstrende urter, til glæde for både dyrelivet og de rekreative oplevelser.

Godt hjulpet på vej af Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, slår de frivillige 4 områder med le og fjerner høet. I de afgrænsede områder vil man i de kommende år registrere udviklingen i artdiversiteten (andelen af forskellige blomster) med de områder hvor græsset ikke fjernes efter slåning. Der bliver også etableret kvashegn og boret bihuller i flere døde træer.

Naturplejen i Nørreskov Park

Nørreskov Park har tidligere været slået en gang årligt af kommunen. De senere år nedsatte man dog slåningen til hver 4. år, og det har haft en negativ effekt på artsdiversiteten på græsarealet. Fra 2022 begynder kommunen at slå området en gang årligt igen.

I 2022 blev der også afbrændt et stort område i det tidlige forår. De områder slås ikke efterfølgende i samme år.

Områder som slås som høslæt af de frivillige naturplejere slås ikke af kommunen, og der bevares også et stykke med brændenælder og hindbær til glæde for sommerfuglelarverne.

Ude ved Ryget Skovby i Værløse ligger der nogle store grønne fælles græsarealer, kaldet Grønningen. De fylder knap 8 ha. De blev tidligere flittigt slået hvert år, og dermed fremstod som kortklippede velplejede græsplæner. De gav ikke meget plads til blomster og dyr, og de gav heller ikke mange oplevelser. 

Men det lavede en gruppe aktive borgere om på sammen med Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, grundejerforeningen og Furesø Kommune.

En tanke blev sået - fra tanke til handling

I 2018 blev et par frø sået blandt et par beboere i Ryget Skovby og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Furesø. Der var et ønske om at Grønningen skulle omdannes fra kortklippet græsplæne til eng med langt græs med plads til blomstrende urter, og dermed levested og føde til insekter og fugle.

Projektet blev formuleret og sendt ud blandt de mange små grundejerforeninger. I foråret 2019 blev det behandlet og debatteret på generalforsamlinger, og det blev besluttet at et mere specifikt projektoplæg skulle præsenteres. Med hjælp fra kommunens forvaltning inkl. gartnerafdelingen samt DN Furesø og eksterne partnere blev et projekt præsenteret i 2020 en smule besværliggjort af corona og forsamlingsrestriktioner.

I sensommeren 2020 blev det vedtaget under forudsætning af succesfuld indsamling af de budgetterede eksterne midler til etablering. Disse midler kom i hus slut på året og i 2021 startede omdannelsen.

I første omgang blev 3 solitære træer plantet og den normale græsslåning ophørte. I foråret blev der etableret 1200 m2 blomstereng ved afskrabning af muldlag og udsåning af frø. Der er også klippet en oplevelsessti gennem enggræsset, hvorfra man kan se naturen udfolde sig på nært hold. Det første høslæt er gjort, og det har givet et væsentligt andet udtryk på arealet. I efteråret 2021 planter beboerne 100 træer og buske i området.

Området ser meget anderledes ud og det vil fortsat ændre sig i takt med at naturen finder sin nye balance. Der vil med tiden komme endnu flere blomster til blandt det vilde græs, som vha. høslæt med tiden vil få ringere vilkår. Nogle arbejder med tilvænningen til det nye udtryk mens andre nyder det nye. Det bliver spændende at se udviklingen fra år til år som uden tvivl vil gå i retning af mere biodiversitet.

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø har spillet en stor rolle

Hanne og Carsten Juel fra Danmarks Naturfredningsforening, har deltaget i projektgruppen fra starten af forløbet. Deres motivation for at gå ind i arbejdet var, at de havde fået øje på det store græsareal. "Vi er begge biologer og deltager i andre grupper, der arbejder på at forbedre naturværdierne i kommunen, og vi synes det er ærgerligt, at se på de store græsplæner som ikke levner plads og liv til blomsterende urter. Det ville vi gerne bidrage til at få ændret" siger Hanne Juel.

De startede, sammen med projektgruppen, med en gennemgang af arealerne for at komme med bud på, hvor der med fordel kunne laves en naturpleje, som ville tilgodese de urter, som var til stede i plænegræsset som små rosetter. I en hyppigt slået plæne får urterne ikke fik lov til at blomstre og sætte frø. Ved høslet 2 gange årligt, med fjernelse af det afslåede, vil urterne bedre kunne konkurrere med græsset. Ved midsommertid i 2021 var de ude og registrere, hvilke arter og i hvilken hyppighed de var til stede på 14 små prøvefelter på de arealer, der var udpeget til høslet. Vi fandt 18 arter. Det bliver interessant år for år at følge, om disse arter vinder frem og om der kommer nye arter til.

På Farum Kaserne har beboerne fra bofællesskabet Holdepunktet iværksat et frivilligt naturprojekt på hjørnet af Regimentsvej og Pionervænget.

De er optaget af at udvikle naturen, og give dyre- og plantelivet de bedste livsbetingelser. De arbejder derfor på at øge biodiversiteten ved en lang række initiativer. F.eks. opsætter de flere redekasser til fugle og egern, opsætter insekthoteller, sår vilde-eng blomster ud under frugttræerne, lader græsset gro og slår det med le årligt og lader dødt træ ligge i det høje græs til glæde for svampe og insekter.

De mange initiativer hjælper dyr og planter, men det er også en stor glæde for beboerne i området. Ofte får de besøg af rådyr, frøer, fugle såsom silkehaler, firben, stor vandsalamander m.fl.

Har du gode idéer til Holdepunktet hører de meget gerne fra dig.

Furesø Vandforsyning, som forsyner hele Furesø Kommune med rent drikkevand, har valgt at hjælpe naturen på vej på deres arealer, der hvor det giver mening. Nord for Farum by har Furesø Vandforsyning et vandlager indbygget i en grøn bakke. Dette vandlager ligger så højt, at det fungerer som et vandtårn. Her har Furesø Vandforsyning også et mindre grønt område mellem træer, der tidligere har været driftet som en græsplæne med kort græs, men fra 2021 har arealet fået lov at vokse "vildt".

Furesø Vandforsyning hjælper dog arealet lidt på vej. For at fremme diversiteten har de fjernet græstørven og blotlagt jorden. Her har de sået en engfrøblanding af danske vilde planter tilpasset skyggeforhold. Der er sået med flerårige urter, så det første år, vil det ikke se ud af meget, men når blomsterne har fået fat, vil arealet blive omdannet til en blomstereng.
Furesø Vandforsyning vil pleje området med en årlig slåning (græslet). Den afklippede beplantning får lov at blive liggende en uges tid, så frøene kan falde af og bidrage til næste år. Derefter samler og fjerner Vandforsyningen afklippet fra arealet, så næringsstoffer bliver fjernet fra arealet. Det er med til at udpine jorden, hvilket gavner de engplanter, som er sået.

Vi ser frem til at se resultatet af den nye naturpleje inden for de næste par år i form af en blomstereng.

Boligselskaberne i Furesø Kommune råder over mange grønne områder.

Alle kan være med til at gøre en forskel for biodiversiteten. Boligselskaberne i Furesø Kommune kan med deres mange hektar grønne arealer både gøre en konkret forskel ved at øge biodiversitetsindholdet på fællesarealerne, men det kan også være med til at påvirke natursynet hos de mange beboer der bor i boligselskaberne, og de grønne projekter kan samtidig være med til at skabe nye fællesskaber og oplevelser.

Du kan læse mere i dette hæfte, udgivet af Almennet.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback