I områderne skal forholdene for en række særlige naturtyper, plante- og dyrearter sikres og om nødvendigt genoprettes. Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

I Furesø Kommune er der ét Natura 2000-område: N139 "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov". Hele området er næsten 2.000 ha stort og strækker sig fra Buresø i vest til Furesø og Frederiksdal Skov i øst. De store søer udgør over 1.100 ha.

Natura 2000-planlægning

Staten har den 20. april 2016 udsendt en Natura 2000-plan for, hvordan man standser tilbagegangen for arter og naturtyper i området. Du kan her læse den statslige Natura 2000-plan.

Kommunen skal senest 12 måneder herefter udsende en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Handleplanen gælder for planperioden 2016-2021.

Her kan du læse den vedtagne Natura 2000-handleplan 2016-2021. Du kan læse meget mere om Natura 2000 på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Furesø Kommune udfører naturpleje i Natura 2000-området

Furesø Kommune har pligt til at sørge for gode leveforhold for de dyr og planter, der hører til naturtyperne indenfor Natura 2000-området. Naturpleje er en forudsætning for at sikre gode levesteder for de dyr og planter, der hører til naturtypen ’rigkær’, en artsrig mosetype. Når områderne gror til i buske, træer og tagrør, så forsvinder de små, sårbare plantearter, og dyrenes levesteder forsvinder også.

Kommunen har derfor udført rydning og etableret en kreaturindhegning i rigkæret i bunden af Baunesletten ved overgangen til Sækken.

Området er en del af Natura 2000-området ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”, som er udpeget for blandt andet at beskytte naturtyper som ’rigkær’, der er en artsrig, våd mosetype, og arter som stor vandsalamander, rørhøg og isfugl.

Kommunen får tilskud fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til at gennemføre plejeprojektet.

Afgræsning med kvæg giver stor variation i græsdækket med plads til mange andre plantearter. Det sikrer også levesteder for insekter som sommerfugle, guldsmede og biller. Enge og moser, der plejes med afgræsning, hører til blandt de mest artsrige naturtyper i Danmark.

Kreaturerne sørger for, at der kommer lys og luft til jordoverfladen, og med deres trampen skaber de nye voksesteder for små plantearter, som f.eks. orkideer.

 
Del: