I områderne skal forholdene for en række særlige naturtyper, plante- og dyrearter sikres og om nødvendigt genoprettes. Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

I Furesø Kommune er der to Natura 2000-områder:

 • N137 Kattehale Mose, der ligger i den nordlige ende af kommunen, og som dækker over Ravnsholt Skov, Sønderskov samt Kattehale Mose.
 • N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Hele området er næsten 2.000 ha stort og strækker sig fra Buresø i vest til Furesø og Frederiksdal Skov i øst. De store søer udgør over 1.100 ha.
 • Natura 2000 planlægning

  Naturforvaltningen i Natura 2000-områderne planlægges i 6-årige perioder, hvor hver periode indledes med en basisanalyse af naturens tilstand. Herefter udarbejder Miljøstyrelsen en Natura 2000-plan, som angiver målsætninger for naturens tilstand samt indsatsbehovet i den kommende 6-årige periode. Kommunen skal senest 12 måneder herefter udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område.

  Staten har den 20. april 2016 udsendt en Natura 2000-plan for, hvordan man standser tilbagegangen for arter og naturtyper i områderne. Furesø Kommune har efterfølgende udarbejdet en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Handleplanen gælder for planperioden 2016-2021.

  Natura 2000-områderne er blevet udvidet pr. 1. november 2018, og Europa-Kommissionen skal endeligt godkende de nye habitatgrænser. Der er endnu ikke udarbejdet planer for de nye områder.

  Se Natura 2000 handleplanen her.

 • RigKilde-LIFE - et EU-støttet projekt

  Furesø Kommune har i perioden 2015 – 2022 deltaget i LIFE-projektet RigKilde-LIFE, der har haft til formål at genoprette naturtilstanden i de sjældne og sårbare mosetyper rigkær og kildevæld. Projektet foregik i et samarbejde mellem Thisted, Struer, Jammerbugt, Høje-Taastrup, Faxe, Egedal, Allerød, Rudersdal og Furesø Kommuner samt Naturstyrelsen Fyn.

  Der er udarbejdet en opfølgende plan for plejen af projektområderne i Øvre Mølleådal, der er optaget som tillæg til den gældende Natura 2000-handleplan.

  Du kan læse meget mere om projektet og områderne på projektets hjemmeside. Her kan også hentes videooptagelse af det afsluttende seminar, samt de afsluttende rapporter, herunder Effektmoniteringsrapport, Best Practice og Lægmandsrapport.

   

   

Del: